8

Ấn thứ bảy

1Khi Chiên Con tháo ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. 2Tôi thấy bảy thiên sứ đứng trước mặt Thượng Đế và được trao cho bảy chiếc kèn.
3Một thiên sứ khác tay cầm lư hương vàng, đến đứng trước bàn thờ, và nhận nhiều hương để dâng trên bàn thờ trước ngai, với lời cầu nguyện của các thánh đồ.
4Khói hương cùng lời cầu nguyện các thánh đồ từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Thương Đế. 5Sau đó, thiên sứ lấy lửa trên bàn thờ bỏ đầy lư hương rồi quăng xuống đất. Liền có sấm sét vang rền, chớp nhoáng và động đất.

Bảy chiếc kèn

6Bảy thiên sứ cầm bảy chiếc kèn sửa soạn thổi. 7Thiên sứ thứ nhất thổi kèn, liền có mưa đá và lửa pha với huyết đổ xuống mặt đất. Một phần ba đất bị thiêu đốt, một phần ba cây cối bị thiêu đốt và mọi loài cỏ xanh bị thiêu đốt.
8Thiên sứ thứ hai thổi kèn, liền có vật gì giống như hòn núi lớn đang bốc cháy bị quăng xuống biển. Một phần ba biển hóa ra huyết. 9Một phần ba sinh vật trong biển bị chết, và một phần ba tàu bè bị tiêu diệt.
10Thiên sứ thứ ba thổi kèn, một vì sao lớn bốc cháy như đuốc từ trời sa xuống một phần ba sông ngòi và suối nước. 11Tên vì sao ấy là Ngải cứu. Một phần ba nước hóa ra ngải cứu. Nhiều người thiệt mạng khi uống phải nước đắng ấy.
12Thiên sứ thứ tư thổi kèn, một phần ba mặt trời, một phần ba mặt trăng, một phần ba tinh tú bị phá hủy, trở nên tối tăm. Do đó một phần ba ánh sáng ban ngày bị giảm đi, ban đêm cũng vậy. 13Một chim phụng hoàng bay trên không trung kêu lớn: “Khốn thay! Khốn thay! Khốn thay cho dân cư trên đất vì tiếng kèn của ba thiên sứ sắp thổi!”