8

Lub cim uas xya

1Thaum tus Menyuam Yaj tev lub cim uas xya, saum ntuj ceeb tsheej txawm nyob ntsiag to kwvlam ib txhais teev. 2Mas kuv pom xya tus tubtxib saum ntuj uas sawv ntawm Vajtswv lub xubntiag, thiab tau txais xya lub raj xyu.
3Thiab muaj dua ib tug tubtxib saum ntuj tuav rawv lub yias tseem kub uas rau ncaig taws los sawv ntawm lub thaj xyeem, thiab muab tshuaj tsw qab ntau pub rau tus tubtxib saum ntuj ntawd thiaj coj mus xyeem nrog cov xov dawb tej lus thov ua ke rau saum lub thaj kub uas nyob ntawm lub zwm txwv xubntiag. 4Tej pa tshuaj tsw qab ntawd thiaj nce nrog cov xov dawb tej lus thov ua ke ntawm tus tubtxib saum ntuj txhais tes mus txog Vajtswv lub xubntiag. 5Tus tubtxib saum ntuj ntawd txawm coj lub yias rau ncaig taws mus muab ncaig taws ntawm lub thaj rau puv nkaus thiab muab lub yias pov rau hauv ntiajteb, ces xob txawm nroo tej niag rhev, xob laim laim liab vog thiab ntuj qeeg.

Xya lub raj xyu

6Xya tus tubtxib saum ntuj uas tuav rawv xya lub raj xyu kuj npaj txhij yuav tshuab raj.
7Thawj tug tubtxib saum ntuj tshuab nws lub raj ces txawm muaj lawg thiab hluavtaws xyaw ntshav laim poob los rau hauv ntiajteb. Lub ntiajteb thiaj raug hlawv kub hnyiab ib feem hauv peb, thiab tej xyoob ntoo kuj raug hlawv ib feem hauv peb thiab tej nroj tsuag ntsuab kuj raug hlawv kub tag huvsi.
8Tus tubtxib saum ntuj uas ob tshuab nws lub raj ces txawm muaj ib yam zoo li lub roob loj uas tabtom kub hnyiab raug muab pov rau hauv hiavtxwv. 9Dej hiavtxwv ib feem hauv peb thiaj txia ua ntshav tag nrho, txhua yam uas muaj sia nyob hauv hiavtxwv kuj tuag tag ib feem hauv peb, thiab tej nkoj kuj raug puam tsuaj tag ib feem hauv peb.
10Tus tubtxib saum ntuj uas peb tshuab nws lub raj, txawm muaj ib lub hnub qub loj cig plaws yam li tes tsau poob saum ntuj los poob rau saum tej niag dej ib feem hauv peb thiab poob rau saum tej qhov dej txhawv. 11Lub hnub qub ntawd npe hu ua “Iab.” Tej dej ib feem hauv peb kuj iab tag, thiab neeg tuag coob vim tej dej ntawd iab tag.
12Tus tubtxib saum ntuj uas plaub tshuab nws lub raj, ces lub hnub ib feem hauv peb thiab lub hli ib feem hauv peb thiab tej hnub qub ib feem hauv peb kuj ntsoog tag, thiaj tsaus ntuj nti ib feem hauv peb. Nruab hnub ib feem hauv peb kuj tsis kaj lawm, thiab hmo ntuj ib feem hauv peb kuj ib yam nkaus.
13Kuv saib thiab hnov ib tug dav ya saum nruab ntug quaj nrov hais tias, “Txom nyem, txom nyem, txom nyem rau cov neeg uas nyob hauv lub ntiajteb vim tej suab raj uas peb tug tubtxib saum ntuj tabtom yuav tshuab.”