8

Lub Homthawj Xya

1Thaum tus menyuam Yaj muab lub homthawj xya tev, ua ciav saum ntuj ceebtsheej txawm ntsiag to kwvlam li peb caug feeb. 2Kuv pom Vajtswv muab xya lub xyu rau xya tus timtswv uas sawv tabmeeg ntawm Vajtswv ib leeg ib lub.
3Muaj dua ib tug timtswv ceebtsheej nqa lub tais kub uas rau hmoov tshuaj tsw qab. Nws los sawv ntawm lub thaj uas luag cia tej khoom uas yuav muab fij rau Vajtswv, thiab Vajtswv muab ib cov hmoov tshuaj tsw qab ntau ntau rau tus timtswv ntawd coj mus ntxiv rau tej lus uas cov ntseeg thov Vajtswv thiab nqa mus rau saum lub thaj kub uas nyob ntawm hauv ntej lub zwmtxwv. 4Tus timtswv ntawd txawm muab cov hmoov tshuaj tsw qab ntawd hlawv. Cov pa tshuaj ntawd ncho lug ntawm nws txhais tes nrog tej lus uas cov ntseeg thov mus rau Vajtswv. 5Ces tus timtswv txawm muab tej hluavtaws uas nyob saum lub thaj kub los ntim puv nkaus rau lub tais uas rau hmoov tshuaj tsw qab, ces nws txawm muab lub tais hluavtaws ntawd pov rau hauv ntiajteb, ces xob txawm nroo thiab xob laim liab pesvog, muaj suab nrov qeeg nkaws thiab lub ntiajteb ua zog koog.

Xya Lub Xyu

6Tom qab ntawd xya tus timtswv ceebtsheej uas nqa xya lub xyu txawm npaj yuav tshuab lawv cov xyu.
7Thaum thawj tus timtswv tshuab nws lub xyu, ces txawm muaj lawg thiab hluavtaws xyaw ntshav poob los rau hauv ntiajteb. Lub ntiajteb kub hnyiab tas ib feem peb, tej ntoo kub hnyiab tas ib feem peb thiab tej nroj tsuag kub hnyiab tas huv tibsi.
8Thaum tus timtswv ob tshuab nws lub xyu, txawm muaj ib yam zoo li ib lub roob loj loj tabtom kub hnyiab nphau los rau hauv hiavtxwv, ces dej hiavtxwv txawm txia ua ntshav tas ib feem peb. 9Txhua tsav yam tsiaj uas nyob hauv hiavtxwv tuag tas ib feem peb, thiab tej nkoj uas nyob hauv hiavtxwv puastsuaj tas ib feem peb.
10Thaum tus timtswv peb tshuab nws lub xyu, muaj ib lub hnubqub kub hnyiab cig liab ploog ib yam li tes tsau poob saum ntuj los npog tej dej ntws thiab tej qhovdej tas ib feem peb. 11(Lub hnubqub ntawd hu ua “Kev Iab.”) Ua rau tej dej iab tas ib feem peb, muaj neeg tuag coob heev, rau qhov lawv haus cov dej iab ntawd.
12Thaum tus timtswv plaub tshuab nws lub xyu, ces lub hnub txawm qauj tas ib feem peb, lub hli thiab cov hnubqub los puavleej qauj tas ib feem peb, nruab hnub tsis pom kev tas ib feem peb thiab hmo ntuj los tsis muaj qhov ci pom kev ib feem peb thiab.
13Ces kuv txawm ntsia dheev thiab pom ib tug dav ya saum nruab ntug. Tus dav ntawd quaj nrov nrov hais tias, “Kev txomnyem! Kev txomnyem! kev txomnyem! Thaum muaj dua peb tug timtswv ceebtsheej tshuab lawv tej xyu, mas tej neeg uas nyob hauv ntiajteb yuav raug puastsuaj!”