8

Da'cietv Norm Yienx

1Ba'gi Yungh Dorn maeqv nqoi da'cietv norm yienx wuov zanc, tin-dorngh sekv nzieqc nyei leih maiv go ndaamv-norm ziangh hoc.
2Yie ziouc buatc souv jienv Tin-Hungh nyei nza'hmien wuov deix siec dauh fin-mienh. Ninh mbuo yaac duqv zipv siec norm nzatc.
3Aengx ganh maaih dauh fin-mienh bouh jienv jiem-hung-louh daaih souv jienv buov hung dieh. Ninh yaac duqv zipv hung camv nyei weic zorpc jienv Tin-Hungh nyei zuangx mienh daux gaux nyei waac ziouc yiem hungh weic nza'hmien wuov norm buov hung nyei jiem-dieh buov. 4Hung-sioux caux Tin-Hungh nyei mienh daux gaux nyei waac ziouc yiem fin-mienh nyei buoz faaux taux Tin-Hungh nyei nza'hmien. 5Naaiv dauh fin-mienh aengx dorh hung-louh mingh zorqv ziec-dorngh nyei douz dapv buangv ziouc zoi njiec baamh gen. Liemh zeih borngz mba'ong paengz-paengz nyei, maaih ziex nyungc qiex mbui, borngz mba'lingc njapc njapc nyei, ndau yaac dongz.

Fin-Mienh Biomv Nzatc

6Wuov deix siec dauh fin-mienh nanv jienv wuov deix siec norm nzatc mbenc ziangx biomv. 7Da'yietv dauh fin-mienh yietv biomv nzatc, maaih borqc caux douz zorpc jienv nziaamv zuqc zoi njiec baamh gen. Ndau-beih caux ndiangx buo gouv nyei yietc gouv buov qui nzengc. Diuh diuh miev-nyiemz yaac buov qui nzengc.
8Da'nyeic dauh fin-mienh yietv biomv nzatc, maaih nyungc ga'naaiv buatc hnangv domh mbong zieqc jienv douz nor, zuqc zoi njiec koiv. Koiv nyei buo gouv nyei yietc gouv benx nziaamv. 9Yiem koiv maaih maengc nyei ga'naaiv buo gouv nyei yietc gouv zuqc daic. Nzangv buo gouv nyei yietc gouv yaac zuqc mietc.
10Da'faam dauh fin-mienh yietv biomv ninh nyei nzatc, maaih norm domh hleix zieqc jienv hnangv douz-baav nor, yiem lungh ndortv njiec daaih, ndortv zuqc ndaaih buo gouv nyei yietc gouv caux yietc zungv wuom-zingv. 11Wuov norm hleix nyei mbuox heuc “Yangh Meuz.” Wuom buo gouv nyei yietc gouv ziouc im mi'aqv. Mienh camv nyei hopv zuqc wuov deix wuom ziouc daic mi'aqv, weic zuqc wuom im.
12Da'feix dauh fin-mienh yietv biomv ninh nyei nzatc, mba'hnoi buo gouv nyei yietc gouv zuqc mborqv. Hlaax caux hleix buo gouv nyei yietc gouv yaac zuqc mborqv. Mba'hnoi caux hlaax caux hleix nyei njang buo gouv nyei yietc gouv hmuangx mingh. Lungh hnoi zanc buo gouv nyei yietc gouv ziouc maiv njang. Lungh muonz zanc buo gouv nyei yietc gouv yaac maiv njang.
13Yie mangc jienv wuov zanc, yie aengx haiz norm domh jaangv yiem gu'nguaaic lungh ndaix jienv mingh, heuc jienv mbui nyei gorngv, “Zuqc kouv aqv! Zuqc kouv aqv! Yiem baamh gen nyei zuangx mienh oix zuqc kouv aqv! Weic zuqc wuov deix buo dauh fin-mienh oix biomv zengc njiec wuov deix buo norm nzatc.”