8

Gru Kơđŏm Tal Tơjuh

1Tơdang Ană Triu pŏk gru kơđŏm tal tơjuh, hơmâo tơlơi rơiăt amăng adai adih kơplăh wăh sămkrah mông.
2Laih anŭn kâo ƀuh tơjuh čô ling jang hiam dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Ơi Adai laih anŭn arăng jao brơi kơ ƀing gơñu tơjuh ƀĕ tơdiăp.
3Sa čô ling jang hiam pơkŏn dơ̆ng, jing pô hơmâo gŏ ngă yang mah, rai laih anŭn dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi kơnưl anŭn. Arăng pha brơi kơ ñu lu gơnam ƀâo mơngưi kiăng kơ pơyơr, hrŏm hăng khul tơlơi iâu laĭ abih bang ƀing đaŏ rơgoh hiam, ƀơi kơnưl mah gah anăp grê pơtao. 4Asăp gơnam ƀâo mơngưi hrŏm hăng hơdôm tơlơi iâu laĭ ƀing đaŏ rơgoh hiam ayŭh đĭ ƀơi anăp Ơi Adai mơ̆ng tơngan ling jang hiam anŭn. 5Giŏng anŭn, pô ling jang hiam anŭn mă gŏ ƀâo mơngưi anŭn pơbă gŏ anŭn hăng apui mơ̆ng kơnưl ngă yang, laih anŭn glŏm hĭ gơnam anŭn ƀơi lŏn tơnah. Hơmâo khul dơnai grŏm klă̱, kơmlă ƀlĭp ƀlăp laih anŭn lŏn pơpư̆ yơh.

Khul Tơdiăp

6Giŏng anŭn, tơjuh čô ling jang hiam hơmâo tơjuh ƀĕ tơdiăp prap pre kiăng kơ ayŭp yơh.
7Ling jang hiam tal sa ayŭp tơdiăp ñu laih anŭn hơmâo hơjan ple̱r tơlŏ, apui lŭk hăng drah lê̆ trŭn ƀơi lŏn tơnah. Sa črăn amăng klâo lŏn tơnah apui ƀơ̆ng hĭ; sa črăn amăng klâo khul kơyâo apui ƀơ̆ng hĭ, laih anŭn abih bang rơ̆k mơtah apui ăt ƀơ̆ng hĭ mơ̆n.
8Pô ling jang hiam tal dua ayŭp tơdiăp ñu laih anŭn hơmâo tơlơi mơnơ̆ng kar hăng sa boh čư̆ prŏng hơmâo apui hlia, arăng glŏm trŭn pơ ia rơsĭ. Sa črăn amăng klâo ia rơsĭ jing hĭ drah, 9sa črăn amăng klâo hơdôm mơnơ̆ng mơnuă hơdip amăng ia rơsĭ djai hĭ laih anŭn sa črăn amăng klâo khul sŏng prŏng răm rai hĭ yơh.
10Pô ling jang hiam tal klâo ayŭp tơdiăp ñu laih anŭn hơmâo sa boh pơtŭ prŏng, hơmâo apui hlia kar hăng arôk, lê̆ trŭn mơ̆ng adai adih pơ sa črăn amăng klâo khul krong laih anŭn ƀơi khul ia bluh. 11Boh pơtŭ anŭn anăn Tơlơi Phĭ̱. Sa črăn amăng klâo ia jing hĭ phĭ̱ laih anŭn lu mơnuih mơnam djai hĭ yua mơ̆ng ia anŭn jing hĭ phĭ̱ yơh.
12Ling jang hiam tal pă̱ ayŭp tơdiăp ñu laih anŭn sa črăn amăng klâo yang hrơi tŭ tơlơi răm, sa črăn amăng klâo yang blan laih anŭn sa črăn amăng klâo khul pơtŭ jing hĭ kơnăm mơmŏt. Sa črăn amăng klâo hrơi ƀu hơmâo tơlơi bơngač ôh laih anŭn sa črăn amăng klâo mlam ăt kŏn hơmâo tơlơi bơngač lơi.
13Tơdang kâo lăng, kâo hơmư̆ sa drơi čim si̱ng hlak pŏr tŏng krah adai adih pơhiăp kraih tui anai, “Răm ƀăm yơh! Răm ƀăm yơh! Răm ƀăm yơh kơ ƀing dŏ hơdip amăng lŏn tơnah, yuakơ dơnai tơdiăp klâo čô ling jang hiam pơkŏn dơ̆ng jĕ či ayŭp đĭ.”