9

1Thaum tus timtswv ceebtsheej tsib tshuab nws lub xyu, kuv pom lub hnubqub uas twb poob saum ntuj los rau hauv ntiajteb lawm, luag muab ib tug yuamsij uas qhib lub qhov tob tob rau lub hnubqub ntawd. 2Lub hnubqub ntawd txawm mus qhib lub qhov tob tob; muaj pa ncho tawm hauv lub qhov ntawd tuaj ib yam li lub cub tawg uas cig hlob hlob ncho pa. Tej pa ntawd txawm tuaj mus laum nkaus lub hnub thiab lub ntuj tsaus ntuj nti tas huv tibsi. 3Muaj ib co kooj txig ya tawm hauv cov pa ncho ntawd tuaj rau saum npoo av, thiab luag pub cov kooj ntawd muaj taug ib yam li raubris teb. 4Tiamsis luag txwv tsis pub cov kooj ntawd noj tej xyoob ntoo thiab tej qoobloo. Luag tsuas pub cov kooj ntawd tsimtxom cov neeg uas tsis muaj Vajtswv lub homthawj nias rau ntawm lawv hauvpliaj xwb. 5Tiamsis luag txwv tsis pub cov kooj tua cov neeg uas raug tsimtxom ntawd, luag tsuas pub cov kooj tsimtxom tej neeg tsib lub hlis xwb. Qhov uas lawv raug tsimtxom li ntawd mob ib yam li raubris teb plev. 6Tsib lub hlis uas lawv raug tsimtxom ntawd, lawv nrhiav kev tuag, tiamsis lawv nrhiav tsis tau; lawv xav tuag, tiamsis lawv tuag tsis taus.
7Cov kooj ntawd zoo ib yam li tej nees uas luag twb muab eeb nog rau lawm yuav caij mus ntaus rog; muaj tej lub zoo li lub kausmom kub nyob saum cov kooj ntawd taubhau, thiab kooj lub ntsejmuag zoo li neeg lub. 8Thiab kooj tej plaubhau zoo li pojniam tej plaubhau, thiab kooj tej hniav zoo li hniav tsov ntxhuav. 9Thiab txhua tus kooj puavleej muaj tej daim zoo li hlau thaiv ntawm lawv hauvsiab. Kooj ya nrov li tej tsheb nees coob coob uas dhia mus rau tom tshav rog nrov. 10Kooj tus kotw muaj ple thiab txawj plev ib yam li raubris teb plev. Thiab tus kotw ntawd muaj taug tsimtxom neeg txog tsib lub hlis. 11Cov kooj ntawd muaj ib tug vajntxwv kav lawv, tus vajntxwv ntawd yog tus timtswv ceebtsheej uas saib lub qhov tob tob. Tus timtswv ntawd lub npe lus Henplais hu ua Anpadoos; thiab lus Kilis hu ua Apauliyoos (txhais hais tias “Tus uas rhuav kom puastsuaj”).
12Thawj zaug kev txomnyem twb dhau lawm, tiamsis tseem tshuav ob zaug kev txomnyem thiab.
13Thaum tus timtswv ceebtsheej rau tshuab nws lub xyu, kuv hnov ib lub suab hais ntawm lub thaj kub uas nyob ntawm Vajtswv hauv ntej plaub ceg kaum tuaj. 14Lub suab ntawd hais rau tus timtswv ceebtsheej rau uas nqa lub xyu hais tias, “Cia li muab plaub tug timtswv ceebtsheej uas raug khi rau nram ntug Dej Loj Efalates tso!” 15Thaum muab plaub tug timtswv ntawd tso lawm, Vajtswv txib lawv mus tua tej neeg ntiajteb tuag tas ib feem peb. Vajtswv npaj plaub tug timtswv ntawd kom lawv ua li ntawd rau xyoo ntawd, lub hlis ntawd, hnub ntawd thiab lub sijhawm ntawd. 16Luag qhia rau kuv hais tias cov tubrog uas caij nees muaj ob puas plhom leej. 17Thaum kuv tseem ua yogtoog ntawd, kuv pom cov nees thiab cov neeg uas caij nees; cov neeg ntawd, lawv ib leeg muaj ib daim hlau thaiv hauvsiab, daim hlau ntawd liab li nplaim taws, xiav ib yam li lub hlaws xafiles thiab daj li leejfaj. Cov nees ntawd lub taubhau zoo ib yam li tsov ntxhuav lub, muaj nplaim taws, muaj pa taws thiab muaj leejfaj tawm hauv cov nees ntawd lub qhovncauj los. 18Cov nplaim taws, pa taws thiab leejfaj uas tawm hauv cov nees ntawd lub qhovncauj los ua rau neeg ntiajteb tuag ib feem peb. 19Tej taug ntawd nyob hauv cov nees lub qhovncauj thiab nyob tom nees tus kotw. Tus kotw zoo li tus nab thiab muaj taubhau, cov nees ntawd siv lawv tus kotw tom neeg.
20Cov neeg uas tsis raug peb yam sub tawg sub ntsha ntawd thiab tsis tuag, lawv tsis kam muab tej uas lawv txhais tes ua los lawm tso povtseg. Lawv tseem teev dab, pe mlom kub, mlom nyiaj, mlom tooj, mlom pobzeb thiab mlom ntoo; tej mlom ntawd tsis pom kev, tsis hnov lus lossis tsis txawj mus kev, 21thiab lawv tsis tso kev sib ntaus sib tua, kev ua khawvkoob, kev ua nkauj ua nraug thiab kev ua tub sab tub nyiag tseg li.