9

1Ling jang hiam tal rơma ayŭp tơdiăp ñu laih anŭn kâo ƀuh sa boh pơtŭ mơ̆ng adai adih lê̆ trŭn ƀơi lŏn tơnah anai. Arăng jao brơi kơ ñu gai khuă tơlơi dưi hlung dơlăm. 2Tơdang pơtŭ anŭn pŏk hlung dơlăm anŭn, asăp apui ayŭh đĭ mơ̆ng anŭn kar hăng săp apui mơ̆ng sa tơpur apui prŏng biă mă yơh. Yang hrơi hăng adai rơngit jing hĭ kơnăm mơmŏt yuakơ asăp apui mơ̆ng anih hlung dơlăm anŭn. 3Laih anŭn mơ̆ng asăp apui anŭn tơbiă rai khul kơtop trŭn rai ƀơi lŏn tơnah laih anŭn arăng jao brơi kơ gơñu tơlơi dưi kar hăng tơlơi dưi aguăt ƀơi lŏn tơnah anai yơh. 4Arăng pơtă kơ gơñu ƀu dưi pơrăm hĭ rơ̆k lŏn tơnah ƀôdah gơnam tăm kơyâo pơtâo ôh, samơ̆ gơñu kơnơ̆ng dưi pơrăm hĭ ƀing mơnuih ƀu hơmâo gru kơđŏm Ơi Adai ƀơi athơi gơñu đôč. 5Arăng ƀu jao brơi kơ khul kơtop anŭn tơlơi dưi kiăng kơ pơdjai ƀing mơnuih anŭn ôh, samơ̆ kơnơ̆ng kiăng kơ pơruă gơñu amăng rơma blan đôč. Tơlơi ruă nuă khul kơtop anŭn ngă kar hăng tơlơi ruă nuă tơdang sa drơi aguăt duč mơnuih yơh. 6Amăng khul hrơi anŭn, mơnuih mơnam či hơduah tơlơi djai, samơ̆ ƀing gơñu hơduah ƀu ƀuh ôh. Ƀing gơñu či kiăng biă mă djai, samơ̆ tơlơi djai či đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng gơñu.
7Khul kơtop anŭn jing kar hăng khul aseh arăng prap pre kơ tơlơi pơblah. Ƀơi akŏ gơñu troă kar hăng đoăn pơtao mah laih anŭn ƀô̆ mơta gơñu jing kar hăng ƀô̆ mơta mơnuih mơnam yơh. 8Ƀŭk gơñu jing kar hăng ƀŭk đah kơmơi laih anŭn tơgơi gơñu jing kar hăng tơgơi rơmung dŭl yơh. 9Gơñu hơmâo khul ao pơgang tơda kar hăng ao pơgang pơsơi laih anŭn dơnai čăng gơñu jing kar hăng dơnai rơdêh aseh hơmâo lu aseh dui ječ ameč nao pơblah yơh. 10Gơñu hơmâo khul aku laih anŭn duč kar hăng khul aguăt. Hăng aku gơñu anŭn yơh gơñu dưi pơruă hĭ mơnuih mơnam amăng rơma blan. 11Gơñu hơmâo sa čô pơtao git gai gơñu, anŭn jing ling jang wai lăng hlung dơlăm yơh, anăn ñu amăng tơlơi Hêbrơ jing Abaddôn laih anŭn tơlơi Grek jing Apôlyôn, kiăng laĭ “Pô Pơrai.”
12Tơlơi răm ƀăm tal sa rơgao hĭ laih. Dua tơlơi răm ƀăm dơ̆ng či truh.
13Giŏng anŭn, pô ling jang hiam tal năm ayŭp tơdiăp ñu laih anŭn kâo hơmư̆ sa dơnai mơ̆ng khul tơki kơnưl ngă yang mah, jing kơnưl dŏ ƀơi anăp Ơi Adai yơh. 14Hơmâo asăp pơđar kơ ling jang hiam tal năm, jing pô hơmâo tơdiăp anŭn, tui anai, “Pŏk brơi bĕ pă̱ čô ling jang, jing ƀing arăng akă hĭ ƀơi krong prŏng Huphrat anŭn.” 15Laih anŭn pă̱ čô ling jang anŭn arăng hơmâo djă̱ pioh prap pre laih kơ mông hrơi, blan, thŭn anai kiăng kơ tŭ rơngai hăng kiăng kơ pơdjai hĭ sa črăn amăng klâo mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah yơh. 16Kâo hơmư̆ mrô gơñu yơh. Mrô ƀing ling tơhan đĭ aseh anŭn jing dua-rơtuh-klăk čô.
17Amăng tơlơi pơƀuh, kâo ƀuh khul aseh hăng ƀing mơnuih đĭ ƀơi gơñu hơmâo ao pơgang tơda mriah kar hăng apui, mơtah hơtăm laih anŭn kơñĭ kar hăng boh pơtâo apui kơsum kơñĭ yơh. Khul akŏ aseh anŭn jing kar hăng akŏ rơmung dŭl, laih anŭn amăng bah gơñu pơtơbiă apui, săp laih anŭn apui kơsum yơh. 18Sa črăn amăng klâo mơnuih mơnam tŭ djai hĭ yua mơ̆ng klâo tơlơi kli̱n khe̱ng anai: Apui, asăp laih anŭn apui kơsum, jing gơnam tơbiă mơ̆ng amăng bah gơñu. 19Tơlơi dưi khul aseh anŭn jing mơ̆ng amăng bah hăng aku gơñu. Yuakơ khul aku gơñu jing kar hăng ala hơmâo akŏ kiăng kơ pơruă hĭ arăng.
20Ƀing mơnuih mơnam dŏ so̱t, jing ƀing ƀu tŭ djai ôh yua mơ̆ng khul tơlơi khe̱ng anŭn, ăt kŏn kơhma̱l hĭ tơlơi soh ƀing gơñu juăt ngă lơi. Ƀing gơñu ăt kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang sat, khul rup trah ngă hăng mah, amrăk, ko̱ng, boh pơtâo laih anŭn hăng kơyâo. Anŭn jing khul rup trah ƀu thâo ƀuh, hơmư̆ ƀôdah rơbat ôh. 21Ƀing mơnuih anŭn kŏn kơhma̱l hĭ lơi tơlơi soh pơdjai mơnuih gơñu, tơlơi pơjâo gai gơñu, tơlơi pyu pơde gơñu ƀôdah tơlơi klĕ dŏp gơñu.