Lewi

Biux Mengh Waac

Lewi Sou fiev jienv gorngv loz-hnoi I^saa^laa^en Mienh zaangc Tin-Hungh nyei leiz caux leiz nyei yietc nyeic. Yaac gorngv dorh ninh mbuo zaangc Tin-Hungh nyei sai mienh oix zuqc hnangv haaix nor zoux.
 Naaiv buonv sou nyei domh eix leiz se bun mienh hiuv duqv Tin-Hungh cing-nzengc haic, oix zuqc hnangv haaix nor zaangc ninh, hnangv haaix nor gan Tin-Hungh weic bun ninh mbuo zanc-zanc caux “I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh” maaih jiu tong.
 Yiem Lewi Sou, mienh gauh zuoqc jiex nyei waac se 19:18 wuov yiemc, dongh Yesu Giduc gorngv da'nyeic diuh longc jienv jiex nyei leiz. Lewi 19:18 gorngv, “Oix zuqc hnamv mienh hnangv hnamv ganh nor.”

Sou Gorngv

1:1-7:38 Fongc horc caux ziec nyei leiz-nyeic
8:1-10:20 Orn Aalon dorn-diex doic zoux sai mienh
11:1-15:33 Maaih uix caux cing-nzengc nyei leiz
16:1-34 Fiqv Zuiz Hnoi
17:1-27:34 Cing-nzengc nyei maengc caux zaangc Tin-Hungh nyei leiz