10

Nada thiab Anpihu ua txhaum

1Aloo ob tug tub Nada thiab Anpihu nyias taus nyias nqa lub yias rau ncaig taws thiab yawm ncaig taws rau hauv thiab muab hmoov tshuaj tsw qab rau hauv, thiab ob tug muab tej hluavtaws ntawd uas tsis dawb huv siv hlawv xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag, Yawmsaub tsis tau kom ob tug ua li ntawd. 2Nplaim taws txawm tawm plaws ntawm Yawmsaub xubntiag los kub kiag ob tug ces ob tug txawm tuag kiag rau ntawm Yawmsaub xubntiag. 3Mauxe txawm hais rau Aloo tias, “Qhov no Yawmsaub twb hais tseg lawm tias,
  “ ‘Kuv yuav ua rau neeg uas nyob ze kuv
   paub tias kuv yog tus uas dawb huv,
  kuv yuav tau koob meej
   tabmeeg ib tsoom neeg sawvdaws.’ ”
Aloo cia li nyob twjywm.
4Mauxe hu Misa‑ee thiab Eexafa uas yog Aloo tus txiv ntxawm Uxi‑ee ob tug tub tuaj mas hais rau ob tug tias, “Cia li los muab neb kwv neb tij kwv ntawm lub chaw pe Yawmsaub no mus rau sab nraum ntug zos.” 5Ob tug txawm los muab ob tug tuag uas tseem hnav cev tsoos meej mom kwv kiag tawm mus rau sab nraum ntug zos, raws li Mauxe hais. 6Mauxe txawm hais rau Aloo thiab Ele‑axa thiab Ithama lawv peb txiv tub tias, “Tsis txhob cia nej plaubhau ntxhov hnyo thiab tsis txhob muab nej tej tsho dua, tsam ces nej ho tuag thiab Yawmsaub txojkev npau taws ho tshwm rau ib tsoom pejxeem sawvdaws. Tiamsis nej cov kwvtij uas yog cov Yixayee sawvdaws yuav quaj ntsuag ob tug uas Yawmsaub tso hluavtaws kub hnyiab tuag kuj tau. 7Nej tsis txhob tawm ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib mus qhovtwg li tsam ces nej ho tuag, vim Yawmsaub cov roj uas hliv tsa nej tseem nyob ntawm nej.” Mas lawv kuj ua raws li Mauxe hais.

Pov thawj li haujlwm thiab pov thawjli feem

8Yawmsaub hais rau Aloo tias, 9“Thaum koj lossis koj cov tub yuav mus rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib mas tsis txhob haus cawv txiv hmab thiab haus cawv ntxwg kiag li tsam ces nej ho tuag. Tej no yog tej kevcai uas nej yuav tsum coj ib tiam dhau ib tiam ib txhiab ib txhis mus li. 10Koj yuav tsum muab tej qhov txhia chaw uas dawb huv cais tawm ntawm tej uas yog neeg li, thiab muab tej uas qias tsis huv cais tawm ntawm tej uas huv. 11Koj yuav tsum qhia cov Yixayee paub txog tej kevcai huvsi uas Yawmsaub kom Mauxe hais rau lawv lawd.”
12Mauxe hais rau Aloo thiab Ele‑axa thiab Ithama lawv peb txiv tub uas tseem nyob tias, “Muab tej qhov txhia chaw uas thaum ua kevcai xyeem qoob loo es tsis muab hlawv xyeem rau Yawmsaub los ua ncuav tsis xyaw keeb noj ntawm lub thaj ib sab, vim yog yam uas dawb huv kawg nkaus. 13Nej cia li noj rau ntawm lub chaw uas dawb huv rau qhov yog koj thiab koj cov tub li feem uas rho ntawm tej uas muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub los, vim yog Yawmsaub hais li no rau kuv. 14Tiamsis lub hauv nrob uas muab cev xyeem thiab sab ceg uas muab pub xyeem lawd nej muab noj ntawm tej chaw uas tu kom huv huv qhov twg kuj tau, koj thiab koj tej tub tej ntxhais puavleej noj tau. Koj thiab koj tej tub ki yuav tau tej no ua nej li feem, yog rho ntawm tej uas cov Yixayee muab ua kevcai xyeem sib raug zoo los rau nej. 15Txhais ceg uas muab pub xyeem thiab lub hauv nrob uas muab cev xyeem mas yuav coj los xyeem ua ke nrog cov hlab hluas roj uas yuav muab hlawv kub hnyiab xyeem, thiab yuav muab cev rau ntawm Yawmsaub xubntiag ua kevcai cev xyeem. Tej no yog koj thiab koj cov tub ki li feem mus ib txhis li, raws li Yawmsaub hais lawd.”
16Mauxe ua tib zoo nug txog tus tshis uas muab ua kevcai xyeem daws txim mas nws paub tias twb muab tus tshis ntawd hlawv tag lawm, mas nws chim heev rau Ele‑axa thiab Ithama uas yog Aloo ob tug tub uas tseem tshuav nyob. Mauxe cem tias, 17“Ua cas neb tsis muab tus tsiaj uas muab ua kevcai xyeem daws txim ntawd noj ntawm thaj chaw pe Yawmsaub. Twb yog yam uas dawb huv kawg nkaus thiab yog yam uas twb muab rau neb kom thiaj coj tau cov pejxeem lub txim mus pov tseg, thiab thiaj ntxuav tau lawv tej kev txhaum txim rau ntawm Yawmsaub xubntiag. 18Cov ntshav tsiaj ntawd tsis tau coj mus rau hauv lub tsev ntaub chav dawb huv, thiaj tsim nyog neb yuav tsum noj rau ntawm thaj chaw pe Yawmsaub, raws li kuv hais lawd.”
19Aloo txawm hais rau Mauxe tias, “Saib maj, hnub no lawv muab tsiaj ua kevcai xyeem daws txim thiab ua kevcai hlawv huvsi xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag, tiamsis kuv twb raug tej xwm zoo li no lawm. Yog hnub no kuv tau noj tej uas ua kevcai xyeem daws txim ces yuav hum Yawmsaub lub siab lov?” 20Thaum Mauxe hnov li no nws kuj txaus siab.