11

Mpô Mpa Kloh Jêh Ri Mâu Kloh

1Yêhôva lah ma Y-Môis jêh ri Y-Arôn: 2"Lah hom ma phung ƀon lan Israel, Aơ jêng mpa rêh khân may dơi sa bơh lĕ rngôch mpa gŭ ta neh ntu. 3Khân may lơi sa mpô mpa geh nchop tâm nkhah tâm dâng nđâp ta kalơ ndôp jêh ri blau njuah sa gơ̆.
4Ƀiălah tâm mpa blau njuah sa gơ̆ mâu lah geh nchop tâm nkhah, mpa aơ khân may mâu dơi sa ôh; seh samô, yorlah păng blau mƀlah gơ̆ ƀiălah mâu geh nchop nkhah ôh, jêng mâu kloh ma khân may; 5rpai bri, yorlah păng blau njuah gơ̆ ƀiălah jâng mâu tâm nkhah nchop ôh, jêng mâu kloh ma khân may; 6jêh ri rpai, yorlah păng blau njuah gơ̆ ƀiălah jâng mâu nkhah nchop ôh, jêng mâu kloh ma khân may; 7jêh ri sŭr, yorlah păng geh nchop tâm nkhah tâm dâng jêh ri kalơ, ƀiălah mâu blau njuah gơ̆ ôh, jêng mâu kloh ma khân may. 8Khân may mâu dơi sa nglay khân păng ôh, jêh ri khân may mâu dơi rbot săk jăn khĭt khân păng ôh; khân păng mâu jêng kloh ôh ma khân may. 9Mpa aơ khân may dơi sa tâm lĕ rngôch mpa gŭ tâm dak. Khân may dơi sa lĕ rngôch mpa tâm dak geh rsâng dai jêh ri nsiap gĭt lah tâm dak rlai mâu lah tâm dak n'hor. 10Ƀiălah lĕ rngôch mpa tâm dak rlai mâu lah dak n'hor mâu geh rsâng jêh ri nsiap, mpa nsong tâm dak jêh ri mpa rêh gŭ tâm dak jêng mpa khân may tâm rmot. 11Khân păng jêng mpa ăn khân may tâm rmot ƀa ƀơ; khân may mâu dơi sa nglay khân păng ôh, jêh ri ăn khân may tâm rmot ma săk jăn khĭt khân păng. 12Lĕ rngôch mpa gŭ tâm dak mâu geh rsâng dai jêh ri nsiap jêng mpa khân may tâm rmot. 13Ntil sĭm aơ ăn khân may tâm rmot, mpa aơ bu mâu dơi sa ôh, khân păng jêng mpa tâm rmot: klang, grât, klang nglang, 14klang ntơp, klang ƀŭng, tĭng nâm mpôl păng; 15lĕ rngôch ntơp tĭng nâm mpôl păng, 16ôtrus, klang kô, sĭm te văch, klang pah gui, tĭng nâm mpôl păng; 17klang bưt bưng, kômôran ibis, 18sĭm njơch dak, rchiăng, klang sa iăm ôm, 19sĭm klang kok, kik dak tĭng nâm mpôl păng, sĭm breng ba jêh ri mbing (vât).
20Lĕ rngôch mpa geh năr hăn puăn jâng jêng mpa khân may tâm rmot. 21Ƀiălah khân may dơi sa mpa geh năr hăn puăn jâng tơ lah geh jâng krŭng kalơ jâng khân păng blau nsăt ta kalơ neh. 22Mpa aơ khân may dơi sa; krah tĭng nâm mpôl păng, krah phŭ tĭng nâm mpôl păng jêh ri krah nsăt tĭng nâm mpôl păng. 23Ƀiălah lĕ rngôch mpa êng geh năr hăn ma puăn jâng jêng mpa khân may tâm rmot.
24Ma mpa aơ khân may mra jêng ƀơ̆; mbu nâm rbot săk jăn khĭt khân păng mra ƀơ̆ tât măng, 25jêh ri mbu nâm ndjôt săk jăn khĭt khân păng mra pih kho ao păng jêh ri jêng ƀơ̆ tât măng.
26Ăp mpô mpa geh nchop tâm nkhah tâm dâng ƀiălah mâu tâm nkhah ta kalơ mâu lah mâu blau njuah gơ̆ ôh jêng ƀơ̆ ma khân may. Ăp mpa pah khân păng mra jêng ƀơ̆. 27Lĕ rngôch mpa hăn ma mpang jâng jêng ƀơ̆ ma khân may; mbu nâm pah săk jăn khĭt khân păng mra jêng ƀơ̆ tât măng, 28jêh ri mbu nâm ndjôt săk jăn khĭt khân păng mra pih bok ao păng jêh ri mra jêng ƀơ̆ tât măng; khân păng jêng ƀơ̆ ma khân may.
29Aơ jêng mpa ƀơ̆ ma khân may tâm mpa phung ta kalơ neh ntu aơ; sŭk, ne (đe), jêh ri nglonh tĭng nâm mpôl păng, 30pŭk ke, rya, bŭl ka, rchaih, nkuay păr. 31Mpa nây jêng ƀơ̆ ma khân may tâm lĕ mpa phung, mbu nâm rbot săk jăn khĭt păng mra jêng ƀơ̆ tât măng. 32Tơ lah săk jăn khĭt khân păng tŭp ta du mlâm mpa, mpa nây jêng ƀơ̆, mâu lah ndơ ƀư ma si, bok ao, ndơ ƀư ma ntâu, dŭng, lĕ rngôch mpa bu geh kan dŏng; ăn bu trăm păng tâm dak jêh ri păng mra jêng ƀơ̆ tât măng, jêh ri păng mra jêng kloh. 33Tơ lah mpa nây tŭp tâm yăng, lĕ mpa gŭ tâm nây mra jêng ƀơ̆ jêh ri ăn khân may nchah lơi yăng nây. 34Lĕ rngôch mpa tâm păng bu dơi sông sa vay dŏng dak ndrel mra jêng ƀơ̆; jêh ri lĕ rngôch ndơ bu vay nhêt tâm yăng tâm ban pô nây mra jêng ƀơ̆. 35Jêh ri ăp ntil mpa tơ lah du gâl săk jăn khĭt tŭp ta păng mra jêng ƀơ̆, gĭt lah năk mâu lah lŭ năk, ăn bu nchah lơi; khân păng jêng ƀơ̆, jêh ri ăn khân may kơp păng jêng ƀơ̆. 36Ƀiălah tu dak jêh ri ntu prăp dak mra jêng kloh; ƀiălah moh mpa pah săk jăn khĭt khân păng mra jêng ƀơ̆. 37Tơ lah du gâl bơh săk jăn khĭt khân păng tŭp ta kalơ ndơ prăp ntil bu mra srih, păng jêng kloh. 38Ƀiălah tơ lah bu dơm dak ta kalơ ndơ prăp ntil jêh ri du kô̆ bơh săk jăn khĭt tŭp ta ndơ prăp ntil ndơ prăp ntil nây jêng ƀơ̆ ma khân may.
39Tơ lah du mlâm mpa khân may dơi sa khĭt, mbu nâm pah săk jăn khĭt păng mra jêng ƀơ̆ tât mhaơ. 40Mbu nâm mra sa săk jăn păng khĭt păng mra pih bok ao păng jêh ri jêng ƀơ̆ tât măng; jêh ri mbu nâm djôt leo săk khĭt păng mra pih bok ao păng jêh ri jêng ƀơ̆ tât mhaơ.
41Lĕ rngôch mpô mpa phung ta neh ntu jêng mpa ăn khân may tâm rmot; bu mâu dơi sa mpa nây ôh. 42Moh mpa vơr ma ndŭl păng jêh ri moh mpa hăn ma puăn jâng, mâu lah moh mpa geh âk jâng, lĕ rngôch mpa phung ta kalơ neh ntu, khân may mâu dơi sa ôh, yorlah mpa nây jêng mpa ăn khân may tâm rmot. 43Lơi ta khân may njêng ôh ma khân may nơm mpa Yêhôva rmot, yor du mlâm mpa phung, jêh ri lơi ƀư ƀơ̆ khân may nơm ma mpa nây ôh, klach lah khân may jêng ƀơ̆. 44Yorlah gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may; pô ri prăp an khân may nơm, jêh ri jêng kloh ueh, yorlah gâp nơm jêng kloh ueh. Lơi khân may ƀư ƀơ̆ khân may nơm yor du mlâm mpa phung vơr ta kalơ neh ntu. 45Yorlah gâp jêng Yêhôva njŭn leo jêh khân may luh bơh n'gor Êjipt, gay jêng Brah Ndu khân may; pô ri ăn khân may jêng kloh ueh, yorlah gâp nơm jêng kloh ueh.
46Nây jêng nau vay di ma mpô mpa, ma sĭm, ma lĕ rngôch mpa rêh mpât n'gơ nsong tâm dak, jêh ri lĕ rngôch mpa rêh geh phung ta kalơ neh ntu, 47gay ma êng mpa ƀơ̆ đah mpa kloh, mpa rêh bu dơi sa đah mpa rêh bu mâu dơi sa ôh.