11

Tej tsiaj uas huv thiab tej tsiaj uas qias

(Kc. 14:3-21)

1Yawmsaub hais rau Mauxe thiab Aloo hais tias, 2“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Tej tsiaj ciaj sia hauv ntiajteb uas nej noj tau yog tej no. 3Txhua yam tsiaj muaj rau uas ncau ua ntiv thiab zom zaub mas nej noj tau.
4“ ‘Tej tsiaj uas zom zaub lossis rau ncau uas nej yuav tsum caiv tsis txhob noj mas yog tej no. Ntxhuav yog tsiaj zom zaub tiamsis rau tsis ncau mas yog tsiaj qias tsis huv rau nej, 5ntxim tsua yog tsiaj zom zaub tiamsis rau tsis ncau mas yog tsiaj qias tsis huv rau nej, 6luav yog tsiaj zom zaub tiamsis rau tsis ncau mas yog tsiaj qias tsis huv rau nej, 7npua yog tsiaj uas rau ncau ua ntiv tiamsis tsis zom zaub mas yog tsiaj qias tsis huv rau nej. 8Nej caiv tsis txhob noj cov tsiaj no li nqaij kiag li, thiab tsis txhob kov tej tsiaj no tej cev tuag vim yog yam uas qias tsis huv rau nej.
9“ ‘Tej tsiaj nruab deg uas hais no nej noj tau. Txhua yam tsiaj nruab deg uas muaj txoob muaj nplai txawm yog nyob hauv hav dej nyob hauv hiavtxwv los nej noj tau. 10Tej tsiaj nruab deg uas tsis muaj txoob tsis muaj nplai txawm yog tej tsiaj me me nruab deg thiab tej tsiaj ciaj sia nruab deg nyob hauv hiavtxwv lossis nyob hauv hav los puavleej yog tej tsiaj uas qias vuab tsuab rau nej. 11Tej tsiaj no yog tsiaj uas qias vuab tsuab rau nej mus li, nej yuav tsum caiv tsis txhob noj cov nqaij kiag li, thiab tej cev tuag los nej yuav saib tias yog yam uas qias vuab tsuab. 12Txhua yam hauv nruab deg uas tsis muaj txoob tsis muaj nplai kuj yog yam uas qias vuab tsuab rau nej.
13“ ‘Ntawm no mus yog tej nas noog uas nej yuav saib tias yog yam uas qias vuab tsuab mas nej yuav caiv tsis txhob noj vim yog qias vuab tsuab rau nej, yog dav dub, dav noj twm, dav txho, 14liaj tw ntev, liaj ntsuab, txhua yam dav liaj no, 15txhua yam uab lag, 16plas dawb, plas txaij, plas liab, liaj txho, txhua yam dav no, 17lib nyug loj, tooj twg lwg, lib nyug me, 18plas tauv lauv, plas me, dav dawb, 19os dej dawb, txhua yam qaib dej txho, noog pej thiab puav.
20“ ‘Tej nyuag kab nyuag kooj muaj tis uas muaj tes taw nkag yog tej uas qias vuab tsuab rau nej. 21Tej nyuag kab nyuag kooj muaj tis muaj tes taw nkag uas nej noj tau yog cov uas txawj quav ceg dhia caws qia hauv pem teb. 22Cov kab cov kooj no nej noj tau, kooj txig txhua yam, kooj tshuab txhua yam, kab ziam roj txhua yam, kooj ntsuab txhua yam. 23Tiamsis lwm yam kab kooj muaj tis muaj tes taw nkag tau mas yog tej uas qias vuab tsuab rau nej.
24“ ‘Tej no yuav ua rau nej qias tsis huv. Yog leejtwg kov raug tej nyuag kab nyuag kooj uas tuag mas yuav qias tsis huv mus txog tsaus ntuj. 25Leejtwg nqa tej kab kooj uas tuag ntawd mas nws yuav tsum ntxhua nws cev tsoos tsho thiab yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. 26Txhua yam tsiaj uas muaj rau tsis ncau ua ntiv thiab tsis zom zaub mas yog tsiaj qias tsis huv rau nej. Yog leejtwg kov raug tej tsiaj ntawd mas nws yuav qias tsis huv. 27Txhua yam tsiaj uas muaj plaub txhais tes taw mus kev mas yog yam uas qias tsis huv rau nej. Yog leejtwg kov raug tej tsiaj ntawd lub cev tuag mas nws yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. 28Leejtwg coj tej tsiaj ntawd lub cev tuag mus mas yuav tsum ntxhua nws cev tsoos tsho thiab nws yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. Tej tsiaj no qias tsis huv rau nej.
29“ ‘Tej tsiaj me me uas nkag hauv pem teb no mas cov uas qias tsis huv rau nej yog cov no, luj, nas tsuag, nab qa txaij txhua yam, 30quav toj quav taug, nab qa, nyeb, nab qa tsiav rog, thiab nab qa tsiav ci. 31Txhua yam tsiaj me me uas nkag no yog tej uas qias tsis huv rau nej. Yog tuag lawm es leejtwg kov raug mas nws yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. 32Thaum tej ntawd ib tug tuag poob rau saum yam twg mas yam ntawd kuj qias tsis huv lawm thiab, tsis hais tej twj siv uas muab ntoo ua lossis tej ris tsho lossis tawv tsiaj lossis seev tsaj lossis tej twj siv yam twg mas yuav tsum muab tej ntawd tsau dej. Tej ntawd yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj mas thiaj rov huv. 33Yog tej tsiaj ntawd ib tug poob rau hauv tej twj taig av mas txhua yam uas nyob hauv tais ntawd kuj qias tsis huv lawm, ces cia li muab lub tais ntawd tsoo pov tseg. 34Yog muab tej dej hauv lub tais qias ntawd los ua poob rau tej zaub mov uas tseem zoo noj mas tej zaub mov kuj qias tsis huv lawm thiab. Thiab cov uas tseem zoo haus hauv lub tais uas qias li ntawd kuj qias tsis huv lawm. 35Yog tej tsiaj ntawd lub cev tuag ib nyuag qhov poob rau saum yam twg mas yam ntawd kuj qias tsis huv lawm, tsis hais qhov txos qhov co los yuav muab tsoo huvsi pov tseg vim qias tsis huv lawm, vim yog qias tsis huv rau nej. 36Txawm yog li ntawd los tej qhov dej txhawv lossis tej rhawv dej puavleej hauv, tiamsis yog leejtwg kov raug tej tsiaj tuag nws kuj qias tsis huv lawm. 37Yog tej tsiaj tuag ntawd ib nyuag qhov poob rau saum tej noob qoob uas yuav muab cog mas tej noob qoob ntawd tseem huv. 38Yog hliv dej rau cov noob qoob ntawd lawm es tsiaj lub cev tuag ib nyuag qhov poob rau saud lawm mas cov noob qoob ntawd kuj qias tsis huv rau nej.
39“ ‘Yog tej tsiaj uas nej noj nyog ib tug tuag ces tus uas kov tus tsiaj tuag ntawd yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. 40Thiab yog leejtwg noj tus tsiaj tuag ntawd mas nws yuav tsum ntxhua nws cev tsoos tsho thiab nws yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj. Yog leejtwg coj tus tsiaj tuag ntawd mus nws kuj yuav tsum ntxhua nws cev tsoos tsho thiab nws yuav qias tsis huv txog tsaus ntuj.
41“ ‘Txhua yam tsiaj me me uas nkag hauv pem teb yog tej uas qias vuab tsuab, mas caiv tsis txhob noj. 42Yam uas muab lub plab tshiav av thiab tej uas muaj plaub txhais tes taw nkag thiab tej uas muaj ntau txhais tes taw, txhua yam tsiaj me me uas nkag hauv pem teb ntawd nej caiv tsis txhob noj vim yog tej uas qias vuab tsuab. 43Nej tsis txhob cia tej tsiaj me me uas nkag no puas tsuas nej ua rau nej qias tsis huv. Tsis txhob cia tej tsiaj ntawd ua rau nej qias tsis huv tsam ces nej tsis huv lawm. 44Kuv yog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv, nej yuav tsum tu nej kom dawb huv rau kuv thiab ua neeg dawb huv, vim kuv yog tus dawb huv. Nej tsis txhob cia tej tsiaj me me uas nkag hauv pem teb ntawd ua rau nej qias tsis huv. 45Rau qhov kuv yog Yawmsaub uas coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los kuv thiaj ua tau nej tus Vajtswv. Vim li no nej yuav tsum dawb huv rau qhov kuv dawb huv.
46“ ‘No yog tej kevcai uas hais txog tej tsiaj txhu nas noog thiab tej uas ciaj sia mus los hauv nruab deg, thiab txhua yam tsiaj me me uas nkag hauv pem teb, 47kom thiaj saib tshwm paub tej uas qias tsis huv thiab tej uas huv, thiab paub tej tsiaj ciaj sia uas noj tau thiab tej tsiaj ciaj sia uas caiv tsis noj.’ ”