12

Ua kevcai ntxuav cov pojniam uas yug menyuam

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Yog tus pojniam twg xeeb menyuam thiab yug tau ib tug tub, mas nws yuav qias tsis huv xya hnub ib yam nkaus li thaum nws ua pojniam thiab. 3Mas hnub uas yim muab tus metub ntawd ua kevcai txiav tawv noov. 4Ces leej niam yuav tos peb caug peb hnub ntxiv thiaj ua tau kevcai ntxuav nws lub cev uas los ntshav. Nws tsis txhob kov ib yam dabtsi uas dawb huv thiab tsis txhob mus rau hauv lub chaw pe Vajtswv mus txog thaum puv sijhawm uas nws ua kevcai ntxuav lub cev tso. 5Yog tus pojniam twg yug tau ntxhais ces nws yuav qias tsis huv ob lub chib so ib yam nkaus li thaum ua pojniam, thiab nws yuav tsum tos rau caum rau hnub ntxiv thiaj ua tau kevcai ntxuav nws lub cev uas los ntshav.
6“ ‘Thaum puv sijhawm uas ua kevcai ntxuav lawd, txawm yog yug tub yug ntxhais los nws yuav coj ib tug menyuam yaj hnub nyoog ib xyoos mus rau tus pov thawj ntawm qhov rooj tsev ntaub sib ntsib ua kevcai hlawv huvsi xyeem, thiab coj ib tug rhaws nquab nyeg lossis ib tug nquab taug mus ua kevcai xyeem daws txim. 7Mas tus pov thawj yuav muab xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag thiab ua kevcai ntxuav nws kev qias kev txhaum mas nws lub cev uas los ntshav thiaj huv. No yog tej kevcai uas hais txog tus pojniam uas yug menyuam, tsis hais yug tub los ntxhais. 8Yog nws nrhiav tsis taus ib tug menyuam yaj, ces cia nws coj ob tug nquab taug lossis ob tug rhaws nquab nyeg muab ib tug ua kevcai hlawv huvsi xyeem, muab ib tug ua kevcai xyeem daws txim. Tus pov thawj yuav ua kevcai ntxuav nws kev qias kev txhaum mas nws thiaj li huv.’ ”