12

Tơlơi Ƀing Đah Kơmơi Pơrơgoh Tơdơi Kơ Đih Apui

1Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 2“Laĭ bĕ kơ ƀing Israel, ‘Sa čô đah kơmơi pi kian laih anŭn đih apui kơ sa čô ană đah rơkơi či dŏ hĭ amăng tơlơi phiăn ƀu rơgoh amăng tơjuh hrơi, hrup hăng ñu jing hĭ ƀu rơgoh amăng hrơi ñu ƀuh eng. 3Ƀơi hrơi tal sapăn, ană đah rơkơi anŭn khŏm tŭ tơlơi khăt klĭ. 4Giŏng anŭn, đah kơmơi anŭn khŏm dŏ tơguan amăng klâopluh-klâo hrơi kiăng kơ pơrơgoh hĭ mơ̆ng tơlơi ƀlĕ drah. Ñu khŏm ƀu dưi tĕk djơ̆ ôh hơget gơnam jing rơgoh ƀôdah nao pơ sang yang tơl khul hrơi pơrơgoh ñu rơgao hĭ. 5Tơdah ñu đih apui kơ sa čô ană đah kơmơi, ñu či jing hĭ ƀu rơgoh amăng dua hrơi kŏm hrup hăng hrơi ñu ƀuh eng mơ̆n. Giŏng anŭn, ñu khŏm dŏ tơguan amăng nămpluh-năm hrơi kiăng kơ pơrơgoh hĭ mơ̆ng tơlơi ƀlĕ drah.
6“ ‘Tơdang khul hrơi pơrơgoh ñu kơ sa čô ană đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi rơgao hĭ laih, ñu či ba nao kơ khua ngă yang ƀơi bah amăng Sang Khăn Pơjơnum sa drơi ană triu tha sa thŭn kơ sa gơnam pơyơr čuh, laih anŭn sa drơi ană čim kơtrâo ƀôdah sa drơi čim pơrơgŏm kơ sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆. 7Khua ngă yang anŭn či pơyơr gơñu ƀơi anăp Yahweh kiăng kơ pơkra tơlơi pap brơi kơ gơ̆, giŏng anŭn gơ̆ či jing hĭ rơgoh tui hăng tơlơi phiăn mơ̆ng tơlơi ƀlĕ drah gơ̆ yơh.
 “ ‘Anŭn yơh jing khul tơlơi phiăn kơ đah kơmơi hlơi pô đih apui kơ sa čô ană đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi.
8Tơdah ñu ƀu dưi hơmâo sa drơi ană triu ôh, ñu khŏm ba rai dua drơi čim pơrơgŏm ƀôdah dua drơi ană čim kơtrâo, sa drơi kơ gơnam pơyơr čuh laih anŭn sa drơi adih kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆. Amăng jơlan anai yơh khua ngă yang či pơkra tơlơi pap brơi kơ gơ̆, laih anŭn gơ̆ či jing hĭ rơgoh yơh.’ ”