13

Kevcai ntsig txog mob lig mob ruas

1Yawmsaub hais rau Mauxe thiab Aloo tias, 2“Yog leejtwg lub cev muaj ib qho uas o lossis tawm pob lossis txaij ntawm nws daim tawv nqaij uas txawj ua mob lig mob ruas ntawm daim tawv nqaij, mas coj tus ntawd mus cuag Aloo uas ua pov thawj lossis nws ib tug tub uas ua pov thawj. 3Tus pov thawj yuav tsum tshuaj saib qhov mob ntawm nws daim tawv nqaij, mas yog cov plaub ntawm qhov mob ntawd dawb thiab saib zoo li qhov mob ntawd twb txeem rau hauv cov nqaij lawm ces kuj yog mob lig mob ruas. Thaum tus pov thawj twb tshuaj saib nws lawd mas yuav tshaj tawm hais tias nws qias tsis huv. 4Yog qhov mob ntawm daim tawv dawb, thiab saib zoo li qhov mob tsis tau txeem rau hauv cov nqaij thiab cov plaub ntawm qhov mob kuj tsis dawb mas tus pov thawj yuav muab tus mob ntawd cais kaw cia xya hnub. 5Thaum puv xya hnub lawd tus pov thawj yuav tshuaj saib. Yog raws li nws pom mas qhov mob ntawd nyob li qub tsis huam loj rau ntawm daim tawv, mas tus pov thawj tseem yuav muab nws cais dua xya hnub thiab. 6Thaum puv xya hnub tus pov thawj yuav rov tshuaj saib dua ib zaug. Yog qhov mob ntawd tuag ntxhai tsis huam loj rau ntawm daim tawv nqaij lawm, mas tus pov thawj yuav tshaj tawm hais tias tus uas mob ntawd huv lawm, nws tus mob tsuas yog tawm pob xwb. Mas tus uas mob ntawd yuav ntxhua nws cev tsoos tsho nws thiaj li huv. 7Thaum nws twb mus cuag tus pov thawj tshuaj saib thiab tus pov thawj hais tias nws huv lawm, mas yog qhov mob tawm pob ntawd tseem huam loj ntawm nws daim tawv ces nws yuav tsum rov mus cuag tus pov thawj dua. 8Tus pov thawj yuav tshuaj saib, mas yog qhov mob tawm pob ntawd huam loj rau ntawm daim tawv lawm ces tus pov thawj yuav tshaj tawm hais tias nws qias tsis huv, yog mob lig mob ruas.
9“Yog leejtwg mob lig mob ruas mas yuav tsum coj tus ntawd mus cuag tus pov thawj. 10Tus pov thawj yuav tshuaj saib, thiab yog qhov mob ntawd o thiab dawb ntawm daim tawv, ua rau cov plaub ntawd dawb thiab ua kiav txhab tshiab rau ntawm qhov uas o ntawd, 11mas kuj yog ua mob lig mob ruas uas huam rau hauv daim tawv. Mas tus pov thawj kuj yuav tshaj tawm hais tias nws qias tsis huv. Tsis txog muab nws cais cia vim yog nws yeej qias tsis huv lawm. 12Yog qhov mob ntawd huam loj rau hauv daim tawv thiab raws li tus pov thawj pom huam thoob plaws ib ce tag nrho taubhau mus txog kotaw, 13ces tus pov thawj yuav tshuaj saib. Yog qhov mob twb huam thoob ib ce lawm mas nws yuav tshaj tawm hais tias tus ntawd kuj huv ntawm nws tus mob lawm, vim nws daim tawv dawb thoob plaws lawm, nws huv lawm. 14Tiamsis thaum muaj tej qhov kiav txhab tshiab tshwm los mas kuj yog nws qias tsis huv. 15Tus pov thawj yuav tshuaj saib tej qhov kiav txhab tshiab mas yuav tshaj tawm hais tias nws qias tsis huv lawm. Tej qhov kiav txhab tshiab kuj qias tsis huv vim yog mob lig mob ruas. 16Yog tej kiav txhab tshiab ntawd twb zoo du lug dawb dawb lawm, mas nws yuav mus cuag tus pov thawj, 17ces tus pov thawj yuav tshuaj saib nws. Yog qhov mob ntawd twb ntxeev ua dawb dawb lawm, mas tus pov thawj yuav tshaj tawm hais tias tus uas mob ntawd huv lawm, mas nws kuj huv lawm.
18“Yog leejtwg mob ib lub rwj ntawm nws daim tawv tiamsis twb zoo lawm, 19mas yog ntawm qhov mob rwj ntawd ho muaj qhov dawb dawb o o lossis liab dawb tshwm tuaj, mas nws yuav tsum mus cuag tus pov thawj saib. 20Ces tus pov thawj yuav tshuaj saib es yog nws saib zoo li qhov mob ntawd twb txeem rau hauv cov nqaij thiab cov plaub ntawm qhov mob dawb lawm, mas tus pov thawj yuav tshaj tawm hais tias nws qias tsis huv. Qhov mob ntawd yog mob lig mob ruas uas tshwm hauv lub rwj tuaj. 21Tiamsis yog tus pov thawj tshuaj saib qhov mob mas cov plaub tsis dawb thiab qhov mob tsis tau txeem rau hauv cov nqaij tsuas yog tuag ntxhai xwb, ces tus pov thawj yuav muab nws cais kaw cia xya hnub. 22Yog qhov mob ntawd huam loj rau ntawm daim tawv mas tus pov thawj yuav tshaj tawm hais tias nws qias tsis huv, yog mob lig mob ruas. 23Tiamsis yog qhov mob ntawd nyob li qub tsis huam kuj yog caws pliav rwj xwb ces tus pov thawj yuav tshaj tawm hais tias nws huv.
24“Yog lub cev ib qho raug hluavtaws kub es txawm muaj qhov liab dawb lossis qhov dawb dawb tshwm tuaj ntawm lub kiav txhab tshiab uas kub ntawd, 25ces tus pov thawj yuav tshuaj saib. Yog cov plaub hauv qhov mob ntawd dawb thiab saib zoo li qhov mob twb txeem rau hauv cov nqaij lawm mas yog mob lig tshwm ntawm qhov kiav txhab uas kub hnyiab tuaj, mas tus pov thawj yuav tshaj tawm hais tias nws qias tsis huv, yog mob lig mob ruas.
26“Tiamsis yog tus pov thawj tshuaj saib mas cov plaub hauv qhov mob tsis dawb thiab qhov mob tsis tau txeem rau hauv cov nqaij tsuas yog tuag ntxhai xwb, ces tus pov thawj yuav muab nws cais cia xya hnub. 27Thaum puv xya hnub lawd tus pov thawj yuav tshuaj saib. Yog qhov mob ntawd huam loj rau ntawm daim tawv mas tus pov thawj yuav tshaj tawm hais tias nws qias tsis huv, yog mob lig mob ruas. 28Tiamsis yog qhov mob ntawd nyob li qub tsis huam loj rau hauv daim tawv tsuas yog tuag ntxhai xwb, mas yog o vim hluavtaws kub xwb, ces tus pov thawj yuav tshaj tawm hais tias tus ntawd huv lawm, tsuas yog caws pliav uas hluavtaws kub xwb.
29“Thaum txivneej lossis pojniam twg muaj mob rau ntawm taubhau lossis ntawm pob tsaig, 30ces tus pov thawj yuav tshuaj saib qhov mob ntawd es yog saib zoo li qhov mob twb txeem rau hauv cov nqaij, thiab ntawm qhov mob cov plaub daj thiab sib sib li lawm, tus pov thawj yuav tshaj tawm hais tias nws qias tsis huv, rau qhov yog mob khaus, yog mob lig mob ruas rau saum taubhau lossis ntawm pob tsaig. 31Yog tus pov thawj tshuaj saib qhov mob khaus ntawd thiab saib zoo li qhov mob tsis tau txeem rau hauv cov nqaij thiab tsis muaj plaub dub, mas tus pov thawj yuav muab tus uas mob khaus ntawd cais cia xya hnub.
32“Thaum puv xya hnub lawd tus pov thawj yuav tshuaj saib qhov mob ntawd. Yog tias qhov khaus ntawd tsis huam loj thiab tsis muaj plaub daj thiab saib zoo li qhov mob khaus tsis tau txeem rau hauv cov nqaij, 33mas tus uas mob ntawd yuav tsum chais plaubhau chais hwj txwv tsuas tseg tsis txhob chais ntawm qhov uas khaus xwb. Mas tus pov thawj yuav muab tus uas mob khaus ntawd cais dua xya hnub. 34Thaum puv xya hnub tus pov thawj yuav tshuaj saib qhov uas khaus. Yog qhov khaus ntawd tsis huam loj ntawm daim tawv thiab saib zoo li qhov mob tsis tau txeem rau hauv cov nqaij, ces tus pov thawj yuav tshaj tawm hais tias nws huv. Mas tus uas mob ntawd yuav ntxhua nws cev tsoos tsho, nws thiaj li huv. 35Yog tus pov thawj twb hais tias tus ntawd huv lawm tiamsis qhov mob khaus ntawd tseem huam loj rau ntawm daim tawv, 36ces tus pov thawj yuav tsum tshuaj saib nws. Yog qhov mob khaus ntawd huam loj rau ntawm daim tawv, ces tsis txog yuav saib cov plaub daj los tsis daj lawm, nws yeej qias tsis huv lawm. 37Tiamsis yog raws li tus pov thawj pom mas qhov khaus ntawd nyob li qub, thiab muaj plaub dub tuaj ntawm qhov mob ntawd, mas qhov mob khaus ntawd zoo lawm, nws kuj huv lawm. Tus pov thawj yuav tshaj tawm hais tias tus ntawd huv.
38“Thaum tus txivneej lossis pojniam twg dawb tej teev ntawm daim tawv, 39tus pov thawj yuav tsum tshuaj saib. Yog tej teev ntawm daim tawv dawb txho xwb mas yog nyuj taug yaim tshwm ntawm daim tawv xwb, nws tseem huv.
40“Yog tus txivneej twg plaubhau hle ntawm taubhau lawm, nws ua neeg do hau xwb, nws tseem huv. 41Yog nws plaubhau ntawm hauv pliaj thiab ob sab xub ntsos hle, nws ua neeg do pliaj xwb, nws tseem huv. 42Yog saum tiaj taubhau do lossis saum hauv pliaj do muaj ib qho mob liab dawb, yog nws muaj mob lig mob ruas tshwm ntawm qhov uas nws do hau lossis do pliaj. 43Tus pov thawj yuav tshuaj saib nws. Yog qhov mob o ntawm qhov uas do hau lossis do pliaj ntawd liab dawb zoo yam nkaus li tej mob lig ntawm daim tawv, 44mas tus txivneej ntawd kuj mob lig mob ruas. Nws qias tsis huv lawm, mas tus pov thawj yuav tshaj tawm hais tias nws qias tsis huv. Nws tus mob nyob saum taubhau.
45“Tus uas mob lig mob ruas yuav tsum hnav tej tsoos tsho ntuag thiab tseg plaubhau ntev thiab nws yuav pos ncauj thiab qw hais tias ‘Qias tsis huv, qias tsis huv.’ 46Nws yuav qias tsis huv mus tag sijhawm uas nws muaj mob ntawd, nws qias tsis huv. Nws yuav tsum nyob nws ib leeg sab nraum ntug zos.
47“Thaum tej tsoos tsho tuaj pwm tsis hais ntaub plaub yaj lossis ntaub mag, 48yog nyob rau hauv cov xov nrog hlaub lossis xov txia uas ntos ntaub mag ntaub plaub yaj, lossis nyob hauv tej tawv tsiaj lossis hauv tej uas muab tawv tsiaj ua, 49yog tej tsoos tsho ntawd tuaj pwm ntsuab xem xiab lossis tuaj pwm liab tsim tseb, tsis hais nyob hauv cov xov nrog hlaub lossis xov txia, lossis nyob hauv tej tawv tsiaj lossis hauv tej uas muab tawv tsiaj ua, mas tej pwm ntawd kuj yog muaj kab mob, mas yuav coj mus rau tus pov thawj saib. 50Tus pov thawj yuav saib qhov uas tuaj pwm ntawd thiab muab cais cia xya hnub. 51Thaum puv xya hnub lawd, nws yuav tshuaj saib qhov uas tuaj pwm ntawd. Yog tej pwm ntawd huam rau hauv tej tsoos tsho, tsis hais hauv cov xov nrog hlaub los xov txia lossis hauv tej tawv tsiaj uas siv ua txhua yam, tej pwm ntawd muaj kab mob phem mas kuj yog qias tsis huv. 52Mas tus pov thawj yuav muab tej tsoos tsho ntawd hlawv pov tseg, tsis hais qhov mob nyob hauv xov nrog hlaub los xov txia lossis nyob hauv ntaub plaub yaj lossis ntaub mag lossis nyob hauv tej uas muab tawv tsiaj ua, vim tej pwm ntawd muaj kab mob phem, yuav tsum muab hlawv pov tseg.
53“Yog tus pov thawj tshuaj saib mas tej pwm ntawd tsis huam rau hauv tej tsoos tsho tsis hais cov xov nrog hlaub los xov txia lossis tej uas muab tawv tsiaj ua, 54mas tus pov thawj yuav kom nws muab lub uas tuaj pwm ntawd ntxhua thiab yuav muab cais cia dua xya hnub. 55Thaum ntxhua lawd tus pov thawj yuav tshuaj saib lub uas tuaj pwm ntawd. Yog qhov uas tuaj pwm ntawd tseem ntsuab liab li qub, txawm yog tsis huam los kuj qias tsis huv lawm, koj cia li muab hlawv pov tseg, tsis hais qhov uas tuaj pwm ntawd txawm nyob sab nraud sab hauv los xij.
56“Tiamsis yog tus pov thawj tshuaj saib thaum uas ntxhua lawd mas qhov uas tuaj pwm ntawd ploj zuj zus lawm, ces tus pov thawj yuav muab qhov tuaj pwm ntawd dua pov tseg ntawm cev tsoos tsho lossis tawv tsiaj lossis tej xov nrog hlaub los xov txia. 57Yog rov pom tias tej tsoos tsho tsis hais tej xov nrog hlaub los xov txia lossis tej uas muab tawv tsiaj ua tuaj pwm dua, mas kuj yog qhov mob huam. Koj yuav tsum muab tej uas tuaj pwm ntawd hlawv pov tseg. 58Yog tej tsoos tsho lossis cov xov nrog hlaub los xov txia lossis tej uas muab tawv tsiaj ua uas tuaj pwm es koj muab ntxhua ib zaug lawm mas tej pwm ploj lawm, ces rov muab ntxhua dua ib zaug thiab, thiaj li huv lawm.”
59No yog tej kevcai uas ntsig txog tej tsoos tsho tuaj pwm ua mob phem, tsis hais nyob hauv tej tsoos tsho ntaub plaub yaj lossis ntaub mag lossis nyob hauv cov xov nrog hlaub los xov txia lossis hauv tej uas muab tawv tsiaj ua, kom thiaj paub tshuaj saib yam twg huv yam twg qias tsis huv.