14

Tơlơi Pơrơgoh Tơdơi Kơ Hơmâo Ruă Ƀơi Klĭ

1Yahweh laĭ hăng Môseh, 2“Anai jing khul tơlơi phiăn kơ pô ruă djơ̆ phŭng ƀơi mông pơkra tơlơi phiăn pơrơgoh hĭ ñu, tơdang arăng ba ñu nao pơ khua ngă yang: 3Khua ngă yang či tơbiă nao gah rơngiao kơ anih jưh hăng ep kơsem ñu. Tơdah pô ruă anŭn hơmâo hla̱o hĭ laih mơ̆ng tơlơi ruă phŭng ñu, 4khua ngă yang či rơkâo brơi hơmâo dua drơi čim rơgoh hơdip wơ̆t hăng ƀiă kơyâo sar, hrĕ mơrai mriah huč laih anŭn than hla kơyâo hơmrui ba rai kơ pô ruă anŭn kiăng kơ pơrơgoh hĭ. 5Giŏng anŭn, khua ngă yang či brơi arăng pơdjai hĭ sa drơi čim gah ngŏ kơ ia ƀlăng amăng sa boh gŏ lŏn. 6Giŏng anŭn, ñu mă čim dŏ hơdip anŭn hăng añrŭ hrŏm hăng kơyâo sar, hrĕ mơrai mriah huč laih anŭn hla kơyâo hơmrui amăng drah čim hơmâo pơdjai laih gah ngŏ kơ ia ƀlăng. 7Tơjuh wơ̆t ñu či añăh drah ƀơi pô ruă anŭn kiăng kơ rơgoh mơ̆ng tơlơi ruă ƀơi klĭ, laih anŭn ñu pơhaih gơ̆ jing rơgoh. Giŏng anŭn, ñu či pŏk tơbiă hĭ čim hơdip anŭn amăng tơdron tač.
8“Pô ruă kiăng kơ rơgoh khŏm bŏh hĭ khul sum ao ñu, kuăh hĭ abih blâo ƀŭk ñu hăng mơnơi amăng ia; giŏng anŭn ñu či jing rơgoh tui hăng tơlơi phiăn yơh. Tơdơi kơ anai ñu či dưi mŭt amăng anih jưh, samơ̆ ñu khŏm dŏ gah rơngiao kơ sang khăn ñu amăng tơjuh hrơi. 9Ƀơi hrơi tal tơjuh ñu khŏm kuăh hĭ abih bang blâo ƀŭk; ñu khŏm kuăh hĭ akŏ ñu, blâo ka̱ng ñu, blâo mơta ñu laih anŭn abih blâo ñu. Ñu khŏm bŏh hĭ khul sum ao ñu laih anŭn mơnơi ñu pô amăng ia, tui anŭn ñu či jing hĭ rơgoh yơh.
10“Ƀơi hrơi tal sapăn, ñu khŏm ba rai dua ană drơi triu tơno hăng sa drơi ană triu ania hơmâo sa thŭn, rĭm drơi ƀu hơmâo rơnam rơka ôh, hrŏm hăng klâo črăn amăng pluh amăng sa ephah tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă kơ sa gơnam pơyơr pơdai, laih anŭn sa log ia rơmuă. 11Khua ngă yang jing pô pơhaih ñu jing rơgoh či pơyơr pô kiăng kơ rơgoh wơ̆t hăng khul gơnam pơyơr ñu ƀơi anăp Yahweh ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum.
12“Giŏng anŭn, khua ngă yang či mă sa drơi amăng triu tơno ană anŭn hăng pơyơr đĭ, jing sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh, hrŏm hăng sa log ia rơmuă; ñu či pŭ̱ đĭ gơnam anŭn ƀơi anăp Yahweh, jing sa gơnam pơyơr pŭ̱ đĭ yơh. 13Ñu či pơdjai hĭ triu anŭn amăng anih rơgoh hiam jing anih arăng juăt pơdjai hĭ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ hăng gơnam pơyơr čuh. Hrup hăng gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ mơ̆n, gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh ăt lŏm kơ khua ngă yang; anŭn jing rơgoh hiam biă mă yơh. 14Khua ngă yang či mă ƀiă drah mơ̆ng gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh hăng pik ƀơi čơmang tơngia gah hơnuă pô kiăng kơ rơgoh, ƀơi čơđe̱ng ania tơngan gah hơnuă ñu laih anŭn ƀơi čơđe̱ng ania tơkai gah hơnuă ñu. 15Giŏng anŭn, khua ngă yang či mă sa log ia rơmuă, tuh mŭt ƀiă ƀơi plă̱ tơngan gah ieo ñu pô, 16añrŭ čơđe̱ng tơngan gah hơnuă ñu amăng ia rơmuă ƀơi plă̱ tơngan ñu, laih anŭn añăh ƀiă ia rơmuă anŭn hăng čơđe̱ng ñu tơjuh wơ̆t ƀơi anăp Yahweh. 17Khua ngă yang ăt pik ia rơmuă dŏ glaĭ amăng plă̱ tơngan ñu ƀơi čơmang tơngia gah hơnuă pô kiăng rơgoh anŭn mơ̆n, ƀơi čơđe̱ng ania tơngan gah hơnuă gơ̆ laih anŭn ƀơi čơđe̱ng ania tơkai gah hơnuă gơ̆, ƀơi gah ngŏ drah ñu pik laih, drah anŭn jing mơ̆ng gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh yơh. 18Khul ia rơmuă dŏ glaĭ amăng plă̱ tơngan khua ngă yang či pik ƀơi akŏ pô kiăng kơ rơgoh anŭn laih anŭn pơkra tơlơi pap brơi kơ gơ̆ ƀơi anăp Yahweh.
19“Giŏng anŭn, khua ngă yang či ngă yang gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ anŭn hăng pơkra tơlơi pap brơi kơ pô kiăng kơ rơgoh mơ̆ng tơlơi grĭ grañ gơ̆. Tơdơi kơ anŭn, khua ngă yang či pơdjai hĭ hlô mơnơ̆ng kơ gơnam pơyơr čuh, 20hăng pơyơr gơnam anŭn ƀơi kơnưl, hrŏm hăng gơnam pơyơr pơdai mơ̆n, tui anŭn yơh ñu pơkra tơlơi pap brơi kơ gơ̆ či jing rơgoh yơh.
21“Tơdah pô anŭn rin hăng ƀu dưi hơmâo djŏp gơnam kơ tơlơi pơyơr anai ôh, ñu khŏm mă sa drơi triu tơno ană jing sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh hăng pŭ̱ đĭ kiăng kơ pơkra tơlơi pap brơi kơ ñu, hrŏm hăng sa črăn amăng pluh amăng sa ephah tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă kơ sa gơnam pơyơr pơdai, wơ̆t hăng sa log ia rơmuă, 22laih anŭn dua drơi čim pơrơgŏm ƀôdah dua drơi ană čim kơtrâo, jing gơnam ñu dưi hơmâo, sa drơi kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ laih anŭn sa drơi kơ gơnam pơyơr čuh.
23“Ƀơi hrơi tal sapăn, ñu khŏm ba rai khul gơnam anai kơ tơlơi pơrơgoh ñu pơ khua ngă yang ƀơi bah amăng Sang Khăn Pơjơnum, ƀơi anăp Yahweh. 24Khua ngă yang anŭn či mă triu kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh anŭn, hrŏm hăng sa log ia rơmuă laih anŭn pŭ̱ đĭ gơñu ƀơi anăp Yahweh jing sa gơnam pơyơr pŭ̱ đĭ. 25Ñu či pơdjai hĭ triu anŭn kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh laih anŭn mă ƀiă drah ñu hăng pik ƀơi čơmang tơngia gah hơnuă pô kiăng kơ rơgoh, ƀơi čơđe̱ng tơngan gah hơnuă ñu laih anŭn ƀơi čơđe̱ng ania tơkai gah hơnuă ñu. 26Khua ngă yang či tuh mă ƀiă ia rơmuă amăng plă̱ tơngan gah ieo ñu pô, 27laih anŭn hăng rơjŭng čơđe̱ng tơngan gah hơnuă ñu, ñu añăh ia rơmuă mơ̆ng plă̱ tơngan ñu tơjuh wơ̆t ƀơi anăp Yahweh. 28Ƀiă ia rơmuă ƀơi plă̱ tơngan ñu, ñu či pik ƀơi khul anih jing anih ñu pik laih drah gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh, jing ƀơi čơmang tơngia gah hơnuă pô kiăng kơ rơgoh, ƀơi čơđe̱ng ania tơngan gah hơnuă laih anŭn ƀơi čơđe̱ng ania tơkai gah hơnuă gơ̆. 29Ia rơmuă dŏ glaĭ amăng plă̱ tơngan ñu, ñu či pik ƀơi akŏ pô kiăng kơ rơgoh anŭn yơh, kiăng kơ pơkra tơlơi pap brơi kơ gơ̆ ƀơi anăp Yahweh. 30Giŏng anŭn, ñu či ngă yang khul čim pơrơgŏm ƀôdah khul ană čim kơtrâo anŭn, jing gơnam pô anŭn dưi hơmâo, 31sa kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆, laih anŭn sa kơ gơnam pơyơr čuh, hrŏm hăng gơnam pơyơr pơdai mơ̆n. Amăng jơlan anai yơh khua ngă yang či pơkra tơlơi pap brơi ƀơi anăp Yahweh pơala kơ pô kiăng kơ rơgoh anŭn.”
32Anai yơh jing khul tơlơi phiăn kơ hlơi pô hơmâo sa tơlơi ruă ƀơi klĭ samơ̆ ñu ƀu dưi hơmâo djŏp ôh gơnam pơyơr tơlơi phiăn kơ tơlơi pơrơgoh hĭ ñu.

Kơmao Mơoai Amăng Khul Sang

33Yahweh pơhiăp hăng Môseh laih anŭn hăng A̱rôn, 34“Tơdang ƀing gih mŭt nao amăng anih lŏn Kanaan, jing anih Kâo či brơi kơ ƀing gih kar hăng mŭk dram laih anŭn Kâo pioh sa tơlơi kơmao mơoai pơlar amăng sa boh sang amăng anih lŏn anŭn, 35pô sang khŏm nao ruai hăng khua ngă yang, ‘Kâo hơmâo ƀuh hơget tơlơi hrup hăng kơmao mơoai amăng sang kâo.’ 36Hlâo kơ khua ngă yang mŭt ep kơsem kơmao mơoai anŭn, ñu či brơi arăng mă tơbiă hĭ abih gơnam mơ̆ng sang anŭn kiăng kơ hoaĭ yap jing hĭ grĭ grañ ôh; tui anŭn sang anŭn jing hĭ hông hang yơh. Giŏng anŭn, khua ngă yang či mŭt nao amăng sang anŭn hăng ep kơsem yơh. 37Ñu či ep kơsem kơmao mơoai anŭn ƀơi khul pơnăng, tơdah anih anai hơmâo ia mơtah ƀôdah mriah, jing anih ñu ƀuh kar hăng dơlăm hloh kơ anih pơnăng pơkŏn, 38khua ngă yang či tơbiă ƀơi bah amăng sang anŭn hăng krư̆ hĭ amăng tơjuh hrơi. 39Ƀơi hrơi tal tơjuh khua ngă yang či wơ̆t glaĭ ep kơsem sang anŭn dơ̆ng. Tơdah kơmao mơoai anŭn hơmâo pơlar hyu ƀơi khul pơnăng, 40ñu či brơi arăng mă pơđuaĭ hĭ khul boh pơtâo hơmâo gru kơmao anŭn hăng ba glŏm đuaĭ amăng anih grĭ grañ gah rơngiao kơ plei. 41Ñu khŏm brơi arăng kuăh hĭ abih bang pơnăng gah lăm laih anŭn glŏm hĭ djăh kuăh anŭn pơ sa boh anih grĭ grañ gah rơngiao kơ plei. 42Giŏng anŭn, ƀing gơñu mă khul boh pơtâo pơkŏn pioh pơala glaĭ boh pơtâo hlâo, laih anŭn mă čur čuah pik glaĭ sang anŭn.
43“Tơdah kơmao mơoai anŭn hơmâo glaĭ dơ̆ng amăng sang tơdơi kơ khul boh pơtâo hơmâo glŏm hĭ laih, laih anŭn sang anŭn hơmâo kuăh hĭ hăng pik mia glaĭ laih, 44khua ngă yang či nao hăng ep kơsem ñu dơ̆ng, tơdah kơmao anŭn hơmâo pơlar amăng sang, anŭn jing sa kơmao mơoai răm rai yơh, tui anŭn sang anŭn jing hĭ grĭ grañ yơh. 45Arăng khŏm pơrai hĭ khul boh pơtâo sang, kơyâo ñu laih anŭn abih bang čur čuah, laih anŭn ba tơbiă gah rơngiao kơ plei pơ sa anih grĭ grañ yơh.
46“Hlơi pô mŭt nao amăng sang tơdang arăng krư̆ kơđŏm hĭ či jing hĭ grĭ grañ truh kơ hrơi klăm yơh. 47Hlơi pô pĭt ƀôdah ƀơ̆ng amăng sang anŭn khŏm bŏh hĭ bĕ khul sum ao ñu.
48“Samơ̆ khua ngă yang rai ep kơsem sang anŭn, laih anŭn kơmao mơoai anŭn ƀu pơlar ôh tơdơi kơ sang anŭn hơmâo pik mia laih, ñu či pơhaih sang anŭn rơgoh yơh, yuakơ kơmao mơoai anŭn rơngiă laih. 49Kiăng kơ pơrơgoh hĭ sang anŭn, ñu či mă dua drơi čim hăng ƀiă kơyâo sar, hrĕ mơrai mriah huč laih anŭn hla hơmrui. 50Ñu či pơdjai hĭ sa drơi čim gah ngŏ kơ ia ƀlăng amăng sa boh gŏ lŏn. 51Giŏng anŭn, ñu či mă kơyâo sar, hla hơmrui, hrĕ mơrai mriah huč laih anŭn čim dŏ hơdip, añrŭ gơñu amăng drah čim djai amăng ia ƀlăng anŭn, laih anŭn añăh ƀơi sang anŭn tơjuh wơ̆t. 52Tui anŭn yơh, ñu či pơrơgoh hĭ sang anŭn hăng drah čim, ia ƀlăng, čim dŏ hơdip, kơyâo sar, hla hơmrui laih anŭn hăng hrĕ mriah huč yơh. 53Giŏng anŭn, ñu či pŏk hĭ čim hơdip anŭn amăng tơdron tač gah rơngiao kơ plei. Amăng jơlan anai yơh ñu či pơrơgoh hĭ sang anŭn, tui anŭn sang anŭn jing hĭ rơgoh yơh.”
54Anai yơh jing khul tơlơi phiăn kơ tơlơi ruă ƀơi klĭ, tơlơi kơtăl, 55kơ kơmao mơoai amăng sum ao ƀôdah amăng sa boh sang, 56laih anŭn kơ sa anih brăh, pơđeh ƀôdah anih rơđah, 57kiăng kơ pơrơđah tơdah gơnam pă jing rơgoh ƀôdah ƀu rơgoh ôh. Anai yơh jing khul tơlơi phiăn kơ tơlơi ruă ƀơi klĭ laih anŭn djơ̆ kơmao mơoai.