15

Tơlơi Drơi Jan Ƀu Rơgoh

1Yahweh pơhiăp hăng Môseh laih anŭn hăng A̱rôn, 2“Pơhiăp bĕ hăng ƀing Israel tui anai: Tơdah sa čô đah rơkơi hơmâo tơlơi ƀlĕ mơ̆ng drơi jan, tơlơi ƀlĕ anŭn jing ƀu rơgoh ôh. 3Tơlơi ƀlĕ anŭn ăt dŏ ƀlĕ ƀôdah khơ̆t hĭ, ăt či ngă brơi kơ pô anŭn jing hĭ grĭ grañ yơh. Anai yơh jing tơlơi ƀlĕ ñu či ba rai tơlơi grĭ grañ:
4“Anih pĭt pă pô hơmâo tơlơi ƀlĕ anŭn đih, anih anŭn či jing hĭ grĭ grañ yơh, laih anŭn anih pă ñu dŏ be̱r ăt či jing hĭ grĭ grañ mơ̆n. 5Hlơi pô tĕk djơ̆ anih pĭt pô anŭn, ñu anŭn khŏm bŏh hĭ sum ao ñu, mơnơi hăng ia laih anŭn pô anŭn či jing hĭ grĭ grañ truh kơ hrơi klăm yơh. 6Hlơi pô dŏ be̱r ƀơi anih pô ƀlĕ anŭn dŏ, ñu anŭn khŏm bŏh hĭ sum ao ñu, mơnơi hăng ia laih anŭn či jing hĭ grĭ grañ truh kơ hrơi klăm yơh.
7“Hlơi pô tĕk djơ̆ pô hơmâo tơlơi ƀlĕ anŭn, ñu anŭn khŏm bŏh hĭ sum ao ñu hăng mơnơi hĭ bĕ hăng ia, laih anŭn ñu či jing hĭ grĭ grañ truh kơ hrơi klăm yơh.
8“Tơdah pô đah rơkơi hơmâo tơlơi ƀlĕ anŭn kơčŭh ia bah ƀơi mơnuih rơgoh, pô djơ̆ ia bah anŭn khŏm bŏh hĭ sum ao ñu hăng mơnơi hăng ia, laih anŭn ñu anŭn či jing hĭ grĭ grañ truh kơ hrơi klăm yơh.
9“Ƀơi a̱n pă pô ƀlĕ anai dŏ be̱r či jing hĭ grĭ grañ yơh, 10laih anŭn hlơi pô tĕk djơ̆ khul gơnam pô ƀlĕ anŭn hơmâo dŏ be̱r, pô anŭn ăt či jing hĭ grĭ grañ truh kơ hrơi klăm yơh; hlơi pô mă đĭ khul gơnam anŭn, ñu anŭn khŏm bŏh hĭ sum ao ñu hăng mơnơi hăng ia, tui anŭn ñu ăt dŏ grĭ grañ truh kơ hrơi klăm yơh.
11“Tơdah pô ƀlĕ anai ƀu rao hĭ ôh tơngan ñu samơ̆ tĕk djơ̆ hlơi pô, pô anŭn khŏm bŏh hĭ sum ao ñu mơnơi hăng ia, laih anŭn pô anŭn jing hĭ grĭ grañ truh kơ hrơi klăm yơh.
12“Tơdah pô ƀlĕ anŭn tĕk djơ̆ gŏ lŏn, arăng khŏm taih pơčah hĭ gŏ lŏn anai yơh; laih anŭn tơdah gơnam ñu tĕk djơ̆ anŭn jing kơyâo, ñu khŏm rao hĭ bĕ kơyâo anai hăng ia.
13“Tơdang sa čô đah rơkơi suaih laih mơ̆ng tơlơi ñu ƀlĕ, ñu khŏm dŏ tơguan amăng tơjuh hrơi kơ tơlơi phiăn rơgoh ñu; ñu khŏm bŏh hĭ khul sum ao ñu hăng mơnơi ñu pô hăng ia ƀlăng, tui anŭn ñu jing hĭ rơgoh yơh. 14Ƀơi hrơi tal sapăn, ñu khŏm mă dua drơi čim pơrơgŏm ƀôdah dua drơi ană čim kơtrâo laih anŭn nao ƀơi anăp Yahweh ƀơi bah amăng Sang Khăn Pơjơnum hăng brơi gơnam anŭn kơ khua ngă yang. 15Khua ngă yang či ngă yang gơñu, sa drơi kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆, sa drơi kơ gơnam pơyơr čuh. Amăng jơlan anai yơh ñu či pơrơgoh hĭ pô anŭn ƀơi anăp Yahweh yuakơ tơlơi ƀlĕ gơ̆.
16“Tơdah sa čô đah rơkơi hơmâo tơbiă ia pơjĕh, ñu khŏm mơnơi hơgơi abih bang drơi jan ñu hăng ia, laih anŭn ñu či jing hĭ grĭ grañ truh kơ hrơi klăm yơh. 17Tơdah sum ao ƀôdah gơnam klĭ pă hơmâo ia pơjĕh anŭn ƀơi anŭn, khŏm boh rao hĭ hăng ia, laih anŭn gơnam anŭn či jing hĭ grĭ grañ truh kơ hrơi klăm yơh. 18Tơdah sa čô đah rơkơi đih hrŏm hăng sa čô đah kơmơi hăng hơmâo ia pơjĕh, abih dua ƀing gơñu khŏm mơnơi hăng ia, laih anŭn ƀing gơñu či jing hĭ grĭ grañ truh kơ hrơi klăm yơh.
19“Tơdang sa čô đah kơmơi hơmâo tơlơi ƀuh eng, tơlơi ƀu rơgoh anai či hơmâo amăng tơjuh hrơi; hlơi pô tĕk djơ̆ ñu, pô anŭn či jing hĭ grĭ grañ truh kơ hrơi klăm yơh.
20“Pơpă anih ñu đih tơdang ñu ƀuh eng, anih anŭn či jing hĭ grĭ grañ yơh, laih anŭn ƀơi anih pă ñu dŏ be̱r, anih anŭn ăt či jing hĭ grĭ grañ mơ̆n. 21Hlơi pô tĕk djơ̆ anih pĭt ñu, pô anŭn khŏm bŏh hĭ sum ao ñu laih anŭn mơnơi hăng ia; pô anŭn či jing hĭ grĭ grañ truh kơ hrơi klăm yơh. 22Hlơi pô tĕk djơ̆ anih pă pô đah kơmơi ruă anai dŏ, ñu anŭn khŏm bŏh hĭ sum ao ñu pô laih anŭn mơnơi hĭ hăng ia, ñu anŭn ăt či jing hĭ grĭ grañ truh kơ hrơi klăm yơh. 23Ƀơi anih pĭt ƀôdah ƀơi anih pă đah kơmơi anai dŏ, tơdah sa čô tĕk djơ̆, pô anŭn či jing hĭ grĭ grañ truh kơ hrơi klăm yơh.
24“Tơdah sa čô đah rơkơi đih hrŏm hăng đah kơmơi hlak ƀuh eng, pô đah rơkơi anŭn či jing hĭ grĭ grañ amăng tơjuh hrơi yơh; anih pĭt pă pô đah rơkơi anai đih, anih pĭt anŭn ăt jing hĭ grĭ grañ mơ̆n.
25“Tơdah sa čô đah kơmơi hơmâo sa tơlơi ƀlĕ drah amăng lu hrơi rơngiao kơ tơlơi ƀuh eng ñu ƀôdah hơmâo tơlơi ƀlĕ sui hrơi hloh kơ tơlơi ƀuh eng ñu, ñu či jing hĭ grĭ grañ yơh tơdang ñu hơmâo tơlơi ƀlĕ anai, hrup hăng amăng khul hrơi ƀuh eng ñu mơ̆n. 26Anih pĭt pă ñu đih tơdang tơlơi ƀlĕ ñu ăt dŏ ƀlĕ, sưng anŭn či jing hĭ grĭ grañ yơh, hrup hăng sưng ñu tơdang tơlơi ƀuh eng ñu rĭm blan; laih anŭn ƀơi anih pă ñu dŏ be̱r, anih anŭn či jing hĭ grĭ grañ yơh, hrup hăng tơlơi ƀuh eng ñu mơ̆n. 27Hlơi pô tĕk djơ̆ khul gơnam anŭn, ñu anŭn či jing hĭ grĭ grañ yơh; ñu khŏm boh khul sum ao ñu hăng mơnơi hĭ hăng ia, laih anŭn ñu či jing hĭ grĭ grañ truh kơ hrơi klăm yơh.
28“Tơdang đah kơmơi anŭn rơgoh laih mơ̆ng tơlơi ƀlĕ ñu, ñu khŏm dŏ tơguan amăng tơjuh hrơi, tơdơi kơ anŭn ñu či dŏ amăng tơlơi phiăn rơgoh. 29Ƀơi hrơi tal sapăn ñu khŏm mă dua drơi čim pơrơgŏm ƀôdah dua drơi ană čim kơtrâo hăng ba rai ƀing gơñu pơ khua ngă yang ƀơi bah amăng Sang Khăn Pơjơnum. 30Khua ngă yang či ngă yang sa drơi čim kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ laih anŭn sa drơi kơ sa gơnam pơyơr čuh. Amăng jơlan anai yơh ñu či pơrơgoh hĭ pô đah kơmơi anŭn ƀơi anăp Yahweh kơ tơlơi ƀlĕ grĭ grañ gơ̆ anŭn.
31“Ƀing gih khŏm pơgăn hĭ ƀing Israel mơ̆ng khul tơlơi ngă brơi kơ ƀing gơñu jing hĭ grĭ grañ, tui anŭn ƀing gơñu ƀu či djai hĭ ôh amăng tơlơi grĭ grañ gơñu yuakơ pơgrĭ hĭ anih Kâo dŏ, jing anih tŏng krah ƀing gơñu yơh.”
32Anai jing khul tơlơi phiăn kơ sa čô đah rơkơi hơmâo tơlơi ƀlĕ, kơ hlơi pô ngă pơgrĭ hĭ hăng ia pơjĕh, 33kơ sa čô đah kơmơi amăng tơlơi ƀuh eng gơ̆ rĭm blan, kơ sa čô đah rơkơi ƀôdah sa čô đah kơmơi hơmâo tơlơi ƀlĕ, laih anŭn kơ sa čô đah rơkơi đih hrŏm hăng sa čô đah kơmơi jing pô dŏ amăng tơlơi phiăn ƀu rơgoh.