16

Hnub Theej Txhoj

1Tus TSWV hais rau Mauxes tom qab uas Aloos ob tug tub raug tua tuag thaum nkawd coj cov ncaig taws tsis dawbhuv mus fij rau tus TSWV. 2Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj cia li qhia rau koj tus tijlaug Aloos hais tias, tsuas yog thaum txog lub sijhawm uas teem tseg, nws thiaj mus tau rau tom qab daim ntaub uas quas Chav Dawbhuv kawg nkaus xwb, rau qhov kuv tshwm saum tauv huab los nyob rau saum lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg. Yog nws tsis mloog lus, nws yuav tuag. 3Nws mus tau rau hauv Chav Dawbhuv kawg nkaus, thaum nws coj tus ntsuag nyuj mus tua fij daws txim thiab tus laug yaj mus tua hlawv fij nkaus xwb.”
4Ua ntej nws yuav mus rau hauv Chav uas Dawbhuv kawg nkaus, nws yuav tsum da dej thiab hnav cev ris tsho povthawj uas yog: lub tsho ntaubmag ntev, lub ris luv, sia txojsiv ntaubmag thiab ntoo txoj phuam.
5Cov Yixalayees yuav tsum muab ob tug laug tshis rau Aloos coj mus tua fij daws txim thiab ib tug laug yaj coj mus tua hlawv fij. 6Nws muab ib tug heev nyuj coj mus fij ua khoom theej txhoj daws nws thiab nws tsevneeg lub txim. 7Ces nws yuav tsum tau coj ob tug laug tshis ntawd mus rau ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj. 8Aloos muab ob tug tshis ntawd rho ntawv, ib tug rau tus TSWV, thiab ib tug rau Axaxees. 9Aloos yuav tsum muab tus tshis uas rho ntawv tau rau tus TSWV tua theej txhoj thiab muab fij daws txim. 10Thiab muab tus tshis uas rho ntawv tau rau Axaxees fij ciaj rau tus TSWV thiab muab tso mus rau Axaxees tom tiaj suabpuam, kom ris sawvdaws tej kev txhaum mus povtseg.
11Thaum Aloos muab tus heev nyuj los tua fij daws nws thiab nws tsevneeg lub txim, 12nws yuav tsum muab lub yias rau ncaig taws mus yawm ib co ncaig uas tseem cig ntsaj thuav ntawm lub thaj, thiab yawm ob phoovtes hmoov tshuaj tsw qab coj mus rau hauv Chav Dawbhuv kawg nkaus. 13Nws muab cov hmoov tshuaj tsw qab tso rau saum cov ncaig taws tabmeeg tus TSWV, kom cov pa hmoov tshuaj tsw qab ncho tuaj roos lub hau Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg kom Aloos tsis txhob pom lub hau phijxab, nws thiaj tsis tuag. 14Aloos yuav tsum nqa cov ntshav nyuj mus thiab muab nws tus ntivtes tub cov ntshav ntawd, nchos rau lub hau Phijxab sab hauv ntej thiab muab mentsis nchos rau lub Phijxab sab ntawm hauv ntej xya zaus.
15Ces tom qab ntawd, Aloos mam li muab tus laug tshis uas fij daws cov pejxeem lub txim tua, thiab nqa cov ntshav mus rau hauv Chav Dawbhuv kawg nkaus, muab cov ntshav ntawd nchos rau lub hau Phijxab thiab lub Phijxab sab hauv ntej, ib yam li nws nchos cov ntshav nyuj. 16Qhov uas Aloos ua li no, yog nws ua kevcai ntxuav Chav Dawbhuv kawg nkaus kom huv, vim cov Yixalayees tej kev phem kev qias thiab lawv tej kev txhaum. Aloos yuav tsum ua kevcai ntxuav li no rau tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, rau qhov lub tsevntaub nyob hauv lub plawv yeej uas yog qhov chaw tsis huv. 17Thaum Aloos mus rau hauv Chav Dawbhuv kawg nkaus, mus ua kevcai ntxuav nws, nws tsevneeg thiab cov Yixalayees, mas tsis pub ib tug neeg nyob hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib mus txog thaum uas nws tawm rov los; 18Aloos yuav tsum mus hlawv khoom fij rau ntawm lub thaj thiab ua kevcai ntxuav lub thaj. Nws yuav tsum muab mentsis ntshav nyuj thiab ntshav tshis pleev rau plaub tug kub saum plaub ceg kaum thaj. 19Thiab nws yuav tsum muab nws tus ntivtes tub cov ntshav ntawd nchos rau lub thaj xya zaus. Qhov uas nws ua li no yog nws ua kevcai ntxuav lub thaj, vim cov Yixalayees tej kev txhaum thiab ua kom lub thaj dawbhuv.

Tus Tshis uas Muab Tso Khiav Mus

20Thaum Aloos ua kevcai ntxuav Chav uas Dawbhuv kawg nkaus hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib thiab lub thaj tas lawm, nws mam li muab tus tshis uas rho tau rau Axaxees fij ciaj rau tus TSWV. 21Aloos tsa nws ob txhais tes rau saum tus tshis ntawd lub taubhau thiab lees tagnrho cov Yixalayees tej kev phem kev qias, tej txim thiab tej kev ntxeev siab, muab tej ntawd foom huv tibsi rau saum tus tshis lub taubhau. Ces kom tus neeg uas twb npaj tau lawm cab tus tshis ntawd mus tso rau tom tiaj suabpuam. 22Ces tus tshis ntawd yuav ris lawv tej txim saum nws lub taubhau nrog nws mus povtseg, rau thaj chaw uas tsis muaj neeg nyob hlo li.
23Ces Aloos yuav tsum rov mus rau hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, muab cev ris tsho povthawj uas nws hnav ua ntej nws mus rau hauv Chav Dawbhuv kawg nkaus hle thiab muab tso rau hauv. 24Nws yuav tsum mus da dej hauv ib chav dawbhuv thiab hnav nws cev ris tsho. Tom qab ntawd, nws mam li tawm los thiab muab khoom mus hlawv fij daws nws thiab cov Yixalayees lub txim. 25Nws yuav tsum muab cov roj tsiaj mus hlawv rau saum lub thaj fij daws txim. 26Tus neeg uas cab tus tshis mus rau Axaxees tom tiaj suabpuam yuav tsum hle nws cev ris tsho ntxhua thiab da dej ua ntej uas nws yuav rov los rau hauv lub yeej. 27Tus heev nyuj thiab tus laug yaj uas tua fij daws txim uas twb muab cov ntshav nqa mus ua kevcai daws txim rau hauv Chav Dawbhuv kawg nkaus lawm, yuav tsum coj mus rau sab nraum ntug yeej, ob daim tawv, cov nqaij, lub plab thiab cov hnyuv yuav tsum muab hlawv kom tas huv tibsi. 28Tus uas mus hlawv tej ntawd, nws yuav tsum hle nws cev ris tsho ntxhua thiab da dej ua ntej uas nws yuav rov los rau hauv lub yeej.

Ua Raws Li Hnub ua Kevcai Theej Txhoj

29Yuav tsum coj raws li tej kevcai no mus ibtxhis. Lub xya hli ntuj hnub xiab kaug, cov Yixalayees thiab cov neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob ua ke, yuav tsum ua kevcai yoo mov thiab tsis txhob ua ib yam haujlwm dabtsi hlo li. 30Hnub ntawd yuav tsum ua kevcai daws tagnrho nej tej kev txhaum, nej thiaj li ua tau neeg huv. 31Hnub ntawd yog hnub dawbhuv, hnub ntawd nej yuav tsum yoo mov ib hnub thiab tsis txhob ua ib yam haujlwm li. Tej no yog tej kevcai uas nej yuav tsum coj thiab ua mus ibtxhis li. 32Tus Povthawj Hlob uas tsa los hloov nws txiv chaw, yog tus uas ua kevcai ntxuav rau sawvdaws kom huv. Nws yuav tsum hnav cev ris tsho povthawj 33thiab ua kevcai ntxuav Chav uas Dawbhuv kawg nkaus, tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, lub thaj thiab cov Yixalayees sawvdaws. 34Tej kevcai no yog tej uas nej yuav tsum coj thiab ua raws li no mus ibtxhis. Yuav tsum ua txoj kevcai no rau cov Yixalayees ib xyoo ib zaug ntxuav lawv tej kev txhaum povtseg.
 Yog li ntawd, Mauxes thiaj ua raws li tej lus uas tus TSWV tau samhwm rau nws lawm.