16

Fiqv Zuiz Hnoi

1Aalon nyei i dauh dorn mingh fatv Ziouv ziouc daic mi'aqv. Nqa'haav Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Oix zuqc mbuox meih nyei gorx, Aalon, maiv dungx zanc-zanc bieqc mbaeqc gaengh ndie gu'nyuoz wuov qongx, se ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx,⟩ dongh Ziouv ceix en nyei weic yiem Laengz Ngaengc Waac Faang gu'nguaaic wuov norm dorngx. Nziex ninh zungv zuqc daic, weic zuqc yie oix yiem mbuonx hinc cuotv ceix en nyei weic gu'nguaaic.
3“Aalon oix bieqc ⟨Cing-Nzengc Jiex nyei Dorngx,⟩ ninh oix zuqc hnangv naaiv nor zoux. Oix zuqc longc dauh ngongh gouv caan ziec weic fiqv zuiz yaac longc dauh ba'gi yungh gouv weic buov ziec. 4Oix zuqc zuqv jienv la'maah ndie nyei cing-nzengc lui-ndaauv yaac zuqv jienv la'maah ndie nyei houx, sai jienv jaaiv nyei la'maah ndie, aengx zorqv la'maah ndie nyei m'nqorngv-beu beu jienv m'nqorngv. Naaiv se cing-nzengc nyei lui-houx ziouc oix zuqc longc wuom nzaaux nzengc sin cingx zuqv jienv. 5Oix zuqc yiem I^saa^laa^en nyei zuangx mienh gu'nyuoz zorqv cuotv i dauh yungh gouv ziec weic fiqv zuiz yaac zorqv dauh ba'gi yungh gouv weic buov ziec.
6“Aalon oix zuqc zorqv fiqv ganh nyei zuiz wuov dauh ngongh gouv ziec weic fiqv ganh nyei zuiz caux ganh nyei biauv zong mienh nyei zuiz. 7Ninh oix zuqc aengx zorqv wuov deix i dauh yungh gouv yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc fongc horc bun Ziouv. 8Aalon oix zuqc weic naaiv deix i dauh yungh gouv dingc maengc mangc. Yietc dauh ndortv benx Ziouv nyei, yietc dauh benx teix zuiz nyei yungh gouv. 9Aalon ziouc zorqv ndortv benx Ziouv nyei buonc wuov dauh yungh gouv ziec weic fiqv zuiz. 10Mv baac ndortv benx teix zuiz wuov dauh yungh oix zuqc liemh nangh fongc horc bun Ziouv weic fiqv zuiz, ziouc fungx guangc wuov deic-bung-huaang teix zuiz.
11“Aalon oix zuqc zorqv fiqv ganh nyei zuiz wuov dauh ngongh gouv daix daaih ziec fiqv ganh nyei zuiz caux biauv zong mienh nyei zuiz. 12Ninh oix zuqc aengx zorqv hung-louh dapv buangv yiem Ziouv nyei nza'hmien nyei ziec-dorngh nyei douz-taanx-nangh caux i nyau zong muonc nyei hung, dorh jienv bieqc mbaeqc gaengh ndie gu'nyuoz. 13Oix zuqc yiem Ziouv nyei nza'hmien zorqv hung an jienv douz gu'nguaaic bun hung-sioux faaux om jienv ceix en nyei weic, ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ gu'nguaaic, weic bun ganh maiv zuqc daic. 14Ninh oix zuqc aengx zorqv deix ngongh gouv nyei nziaamv longc buoz-ndoqv tiu nziaamv mingh guoqv ceix en nyei weic nza'hmien, aengx longc buoz-ndoqv coqv nziaamv tiu mingh ceix en nyei weic nza'hmien maengx siec nzunc.
15“Aalon oix zuqc daix weic tengx zuangx baeqc fingx ziec fiqv zuiz wuov dauh yungh, zorqv deix yungh nziaamv dorh bieqc mbaeqc gaengh ndie gu'nyuoz. Ninh oix zuqc coqv yungh nziaamv tiu mingh guoqv ceix en nyei weic gu'nguaaic maengx caux nza'hmien maengx, hnangv longc ngongh gouv nyei nziaamv zoux wuov nor. 16Hnangv naaic, Aalon ziouc weic Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx fiqv zuiz, se laaix I^saa^laa^en Mienh nyei uix caux ngaengc Ziouv nyei sic yaac laaix ninh mbuo nyei yietc zungv zuiz. Aalon yaac oix zuqc hnangv naaiv zoux weic Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh, laaix yiem maaih uix nyei baeqc fingx mbu'ndongx. 17Yiem Aalon bieqc Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx fiqv zuiz nyei ziangh hoc, maiv dungx maaih mienh yiem Ndopv-Liuh gu'nyuoz. Zuov taux weic ganh, caux biauv zong mienh, caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh fiqv liuz zuiz cuotv daaih.
18“Aalon cuotv daaih oix zuqc aengx mingh taux yiem Ziouv nyei nza'hmien nyei ziec-dorngh wuov, weic ziec-dorngh fiqv zuiz. Ninh oix zuqc aengx zorqv deix ngongh gouv nyei nziaamv caux yungh nyei nziaamv zaix biei bung ziec-dorngh nyei jorng. 19Yaac longc buoz-ndoqv coqv nziaamv tiu mingh ziec-dorngh siec nzunc weic saax ziec-dorngh nyei uix, se yiem I^saa^laa^en Mienh zuqc daaih nyei uix. Hnangv naaiv zoux, ziec-dorngh ziouc cing-nzengc mi'aqv.

Teix Zuiz Nyei Yungh

20“Aalon weic Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx caux Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh caux ziec-dorngh fiqv liuz zuiz, ninh oix zuqc zorqv nangh nyei wuov dauh yungh fungx bun Ziouv. 21Ninh ziouc longc sung-buoz maan jienv nangh wuov dauh yungh nyei m'nqorngv, nyiemc I^saa^laa^en nyei zuangx mienh zoux hnyouv ngaengc, zoux orqv, caux zoux nyei yietc zungv zuiz, an jienv yungh nyei m'nqorngv. Nqa'haav bun dauh paaiv ziangx nyei mienh daaih dorh yungh mingh bungx wuov deic-bung-huaang. 22Wuov dauh yungh ziouc teix ninh mbuo nyei yietc zungv zuiz taux norm lengh nyei dorngx, yiem naaic bungx yungh bieqc deic-bung-huaang mingh.
23“Nqa'haav Aalon oix zuqc bieqc Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh gu'nyuoz yienc nqoi dongh ninh zuqv jienv bieqc Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx wuov deix la'maah ndie nyei lui-houx, an jienv wuov. 24Ninh oix zuqc yiem norm cing-nzengc dorngx longc wuom nzaaux sin aengx zuqv jienv yietc gau zuqv nyei sai mienh lui. Nqa'haav oix zuqc cuotv mingh weic ganh yaac weic baeqc fingx zorqv ga'naaiv buov ziec fiqv ganh nyei zuiz caux baeqc fingx nyei zuiz. 25Oix zuqc aengx zorqv ziec weic fiqv zuiz wuov dauh saeng-kuv nyei hmei an wuov ziec-dorngh buov.
26“Dorh teix zuiz nyei yungh mingh bungx wuov dauh mienh oix zuqc nzox lui-houx, longc wuom nzaaux sin, ziouc bieqc ndopv-liuh ciangv duqv aqv. 27Zoux ziec fiqv zuiz nyei ngongh gouv caux yungh gouv, dongh Aalon dorh nziaamv bieqc Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx fiqv zuiz wuov deix saeng-kuv, oix zuqc bienh cuotv ga'nyiec ziqc ndopv-liuh ciangv. Ndopv, orv caux nqaiv oix zuqc longc douz buov nzengc. 28Buov naaiv deix ga'naaiv wuov dauh mienh oix zuqc nzox lui-houx, longc wuom nzaaux sin, nqa'haav bieqc ndopv-liuh ciangv duqv aqv.

Nzipc Fiqv Zuiz Hnoi Nyei Leiz

(Beiv mangc Lewi 23:26-32; Saauv Mienh 29:7-11)

29“Naaiv se meih mbuo oix zuqc yietc liuz gan nyei leiz, mouz hnyangx taux cietv hlaax saeng-ziepc, meih mbuo oix zuqc zei maiv nyanc haaix nyungc. Yaac maiv dungx zoux haaix nyungc gong, maiv gunv buonv-deic mienh fai yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh, 30weic zuqc yiem naaiv norm hnoi oix zuqc weic meih mbuo fiqv zuiz, bun meih mbuo cing-nzengc daaih. Hnangv naaiv, meih mbuo ziouc yiem Ziouv nyei nza'hmien cing-nzengc, leih ndutv meih mbuo nyei yietc zungv zuiz. 31Naaiv se ⟨Dingh Gong Hnoi,⟩ oix zuqc hitv kuonx. Meih mbuo oix zuqc longc hnyouv zei maiv nyanc haaix nyungc. Se yietc liuz oix zuqc gan nyei leiz. 32Duqv longc youh orn daaih nzipc ninh nyei die zoux sai mienh wuov dauh oix zuqc zuqv cing-nzengc nyei la'maah ndie lui-houx tengx fiqv zuiz. 33Ninh oix zuqc weic Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx caux Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh caux ziec-dorngh fiqv zuiz. Yaac oix zuqc weic zuangx sai mienh caux zuangx baeqc fingx fiqv zuiz.
34“Naaiv se meih mbuo yietc liuz oix zuqc gan nyei leiz. Oix zuqc weic I^saa^laa^en Mienh nyei yietc zungv zuiz yietc hnyangx fiqv yietc nzunc.”
 Mose ziouc ziux Ziouv paaiv nyei waac zoux ziangx.