16

Hrơi Pơkra Tơlơi Pap Brơi

1Yahweh pơhiăp hăng Môseh tơdơi kơ dua čô ană đah rơkơi A̱rôn hơmâo djai laih tơdang ƀing gơñu rai jĕ Yahweh. 2Yahweh pơhiăp hăng Môseh, “Laĭ pơthâo bĕ kơ ayŏng ih A̱rôn anăm mŭt nao ôh amăng Anih Rơgoh Hiam Hloh ƀơi mông ñu ruah, jing anih gah rŏng kơ khăn păng ƀơi gah anăp kơnŏp tơlơi pap brơi ƀơi hip anŭn; tơdah ñu mŭt, ñu či djai yơh yuakơ Kâo pơƀuh rai amăng kơthul gah ngŏ kơ kơnŏp tơlơi pap brơi anŭn.
3“Anai jing hiư̆m tơlơi A̱rôn či mŭt nao pơ anih sang yang: hăng sa drơi rơmô tơno hadơi kơ sa gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ laih anŭn sa drơi triu tơno kơ sa gơnam pơyơr čuh. 4Ñu khŏm buh ao rơpi̱h rơgoh hiam hăng blâo ƀlĭ, hăng ao rơpi̱h blâo ƀlĭ jĕ drơi jan ñu; ñu či akă hơdrăng kơiăng hăng blâo ƀlĭ jum dar ñu hăng troă muk blâo ƀlĭ. Anai jing khul ao rơgoh hiam; tui anŭn ñu khŏm mơnơi ñu pô hăng ia hlâo kơ ñu čut hơô. 5Ñu či mă mơ̆ng ƀing ană plei Israel dua drơi bơbe tơno kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ laih anŭn sa drơi triu tơno kơ gơnam pơyơr čuh.
6“A̱rôn či pơyơr rơmô tơno anai kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ ñu pô kiăng kơ pơkra tơlơi pap brơi kơ ñu pô laih anŭn kơ sang anŏ ñu. 7Giŏng anŭn, ñu či mă dua drơi bơbe hăng pơyơr gơñu ƀơi anăp Yahweh ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum. 8Ñu či ngă khul čram kơ dua drơi bơbe anŭn; sa drơi kơ Yahweh laih anŭn sa drơi kơ bruă Azazel. 9A̱rôn či ba rai bơbe pă čram lê̆ djơ̆ kơ Yahweh hăng ngă yang bơbe anŭn kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆. 10Samơ̆ bơbe ruah djơ̆ mơ̆ng čram kơ bruă Azazel, ñu či pơyơr hơdip ƀơi anăp Yahweh kiăng kơ yua amăng tơlơi pơkra tơlơi pap brơi hăng tơlơi puh pơđuaĭ hĭ bơbe anŭn amăng tơdron ha̱r, jing kơ bruă Azazel, kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ khul tơlơi soh ană plei yơh.
11“A̱rôn či ba rai rơmô tơno kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ ñu pô kiăng kơ pơkra tơlơi pap brơi kơ ñu pô laih anŭn kơ sang anŏ ñu; ñu či pơdjai hĭ rơmô anŭn kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ kơ ñu pô. 12Ñu či mă sa boh gŏ apui bă hăng hơdăng ngur mơ̆ng kơnưl ƀơi anăp Yahweh hăng dua kơpŏt tơngan gơnam ƀâo mơngưi, laih anŭn ba ƀing gơñu nao gah rŏng kơ khăn păng. 13Ñu či pioh mŭt gơnam ƀâo mơngưi amăng apui ƀơi anăp Yahweh, tui anŭn asăp mơnâo ƀâo mơngưi anŭn či go̱m bă kơnŏp tơlơi pap brơi gah ngŏ kơ Hip Tơlơi Pơgop, tui anŭn ñu ƀu či djai hĭ ôh. 14Ñu či mă ƀiă drah rơmô anŭn hăng añăh ƀơi gah anăp kơnŏp tơlơi pap brơi anŭn hăng čơđe̱ng tơngan ñu; giŏng anŭn ñu či añăh ƀiă drah hăng čơđe̱ng ñu tơjuh wơ̆t ƀơi jĕ gah anăp kơnŏp Hip anŭn.
15“Ñu či pơdjai hĭ bơbe kơ gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ kơ ană plei laih anŭn mă drah anŭn ba rao gah rŏng kơ khăn păng laih anŭn ngă tui hăng ñu hơmâo ngă laih kơ drah rơmô: Ñu či añăh drah anŭn ƀơi kơnŏp tơlơi pap brơi hăng ƀơi jĕ gah anăp hip mơ̆n. 16Amăng jơlan anai yơh ñu či pơrơgoh hĭ Anih Rơgoh Hiam Hloh yuakơ tơlơi grĭ grañ hăng tơlơi pơkơdơ̆ng ƀing Israel, hơdôm tơlơi soh gơñu hơmâo ngă laih. Ñu ăt či ngă hrup hăng anŭn mơ̆n kơ Sang Khăn Pơjơnum, jing anih tŏng krah ƀing gơñu amăng tơlơi grĭ grañ gơñu. 17Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dŏ amăng Sang Khăn Pơjơnum čơdơ̆ng mơ̆ng mông A̱rôn mŭt nao pơkra tơlơi pap brơi amăng Anih Rơgoh Hiam Hloh anŭn tơl mông ñu tơbiă, jing tơdang ñu pơkra tơlơi pap brơi kơ ñu pô, kơ sang anŏ ñu laih anŭn kơ abih bang ƀing Israel.
18“Giŏng anŭn, ñu či tơbiă nao pơ kơnưl gah anăp Yahweh hăng pơrơgoh hĭ kơnưl anŭn. Ñu či mă ƀiă drah rơmô hăng ƀiă drah bơbe laih anŭn pik ƀơi abih bang khul tơki kơnưl anŭn. 19Ñu či añăh ƀiă drah ƀơi kơnưl anŭn hăng čơđe̱ng tơngan ñu tơjuh wơ̆t kiăng kơ pơrơgoh hĭ kơnưl anŭn mơ̆ng tơlơi grĭ grañ ƀing Israel.

Bơbe Glăm Brơi Tơlơi Soh

20“Tơdang A̱rôn hơmâo pơgiŏng hĭ laih tơlơi pơrơgoh kơ Anih Rơgoh Hiam Hloh, kơ Sang Khăn Pơjơnum laih anŭn kơ kơnưl anŭn, ñu či ba rai bơbe hơdip. 21Ñu či ăh dua gah tơngan ƀơi akŏ bơbe hơdip anŭn laih anŭn pơhaih ƀơi anŭn abih bang tơlơi sat ƀai laih anŭn tơlơi pơkơdơ̆ng ƀing Israel hơmâo, laih anŭn pioh lui tơlơi anŭn ƀơi akŏ bơbe anŭn. Ñu či puh pơđuaĭ hĭ bơbe anŭn amăng tơdron ha̱r mơ̆ng sa čô arăng ruah kiăng kơ ngă bruă anai. 22Bơbe anŭn či glăm đuaĭ hĭ abih bang khul tơlơi soh nao pơ anih lŏn hơjăn păn; laih anŭn pô anŭn pŏk hĭ gơ̆ amăng tơdron ha̱r yơh.
23“Giŏng anŭn, A̱rôn khŏm mŭt nao amăng Sang Khăn Pơjơnum hăng tŏh hĭ khul ao rơpi̱h hăng blâo ƀlĭ ñu buh hlâo kơ ñu mŭt amăng Anih Rơgoh Hiam Hloh, laih anŭn ñu khŏm lui hĭ khul ao anŭn pơ sang anŭn. 24Ñu či mơnơi ñu pô hăng ia amăng sa boh anih rơgoh hiam hăng buh mŭt sum ao ñu juăt hơô. Giŏng anŭn, ñu či tơbiă hăng ngă yang gơnam pơyơr čuh kơ ñu pô laih anŭn gơnam pơyơr čuh kơ ƀing ană plei kiăng kơ pơkra tơlơi pap brơi kơ ñu pô laih anŭn kơ ană plei. 25Ñu ăt čuh rơmuă gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆ ƀơi kơnưl mơ̆n.
26“Pô hơmâo pŏk phư bơbe hơdip kơ bruă Azazel khŏm bŏh hĭ sum ao ñu hăng mơnơi ñu pô hăng ia, tơdơi kơ anŭn ñu dưi mŭt amăng anih jưh yơh. 27Rơmô tơno laih anŭn bơbe anŭn kơ khul gơnam pơyơr yuakơ tơlơi soh djơ̆, drah gơñu či ba mŭt pơ Anih Rơgoh Hiam Hloh kiăng kơ pơkra tơlơi pap brơi, khŏm ba gah rơngiao kơ anih jưh klĭ rơmô hăng bơbe anŭn, čơđeh laih anŭn proaĭ kiăng kơ čuh hĭ. 28Pô čuh khul gơnam anai khŏm bŏh hĭ sum ao ñu hăng mơnơi ñu pô hăng ia, tơdơi kơ anŭn ñu dưi mŭt amăng anih jưh yơh.

Răk Pioh Hrơi Pơkra Tơlơi Pap Brơi

29“Anai jing sa tơlơi phiăn hlŏng lar kơ ƀing gih: Ƀơi hrơi tal pluh amăng blan tal tơjuh, ƀing gih khŏm hơngah hĭ bĕ gih pô laih anŭn anăm mă bruă hơget ôh, wơ̆t tơdah ƀing kơnung djuai Israel ƀôdah sa čô tuai hơdip amăng ƀing gih, 30yuakơ amăng hrơi anai, khua ngă yang prŏng hloh či pơkra tơlơi pap brơi kơ ƀing gih, kiăng kơ pơrơgoh hĭ ƀing gih yơh. Giŏng anŭn, ƀơi anăp Yahweh, ƀing gih či rơgoh mơ̆ng abih bang tơlơi soh gih yơh. 31Anŭn jing hrơi saƀat, jing hrơi kơ tơlơi pơdơi yơh, laih anŭn khŏm hơngah hĭ gih pô bĕ; anŭn jing sa tơlơi phiăn hlŏng lar. 32Khua ngă yang pă arăng trôč ia jâo hăng iâu laĭ brơi kiăng kơ tŏ tui bruă ama ñu jing sa čô khua ngă yang prŏng, ñu khŏm pơkra tơlơi pap brơi. Ñu či hơô khul ao rơpi̱h rơgoh hiam hăng bơnăl blâo ƀlĭ, 33laih anŭn pơrơgoh hĭ Anih Rơgoh Hiam Hloh, kơ Sang Khăn Pơjơnum laih anŭn kơ kơnưl, laih anŭn kơ ƀing khua ngă yang hăng abih bang ƀing ană plei Israel.
34“Anai či jing sa tơlơi phiăn hlŏng lar kơ ƀing gih: Tơlơi pap brơi či pơkra sa thŭn sa wơ̆t kơ abih bang khul tơlơi soh ƀing Israel.”
 Laih anŭn Môseh hơmâo pơgiŏng hĭ laih kar hăng Yahweh hơmâo pơtă laih kơ ñu.