17

Muaj tib qho chaw tua tsiaj xyeem

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Cia li hais rau Aloo thiab nws cov tub thiab cov Yixayee sawvdaws tias, ‘Ntawm no yog tej uas Yawmsaub hais kom nej ua. 3Yog cov Yixayee leejtwg tua nyuj tua menyuam yaj tua tshis rau hauv lub zos lossis tua sab nraum ntug zos, 4tsis coj tuaj rau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib es muab xyeem rau Yawmsaub ntawm Yawmsaub lub tsev ntaub, mas tus ntawd muaj txim vim nws ua ntshav los. Nws ua ntshav los mas yuav tsum muab nws txiav tawm hauv nws haiv neeg mus. 5Ua li no kom cov Yixayee thiaj li coj tej tsiaj uas lawv muab tua xyeem tom tej teb tuaj tua xyeem rau Yawmsaub es muab rau tus pov thawj ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib thiab muab tua xyeem rau Yawmsaub ua kevcai sib raug zoo. 6Mas tus pov thawj yuav muab cov ntshav ntawd nchos rau saum Yawmsaub lub thaj ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib thiab muab cov roj hlawv tsw qab kom hum Yawmsaub lub siab. 7Mas lawv thiaj tsis tua tsiaj xyeem rau tej dab tshis uas lawv deev ntawd. Qhov no yuav ua kevcai rau lawv txhua tiam mus ib txhis.’
8“Thiab koj hais rau lawv tias, ‘Cov Yixayee lossis lwm haiv neeg uas nrog lawv nyob leejtwg muab tsiaj xyeem ua kevcai hlawv xyeem lossis muab tua xyeem, 9es nws tsis coj tus tsiaj ntawd tuaj rau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib mam li xyeem rau Yawmsaub, mas muab nws txiav tawm hauv nws haiv neeg mus.

Tsis txhob noj ntshav

10“ ‘Cov Yixayee lossis lwm haiv neeg uas nrog lawv nyob leejtwg noj ntshav, kuv yuav tsom ntsoov tawm tsam tus uas noj ntshav ntawd thiab muab nws txiav tawm hauv nws haiv neeg mus. 11Rau qhov txhua yam uas ciaj sia txojsia yog nyob hauv cov ntshav. Kuv pub cov ntshav rau nej siv saum lub thaj ua kevcai ntxuav nej tus kheej kev txhaum, rau qhov cov ntshav yog yam uas ntxuav tau kev txhaum vim ntshav yog txojsia. 12Yog li no kuv thiaj hais rau cov Yixayee tias, “Tsis kheev nej cov leejtwg noj ntshav kiag li, thiab tsis kheev lwm haiv neeg uas nrog nej nyob leejtwg noj ntshav.” 13Cov Yixayee lossis lwm haiv neeg uas nrog lawv nyob leejtwg mus tua tsiaj qus lossis nas noog uas noj tau mas yuav tsum muab cov ntshav nchuav pov tseg thiab muab hmoov av faus.
14“ ‘Rau qhov txhua tus tsiaj txojsia puavleej yog nws cov ntshav. Vim li no kuv thiaj hais rau cov Yixayee tias, “Nej tsis txhob noj yam tsiaj twg tej ntshav kiag li, rau qhov txhua tus tsiaj txojsia yog nyob hauv cov ntshav. Leejtwg noj yuav raug muab txiav tawm mus.” 15Txhua tus uas yug hauv lub tebchaws lossis lwm haiv neeg uas noj tej tsiaj tuag lossis tej tsiaj uas lwm tus tsiaj tom tuag, mas nws yuav tsum ntxhua nws cev ris tsho thiab da dej thiab yuav qias tsis huv mus txog tsaus ntuj mam li huv. 16Yog nws tsis ntxhua nws cev ris tsho thiab da dej, mas nws yuav ris nws lub txim.’ ”