18

Txwv Tsis Pub ua Kev Nkauj Kev Nraug

1Tus TSWV hais rau Mauxes 2kom hais rau cov Yixalayees hais tias, “Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv. 3Nej tsis txhob xyaum ua raws li cov neeg Iziv uas nyob nram qhov chaw uas nej twb mus nyob ib zaug lawm lossis tsis txhob ua li cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws Kana-as uas kuv tabtom coj nej mus nyob pheej ibtxwm ua. 4Nej yuav tsum hwm kuv tej kevcai thiab ua raws li tej lus uas kuv twb samhwm rau nej lawm. Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv. 5Nej yuav tsum xyaum thiab ua raws li tej kevcai thiab tej lus samhwm uas kuv muab cob rau nej lawm; yog leejtwg ua raws li no yuav cawm tau nws txojsia. Kuv yog tus TSWV.”
6Tsis txhob mus nrog nej tej neeg uas txeeb ze sib dee. 7Tsis txhob deev koj niam, ua rau koj txiv poob ntsejmuag. Koj tsis txhob ua rau koj niam poob ntsejmuag. 8Tsis txhob deev koj txiv cov pojniam ib tug twg, ua rau koj txiv poob ntsejmuag hlo li. 9Tsis txhob deev koj tus muam uas yog ib tug niam yug lossis tus muam uas tsis nrog koj koom niam, tsis hais tus uas yug hauv koj tsev lossis coj lwm qhov los. 10Tsis txhob deev koj tus ntxhais xeebntxwv; qhov uas koj ua rau nws poob ntsejmuag kuj ua rau koj poob ntsejmuag ib yam nkaus. 11Tsis txhob deev koj tus muam uas tsis nrog koj koom niam; nws twb yog koj tus muam ib yam nkaus thiab. 12-13Tsis txhob deev koj tus phauj uas yog koj txiv tus muam lossis koj niam tus niam laus lossis niam hluas. 14Tsis txhob deev koj tus txivhlob lossis koj tus txivntxawm tus pojniam, rau qhov nws yog koj tus niamhlob lossis koj tus niamntxawm. 15Tsis txhob deev koj tus nyab, rau qhov nws yog koj tus tub tus pojniam. 16Tsis txhob deev koj tus tijlaug lossis koj tus kwv tus pojniam, rau qhov yuav ua rau koj tus tijlaug lossis koj tus kwv poob ntsejmuag. 17Tsis txhob deev tus pojniam uas koj twb tau deev dua los lawm tus ntxhais lossis nws tus ntxhais xeebntxwv; rau qhov lawv yog koj roj ntshav, yog koj ua li ntawd txhaum kev cai. 18Tsis txhob mus yuav koj tus pojniam tus niam hluas los ua koj tus niamyau, thaum koj tus pojniam tseem ua neej nyob.
19Tsis txhob deev tus pojniam uas nws tseem tabtom coj khaubncaws, rau qhov nws lub cev tsis huv lawm. 20Tsis txhob deev lwm tus txivneej tus pojniam; qhov ntawd yuav ua rau koj lub cev tsis huv. 21Tsis txhob muab nej tej menyuam tua txi tus vajtswv Maulej, rau qhov yuav ua rau nej tus Vajtswv uas yog tus TSWV lub npe raug luag thuam tsis zoo. 22Tsis pub tej txivneej deev txivneej. Vajtswv ntxub tej kev phem ntawd kawg li. 23Nej tsis txhob mus deev tej tsiaj, ua rau nej tsis huv lossis tej pojniam tsis txhob muab nws lub cev mus rau tej tsiaj deev, ua li ntawd yog kev txhaum.
24Nej tsis txhob ua rau nej tsis huv vim tej kev phem no, cov neeg uas ibtxwm nyob hauv lub tebchaws no pheej ua li ntawd, kuv thiaj muab lawv ntiab tawm, kom nej thiaj tau los nyob rau hauv. 25Lawv ua rau lub tebchaws no tsis huv, yog li ntawd, tus TSWV thiaj rau txim rau lawv, thiab muab lawv ntiab tawm hauv lub tebchaws mus lawm. 26-27Lawv ua ntau yam kev phem thiab ua rau lub tebchaws tsis huv lawm, tiamsis nej yuav tsum tsis txhob ua tej kev phem ntawd. Tagnrho nej sawvdaws, tsis hais cov Yixalayees lossis cov neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob, yuav tsum coj tus TSWV tej kevcai thiab tej lus samhwm, 28yog nej tsis ua li ntawd, ces nej yuav raug ntiab tawm hauv lub tebchaws no mus, ib yam li cov neeg uas nyob ua nej ntej raug ntiab tawm lawm. 29Yog leejtwg ua kev phem kev qias, yuav muab tus ntawd rho tawm ntawm Vajtswv haivneeg mus.
30Tus TSWV hais tias, “Nej yuav tsum hwm tej lus samhwm uas kuv muab rau nej thiab nej tsis txhob xyaum ua nej lub neej li cov neeg uas xub nyob hauv lub tebchaws no ua, thiab tsis txhob ua rau nej tsis huv vim tej kev txhaum no. Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv.”