18

Maiv Maaih Leiz Bueix Nyei Mienh

1Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. 3Meih mbuo maiv dungx zoux hnangv ninh mbuo yiem I^yipv Deic-Bung zoux wuov nor, dongh zinh ndaangc meih mbuo yiem wuov norm deic-bung. Yaac maiv dungx zoux hnangv ninh mbuo yiem Kaa^naa^an Deic-Bung zoux nyei, dongh yie ih zanc dorh jienv meih mbuo taux nyei deic-bung. Wuov deix mienh zoux nyei, meih mbuo maiv dungx zuotc jienv zoux. 4Meih mbuo oix zuqc gan yie nyei leiz, muangx longx yie nyei lingc yaac ei jienv zoux. Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. 5Weic naaiv meih mbuo oix zuqc muangx longx yie nyei lingc, gan longx yie nyei leiz. Mienh ei jienv zoux ziouc duqv ziangh jienv. Yie se Ziouv.
6“ ‘Haaix dauh maiv dungx mingh caux juangc nziaamv-fei nyei cien-ceqv nitv doic. Yie se Ziouv.
7“+‘Maiv dungx bueix ganh nyei maa. Ninh zoux meih nyei maa, maiv dungx bueix. Hnangv naaiv baaic zuqc meih nyei die.
8“ ‘Maiv dungx bueix meih nyei die nyei auv. Hnangv naaiv ziouc baaic zuqc die.
9“ ‘Maiv dungx bueix ganh nyei dorc fai muoc, maiv gunv die nyei sieqv fai maa nyei sieqv, juangc biauv cuotv seix fai yiem ganh norm dorngx cuotv seix nyei.
10“+‘Maiv dungx bueix meih nyei fun, maiv gunv dorn nyei sieqv fai sieqv nyei sieqv. Naaiv se baaic zuqc meih ganh.
11“+‘Maiv dungx bueix die nyei auv nyei sieqv, se juangc die maiv juangc maa nyei sieqv. Ninh zoux meih nyei dorc fai muoc.
12“ ‘Maiv dungx bueix meih nyei gou-maac fai muoc-maac. Ninh se caux meih nyei die juangc nziaamv-fei nyei cien-ceqv.
13“+‘Maiv dungx bueix meih nyei dorc deih fai nziez-maac. Ninh se caux meih nyei maa juangc nziaamv-fei nyei cien-ceqv.
14“+‘Maiv dungx bueix meih baeqv-diex nyei auv fai youz-diex nyei auv weic zuqc ninh mbuo zoux meih nyei juoh caux meih nyei nziez-maac.
15“ ‘Maiv dungx bueix ganh nyei mbuangz. Ninh zoux meih nyei dorn nyei auv. Maiv dungx bueix ninh.
16“ ‘Maiv dungx bueix ganh nyei muoz-doic nyei auv. Hnangv naaiv zoux baaic zuqc meih nyei gorx fai youz.
17“ ‘Maiv dungx bueix haaix dauh m'sieqv dorn aengx liemh ninh nyei sieqv bueix. Yaac maiv dungx bueix ninh nyei dorn nyei sieqv fai sieqv nyei sieqv. Ninh mbuo se caux wuov dauh m'sieqv dorn juangc nziaamv-fei nyei cien-ceqv. Hnangv naaiv zoux se zoux waaic sic.
18“+‘Meih nyei auv corc ziangh jienv nyei ziangh hoc, maiv dungx aengx longc ninh nyei dorc fai nziez zoux auv-nzaeng-buang yaac caux ninh bueix.
19“ ‘M'sieqv dorn sin-yienc, maaih uix nyei ziangh hoc, maiv dungx bueix.
20“ ‘Maiv dungx bueix mienh nyei auv. Hnangv naaiv ziouc guoqv zuqc ganh maaih uix.
21“ ‘Maiv dungx zorqv meih mbuo nyei haaix dauh fu'jueiv longc douz buov ziec fongc horc bun ⟨Molekv zienh.⟩ Naaiv se mangc piex, baaic zuqc meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei mbuox. Yie se Ziouv.
22“ ‘Maiv dungx bueix m'jangc dorn dorngx m'sieqv dorn. Se gamh nziev haic nyei sic.
23“ ‘Maiv dungx hienx saeng-kuv, bun ganh maaih uix. M'sieqv dorn yaac maiv dungx dorh ganh bun saeng-kuv saeng. Naaiv se zoux maiv luonx horngc nyei sic.
24“ ‘Meih mbuo maiv dungx zoux naaiv deix yietc zungv sic bun ganh maaih uix, weic zuqc yie oix zunc cuotv meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx wuov deix fingx-fingx mienh zoux naaiv deix sic bun ganh maaih uix. 25Liemh deic-bung yaac maaih uix. Yie ziouc dingc deic-bung nyei zuiz. Deic-bung ziouc lov cuotv yiem jienv nyei baeqc fingx. 26Mv baac meih mbuo oix zuqc ei nzengc yie nyei lingc caux yie nyei leiz. Maiv gunv buonv-fingx mienh fai yiem meih mbuo gu'nyuoz nyei ganh fingx mienh, maiv dungx zoux naaiv deix haaix nyungc gamh nziev nyei sic. 27Yiem wuov norm deic-bung ndaangc meih mbuo wuov deix mienh zoux naaiv deix sic, deic-bung ziouc maaih uix. 28Se gorngv meih mbuo bun deic-bung maaih uix, deic-bung ziouc lov meih mbuo cuotv hnangv lov yiem ndaangc meih mbuo wuov deix fingx-fingx mienh nor.
29“ ‘Haaix dauh zoux naaiv deix haaix nyungc gamh nziev nyei sic, wuov dauh yiem ninh nyei mienh mbu'ndongx zungv zuqc pai guangc. 30Oix zuqc ei jienv yie paaiv nyei waac zoux yaac maiv dungx zuotc yiem ndaangc meih mbuo wuov deix gamh nziev haic nyei leiz. Yaac maiv dungx bun ganh laaix naaiv deix sic maaih uix. Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.’+”