18

Tơlơi Khă Kơ Tơlơi Đih Hrŏm Ƀu Djơ̆ Lăp

1Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 2“Pơhiăp bĕ hăng ƀing Israel tui anai, ‘Kâo jing Yahweh Ơi Adai gih. 3Ƀing gih khŏm anăm ngă kar hăng ƀing Êjip ngă amăng čar gơñu jing anih ƀing gih hơdip hlâo adih ôh, laih anŭn ƀing gih khŏm anăm ngă hrup hăng ƀing mơnuih amăng anih lŏn Kanaan ngă jing anih Kâo hlak ba ƀing gih nao anai ôh. Anăm tui hluai tơlơi ƀing gơñu pơhrăm ngă ôh. 4Ƀing gih khŏm tui gưt khul tơlơi juăt Kâo hăng răng pơñen ngă tui bĕ khul tơlơi phiăn Kâo. Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gih. 5Djă̱ pioh bĕ khul tơlơi phiăn hăng tơlơi juăt Kâo, yuakơ hlơi pô tui gưt khul tơlơi phiăn anŭn, či hơdip yua mơ̆ng khul tơlơi anŭn yơh. Kâo yơh jing Yahweh.
6“ ‘Anăm hơmâo hlơi pô ôh rai jĕ sa čô đah kơmơi jing kơnung djuai jĕ ñu kiăng kơ đih hrŏm. Kâo yơh jing Yahweh.
7“ ‘Anăm ƀrưh mơhiăh kơ ama ih hăng đih hrŏm hăng amĭ ih ôh. Ñu jing amĭ ih, anăm đih hrŏm hăng gơ̆ ôh.
8“ ‘Anăm đih hrŏm hăng bơnai ama ih ôh; anŭn jing tơlơi ƀu pơpŭ kơ ama ih ôh.
9“ ‘Anăm đih hrŏm hăng amai ƀôdah adơi ih ôh, jing ană ama ih ƀôdah ană amĭ ih, ƀôdah ñu hơmâo tơkeng rai amăng sang hrŏm ƀôdah amăng anih pơkŏn.
10“ ‘Anăm đih hrŏm hăng tơčô đah kơmơi mơ̆ng ană đah rơkơi ih ƀôdah mơ̆ng ană đah kơmơi ih ôh; anŭn jing tơlơi ƀu pơpŭ kơ ih ôh.
11“ ‘Anăm đih hrŏm hăng ană đah kơmơi mơ̆ng bơnai ama ih, jing pô hơmâo rai gơ̆ kơ ama ih ôh; ñu jing amai adơi ih yơh.
12“ ‘Anăm đih hrŏm hăng amai ƀôdah adơi ama ih ôh, yuakơ ñu jing kơnung djuai ama ih.
13“ ‘Anăm đih hrŏm hăng amai ƀôdah adơi amĭ ih ôh, yuakơ ñu jing kơnung djuai amĭ ih.
14“ ‘Anăm ƀrưh mơhiăh kơ ayŏng ƀôdah adơi ama ih hăng rai jĕ laih anŭn đih hrŏm hăng bơnai gơ̆ ôh; ñu jing wa ƀôdah neh ih yơh.
15“ ‘Anăm đih hrŏm hăng hơđŭ ih ôh. Ñu jing bơnai ană đah rơkơi ih; anăm đih hrŏm hăng gơ̆ ôh.
16“ ‘Anăm đih hrŏm hăng bơnai ayŏng ƀôdah adơi ih ôh; anŭn jing tơlơi ƀu pơpŭ kơ ayŏng ƀôdah adơi ih ôh.
17“ ‘Anăm đih hrŏm hăng sa čô đah kơmơi wơ̆t hăng ană đah kơmơi gơ̆ ôh. Anăm đih hrŏm ôh hăng tơčô gơ̆ jing ană đah kơmơi mơ̆ng ană đah rơkơi gơ̆ ƀôdah mơ̆ng ană đah kơmơi gơ̆; ƀing gơñu jing ƀing ană tơčô gơ̆ yơh. Anŭn jing tơlơi ƀrưh ƀai yơh.
18“ ‘Anăm mă tŭ ôh amai ƀôdah adơi bơnai ih hăng đih hrŏm hăng gơ̆ tơdang bơnai ih ăt dŏ hơdip.
19“ ‘Anăm rai jĕ sa čô đah kơmơi kiăng kơ đih hrŏm tơdang ñu hlak hơmâo tơlơi ƀuh eng ôh.
20“ ‘Anăm đih hrŏm hăng bơnai pô re̱ng gah ih laih anŭn pơgrĭ hĭ ih pô hăng gơ̆ ôh.
21“ ‘Anăm jao brơi hlơi pô amăng ană bă ih kiăng ngă yang kơ yang Môlek ôh, yuakơ ih khŏm anăm pơgrĭ hĭ anăn Ơi Adai ih ôh. Kâo yơh jing Yahweh.
22“ ‘Anăm đih hrŏm hăng sa čô đah rơkơi hrup hăng đih hrŏm hăng sa čô đah kơmơi ôh; anŭn jing tơlơi hơƀak drak.
23“ ‘Anăm đih hrŏm hăng sa drơi hlô mơnơ̆ng hăng pơgrĭ hĭ ih pô mơ̆ng hlô anŭn ôh. Sa čô đah kơmơi anăm pơmŭt ñu pô laih anŭn đih hrŏm hăng sa drơi hlô mơnơ̆ng ôh; anŭn jing sa tơlơi rơgao hơnơ̆ng biă mă yơh.
24“ ‘Anăm pơgrĭ hĭ gih pô amăng khul jơlan anŭn ôh, yuakơ mơ̆ng tơlơi anŭn yơh, ƀing lŏn čar pơgrĭ hĭ gơñu pô, jing ƀing Kâo či puh pơđuaĭ hĭ mơ̆ng anăp gih yơh. 25Wơ̆t hăng anih lŏn anŭn ăt jing hĭ hơƀak drak, tui anŭn Kâo či phak pơkra anih lŏn anŭn yuakơ tơlơi soh ñu laih anŭn anih lŏn anŭn či ô̱̆ pơtah tơbiă hĭ ƀing mơnuih amăng anŭn yơh. 26Samơ̆ ƀing gih khŏm djă̱ pioh khul tơlơi phiăn laih anŭn tơlơi juăt Kâo. Ƀing Israel ƀôdah ƀing tuai hơdip amăng ƀing gih khŏm anăm ngă ôh khul tơlơi hơƀak drak anŭn, 27yuakơ abih bang tơlơi soh sat anŭn mơ̆ng ƀing mơnuih hơdip amăng anih lŏn anŭn hlâo kơ ƀing gih hơmâo ngă laih, laih anŭn anih lŏn anŭn jing hĭ grĭ grañ laih. 28Tơdah ƀing gih pơgrĭ hĭ anih lŏn anŭn, ñu či ô̱̆ pơtah tơbiă hĭ ƀing gih hrup hăng ñu ô̱̆ pơtah laih ƀing lŏn čar dŏ pơ anŭn hlâo kơ ƀing gih yơh.
29“ ‘Hlơi pô ngă hơdôm tơlơi amăng khul tơlơi anai, ƀing anŭn ƀing gih či puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu mơ̆ng kơnung djuai gơñu yơh. 30Djă̱ pioh bĕ tơlơi Kâo kiăng laih anŭn anăm tui hluai khul tơlơi phiăn hơƀak drak ƀing mơnuih hlâo kơ ƀing gih ngă ôh, laih anŭn anăm pơgrĭ hĭ ôh gih pô mơ̆ng tơlơi ngă khul tơlơi anŭn. Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gih.’ ”