19

Kevcai dawb huv hab ncaaj nceeg

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, 2“Ca le has rua ib tsoom Yixayee suavdawg tas, ‘Mej yuav tsum ua dawb huv, tsua qhov kuv yog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yog tug dawb huv.
3“ ‘Mej txhua tug yuav tsum fwm leej nam leej txwv hab ncu ntsoov su kuv nub Xanpatau. Kuv yog Yawmsaub yog mej tug Vaajtswv.
4“ ‘Tsw xob tig rov moog pe tej txoov daab lossws nchuav txoov daab rua mej. Kuv yog Yawmsaub yog mej tug Vaajtswv.
5“ ‘Thaus mej xyeem tsaj rua Yawmsaub ua kevcai sws raug zoo, yuav tsum xyeem lawv le kevcai kuv txhad txais yuav. 6Mej yuav tsum noj tej kws mej xyeem hov rua nub kws mej ua kevcai xyeem lossws rua nub tom qaab. Yog tshuav seem txug nub peb ca le muab hlawv pov tseg. 7Yog muab tej kws xyeem hov noj rua nub peb mas yog qas vuab tsuab lawm, kuv yuav tsw txais yuav. 8Txhua tug kws noj tej hov yuav rws nwg lub txem, tsua qhov nwg ua rua tej kws dawb huv rua Yawmsaub qas puag tsuas lawm, mas tug hov yuav raug muab txav tawm huv nwg haiv tuabneeg moog.
9“ ‘Thaus mej moog hlais qoob huv teb, tsw xob hlais kuas taag tej kws nyob ntawm ntug teb. Thaus hlais lawd tsw xob xawb tej kws tseed tshuav. 10Tsw xob de tej txwv maab kuas taag du lug, hab tsw xob khaws tej txwv maab kws poob rua huv mej lub vaaj txwv maab. Yuav tseg ca rua cov tuabneeg pluag hab lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob. Kuv yog Yawmsaub yog mej tug Vaajtswv.
11“ ‘Mej tsw xob ua tub saab, tsw xob ntxo luas, tsw xob ib leeg daag ib leeg.
12“ ‘Mej tsw xob tuav kuv lub npe twv daag, yog ua le nuav ua puag tsuas mej tug Vaajtswv lub npe. Kuv yog Yawmsaub.
13“ ‘Mej tsw xob quab yuam kwvtij zej zog lossws lws nwg. Tsw xob sej tej tub zug nqe zug ca rua ntawm mej ib mos txug kaaj ntug. 14Tsw xob tsawm foom tug kws laag ntseg lossws muab daabtsw cuab tug kws dig muag kev ua rua nwg dawm. Mej yuav tsum paub ntshai hab fwm mej tug Vaajtswv. Kuv yog Yawmsaub.
15“ ‘Mej tsw xob tu plaub tsw ncaaj, tsw xob tuaj tug pluag tog lossws saib tug kws ua luj ntsej muag, tassws mej yuav tsum tu plaub ncaaj nceeg rua kwvtij zej zog. 16Mej tsw xob moog moog lug lug taug xaiv rua huv mej haiv tuabneeg hab tsw xob ua ib yaam daabtsw txuv lwm tug txujsa. Kuv yog Yawmsaub.
17“ ‘Mej tsw xob ntxub luas lwm tug ca rua nruab sab. Mej yuav tsum ntuag lwm tug kws ua txhum sub mej txhad tsw muaj txem le nwg. 18Mej tsw xob ua phem pauj phem lossws cib nyeej rua mej haiv tuabneeg moog le. Mej yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yaam le mej hlub mej tug kheej. Kuv yog Yawmsaub.
19“ ‘Mej yuav tsum ua lawv le kuv tej kevcai. Mej tsw xob muab mej tej tsaj ob yaam tso taw ua ke. Mej tsw xob tseb ob yaam noob qoob sws xyaw rua huv mej daim teb. Tsw xob naav tej tsoog kws muab ob yaam ntaub lug xaws ua ke.
20“ ‘Yog ib tug txwvneej nrug tug nkauj qhev twg kws lwm tug tub qhab lawm tassws tsw tau txhwv hab tsw tau muab tso nyob ywj pheej pw ua ke, mas ob tug yuav raug txem tassws tsw raug txem tuag tsua qhov tug nkauj qhev tsw tau nyob ywj pheej. 21Tug txwvneej yuav tsum coj ib tug txwv tshws ua kevcai ntxuav nwg kev txaug kev txhum tuaj rua ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb xyeem rua Yawmsaub. 22Tug pov thawj yuav muab tug txwv tshws kws xyeem ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhum tua xyeem rua ntawm Yawmsaub xubndag ntxuav tug hov tej kev txhum kws nwg ua lawm, mas txhad zaam tau nwg lub txem ntawd.
23“ ‘Thaus mej txeem moog rua huv lub tebchaws hab cog tej txwv ntoo kws noj tau txhua yaam, mas tej txwv kws tau hov yuav caiv. Mej yuav caiv tsw xob noj tej txwv hov thawj peb xyoos hlo le. 24Mas xyoo kws plaub tej txwv hov huvsw yog yaam kws dawb huv, yog yaam kws muab xyeem qhuas Yawmsaub. 25Mas xyoo kws tswb mej le noj tau tej txwv hov. Ua le nuav tej txwv txhad txw ncw heev rua mej. Kuv yog Yawmsaub yog mej tug Vaajtswv.
26“ ‘Mej tsw xob noj tej nqaj kws txhaam ntshaav. Mej tsw xob ua neeb ua yaig ua khawv koob yeeg swv. 27Tsw xob txav cov plaubhau ntawm xub ntsus hab tsw xob txhwj mej cov fwj txwv. 28Mej tsw xob suam mej lub cev tsua qhov kws muaj tuabneeg tuag lossws txaam cim daabtsw rua mej lub cev. Kuv yog Yawmsaub.
29“ ‘Tsw xob muab mej tej ntxhais ua nkauj muag cev puag tsuas nwg, tsaam lub tebchaws yuav poob rua txujkev muag cev hab yuav muaj kev phem kev qas puv nkaus lub tebchaws. 30Mej yuav tsum ncu su rua kuv nub Xanpatau hab fwm lub chaw kws pe hawm kuv. Kuv yog Yawmsaub.
31“ ‘Tsw xob tig moog rua cov txwv neeb txwv yaig, tsw xob moog nrhav puab ua rua mej qas tsw huv. Kuv yog Yawmsaub yog mej tug Vaajtswv.
32“ ‘Mej yuav tsum sawv tseeg saib taug tug kws dawb hau quas paug hab fwm tug laug, hab mej yuav tsum fwm hab paub ntshai mej tug Vaajtswv. Kuv yog Yawmsaub.
33“ ‘Thaus lwm haiv tuabneeg nrug mej nyob huv mej lub tebchaws, mej tsw xob tswm txom puab. 34Mej yuav suav tas lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob kuj zoo ib yaam le yog mej haiv tuabneeg, hab mej yuav hlub puab ib yaam le mej hlub mej tug kheej, tsua qhov mej txeev ua lwm haiv tuabneeg nyob huv Iyi tebchaws. Kuv yog Yawmsaub yog mej tug Vaajtswv.
35“ ‘Mej tsw xob ua txhum qhov kws swv txuj hlua ntsuag hab raab teev kiv hab lub thoob luj kws ntxo luas. 36Mej yuav tsum swv raab teev kws ncaaj hab lub thauj teev kws hum, hab swv lub efa hab lub hee kws hum. Kuv yog Yawmsaub yog mej tug Vaajtswv kws coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug. 37Mej yuav tsum tuav rawv kuv tej kaab ke hab kuv tej kevcai huvsw hab ua lawv nraim. Kuv yog Yawmsaub.’ ”