19

Kevcai dawb huv thiab ncaj ncees

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Cia li hais rau ib tsoom Yixayee sawvdaws tias, ‘Nej yuav tsum ua dawb huv, rau qhov kuv yog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv yog tus dawb huv.
3“ ‘Nej txhua tus yuav tsum hwm niam hwm txiv thiab nco ntsoov so kuv hnub Xanpatau. Kuv yog Yawmsaub yog nej tus Vajtswv.
4“ ‘Tsis txhob tig rov mus pe tej dab mlom lossis nchuav dab mlom rau nej. Kuv yog Yawmsaub yog nej tus Vajtswv.
5“ ‘Thaum nej xyeem tsiaj rau Yawmsaub ua kevcai sib raug zoo, yuav tsum xyeem raws li kevcai kuv thiaj txais yuav. 6Nej yuav tsum noj tej uas nej xyeem ntawd rau hnub uas nej ua kevcai xyeem lossis rau hnub tom qab. Yog tshuav seem txog hnub peb cia li muab hlawv pov tseg. 7Yog muab tej uas xyeem ntawd noj rau hnub peb mas yog qias vuab tsuab lawm, kuv yuav tsis txais yuav. 8Txhua tus uas noj tej ntawd yuav ris nws lub txim, rau qhov nws ua rau tej uas dawb huv rau Yawmsaub qias puas tsuas lawm, mas tus ntawd yuav raug muab txiav tawm hauv nws haiv neeg mus.
9“ ‘Thaum nej mus hlais qoob hauv teb, tsis txhob hlais kom tag tej uas nyob ntawm ntug teb. Thaum hlais lawd tsis txhob xawb tej uas tseem tshuav. 10Tsis txhob de tej txiv hmab kom tag du lug, thiab tsis txhob khaws tej txiv hmab uas poob rau hauv nej lub vaj txiv hmab. Yuav tseg cia rau cov neeg pluag thiab lwm haiv neeg uas nrog nej nyob. Kuv yog Yawmsaub yog nej tus Vajtswv.
11“ ‘Nej tsis txhob ua tub sab, tsis txhob ntxo luag, tsis txhob sib dag kiag li.
12“ ‘Nej tsis txhob tuav kuv lub npe twv dag, yog ua li no ua puas tsuas nej tus Vajtswv lub npe. Kuv yog Yawmsaub.
13“ ‘Nej tsis txhob quab yuam kwvtij zej zog lossis lws nws. Tsis txhob sej tej tub zog nqe zog cia rau ntawm nej ib hmos txog kaj ntug. 14Tsis txhob tsawm foom tus uas lag ntseg lossis muab dabtsi cuab tus uas dig muag kev ua rau nws dawm. Nej yuav tsum paub ntshai thiab hwm nej tus Vajtswv. Kuv yog Yawmsaub.
15“ ‘Nej tsis txhob tu plaub tsis ncaj, tsis txhob tuaj tus pluag tog lossis saib tus uas ua loj ntsej muag, tiamsis nej yuav tsum tu plaub ncaj ncees rau kwvtij zej zog. 16Nej tsis txhob mus mus los los taug xaiv rau hauv nej haiv neeg thiab tsis txhob ua ib yam dabtsi txov lwm tus txojsia. Kuv yog Yawmsaub.
17“ ‘Nej tsis txhob ntxub luag lwm tus cia rau hauv nruab siab. Nej yuav tsum ntuas lwm tus uas ua txhaum xwv nej thiaj tsis muaj txim li nws. 18Nej tsis txhob ua phem pauj phem lossis cib nyeej rau nej haiv neeg mus li. Nej yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yam li nej hlub nej tus kheej. Kuv yog Yawmsaub.
19“ ‘Nej yuav tsum ua raws li kuv tej kevcai. Nej tsis txhob muab nej tej tsiaj ob yam tso taw ua ke. Nej tsis txhob tseb ob yam noob qoob sib xyaw rau hauv nej daim teb. Tsis txhob hnav tej tsoos uas muab ob yam ntaub los xaws ua ke.
20“ ‘Yog ib tug txivneej nrog tus nkauj qhev twg uas lwm tus tub qhaib lawm tiamsis tsis tau txhiv thiab tsis tau muab tso nyob ywj pheej pw ua ke, mas ob tug yuav raug txim tiamsis tsis raug txim tuag rau qhov tus nkauj qhev tsis tau nyob ywj pheej. 21Tus txivneej yuav tsum coj ib tug txiv tshis ua kevcai ntxuav nws kev txaug kev txhaum tuaj rau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib xyeem rau Yawmsaub. 22Tus pov thawj yuav muab tus txiv tshis uas xyeem ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhaum tua xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag ntxuav tus ntawd tej kev txhaum uas nws ua lawm, mas thiaj zam tau nws lub txim ntawd.
23“ ‘Thaum nej txeem mus rau hauv lub tebchaws thiab cog tej txiv ntoo uas noj tau txhua yam, mas tej txiv uas tau ntawd yuav caiv. Nej yuav caiv tsis txhob noj tej txiv ntawd thawj peb xyoos kiag li. 24Mas xyoo uas plaub tej txiv ntawd huvsi yog yam uas dawb huv, yog yam uas muab xyeem qhuas Yawmsaub. 25Mas xyoo uas tsib nej li noj tau tej txiv ntawd. Ua li no tej txiv thiaj txi ncw heev rau nej. Kuv yog Yawmsaub yog nej tus Vajtswv.
26“ ‘Nej tsis txhob noj tej nqaij uas txheem ntshav. Nej tsis txhob ua neeb ua yaig ua khawv koob yees siv. 27Tsis txhob txiav cov plaubhau ntawm xub ntsos thiab tsis txhob txhij nej cov hwj txwv. 28Nej tsis txhob suam nej lub cev rau qhov uas muaj neeg tuag lossis txam cim dabtsi rau nej lub cev. Kuv yog Yawmsaub.
29“ ‘Tsis txhob muab nej tej ntxhais ua nkauj muag cev puas tsuas nws, tsam lub tebchaws yuav poob rau txojkev muag cev thiab yuav muaj kev phem kev qias puv nkaus lub tebchaws. 30Nej yuav tsum nco so rau kuv hnub Xanpatau thiab hwm qhov chaw uas pe hawm kuv. Kuv yog Yawmsaub.
31“ ‘Tsis txhob tig mus rau cov txiv neeb txiv yaig, tsis txhob mus nrhiav lawv ua rau nej qias tsis huv. Kuv yog Yawmsaub yog nej tus Vajtswv.
32“ ‘Nej yuav tsum sawv tsees saib taus tus uas dawb hau paug thiab hwm tus laus, thiab nej yuav tsum hwm thiab paub ntshai nej tus Vajtswv. Kuv yog Yawmsaub.
33“ ‘Thaum lwm haiv neeg nrog nej nyob hauv nej lub tebchaws, nej tsis txhob tsim txom lawv. 34Nej yuav suav tias lwm haiv neeg uas nrog nej nyob kuj zoo ib yam li yog nej haiv neeg, thiab nej yuav hlub lawv ib yam li nej hlub nej tus kheej, rau qhov nej txeev ua lwm haiv neeg nyob hauv Iyi tebchaws. Kuv yog Yawmsaub yog nej tus Vajtswv.
35“ ‘Nej tsis txhob ua txhaum qhov uas siv txoj hlua ntsuas thiab rab teev luj thiab lub thoob luj uas ntxo luag. 36Nej yuav tsum siv rab teev uas ncaj thiab lub thauj teev uas hum, thiab siv lub efa thiab lub hee uas hum. Kuv yog Yawmsaub yog nej tus Vajtswv uas coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los. 37Nej yuav tsum tuav rawv kuv tej kab ke thiab kuv tej kevcai huvsi thiab ua raws nraim. Kuv yog Yawmsaub.’ ”