19

Cing-Nzengc Caux Baengh Fim Nyei Leiz

1Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, ‘Meih mbuo oix zuqc cing-nzengc weic zuqc yie, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, se cing-nzengc.
3“ ‘Meih mbuo gorqv-mienh oix zuqc tongx nimc ganh nyei diex maac. Yaac oix zuqc gan longx yie nyei norm-norm ⟨Dingh Gong Hnoi.⟩ Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.
4“ ‘Maiv dungx guangc yie aengx zaangc miuc-fangx. Yaac maiv dungx dox miuc-fangx daaih weic ganh baaix. Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.
5“ ‘Meih mbuo fongc horc ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv bun Ziouv nyei ziangh hoc, oix zuqc zoux horpc weic bun Ziouv a'hneiv zipv. 6Ziec nyei ga'naaiv oix zuqc yiem ziec wuov hnoi nyanc, fai da'nyeic hnoi. Taux da'faam hnoi maaih zengc nyei nor, oix zuqc buov guangc. 7Taux da'faam hnoi corc aengx nyanc, naaiv deix ga'naaiv maaih uix aqv. Ziouv yaac maiv zipv naaiv deix fongc horc nyei ga'naaiv. 8Haaix dauh nyanc naaiv deix ziec nyei ga'naaiv zungv oix zuqc ndaam ninh ganh nyei zuiz, weic zuqc ninh zoux bun Ziouv nyei cing-nzengc ga'naaiv maaih uix. Wuov dauh yiem ninh nyei mienh mbu'ndongx oix zuqc pai guangc.
9“ ‘Meih mbuo gaatv mbiauh, maiv dungx gaatv taux jomc ndeic-hlen, yaac maiv dungx nzauz mbiauh ndortv. 10Maiv dungx gaeqv nzengc yiem a'ngunc huingx nyei biouv. Yaac maiv dungx nzauz a'ngunc biouv-ndortv. Oix zuqc liouh bun mienh jomc mienh aengx caux meih mbuo yiem nyei ganh fingx mienh. Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.
11“ ‘Maiv dungx zoux zaqc.
 “ ‘Maiv dungx gorngv-baeqc.
 “+‘Maiv dungx laanh nduov laanh.
12“ ‘Maiv dungx ziangv jienv yie nyei mbuox laengz waac mv baac jaav nyei, ziouc baaic zuqc meih nyei Tin-Hungh nyei mbuox. Yie se Ziouv.
13“ ‘Maiv dungx kuei mienh fai caangv mienh nyei ga'naaiv.
 “+‘Maiv dungx liouh cingv daaih zoux gong nyei mienh nyei gong-zinh jiex muonz.
14“ ‘Maiv dungx zioux m'normh ndung nyei mienh. Yaac maiv dungx zorqv ga'naaiv an jauv bun m'zing maengh nyei mienh ndiqv zuqc ndorpc. Oix zuqc gamh nziex, taaih meih nyei Tin-Hungh. Yie se Ziouv.
15“ ‘Oix zuqc baengh fim nyei siemv zuiz mbenc sic. Yaac maiv dungx kungx bouc mienh jomc mienh fai kungx tengx mienh maaih mienh. Oix zuqc baengh fim nyei siemv mienh.
16“+‘Maiv dungx yiem meih nyei mienh mbu'ndongx jiex naaiv jiex wuov gorngv waac-huv.
 “+‘Yaac maiv dungx zoux haaix nyungc hoic mienh nyei maengc. Yie se Ziouv.
17“ ‘Maiv dungx yiem hnyouv nzorng meih nyei gorx-youz. Zungv oix zuqc mingh kuinx ninh weic bun ganh maiv zuqc caux ninh ndaam zuiz.
18“ ‘Maiv dungx jaauv siouh fai nipc win ganh nyei gorx-youz, zungv oix zuqc hnamv mienh hnangv hnamv ganh nor. Yie se Ziouv.
19“+‘Meih mbuo oix zuqc ei nzengc yie nyei lingc.
 “ ‘Maiv dungx bun meih nyei yietc nyungc saeng-kuv zorpc da'nyeic nyungc nyei buonv.
 “+‘Maiv dungx longc i nyungc nyim juangc nzong ndeic zuangx.
 “+‘Maiv dungx zuqv longc i nyungc suix zorpc jienv zoux daaih nyei lui-houx.
20“ ‘Se gorngv maaih dauh m'jangc dorn bueix dauh nouh beiz, wuov dauh nouh beiz yaac maaih mienh gorngv ziangh ninh mi'aqv, mv baac maiv gaengh duqv zuoqc, maiv gaengh duqv bungx nqoi, oix zuqc zaah mangc ninh mbuo nyei sic. Yaac maiv dungx daix ninh mbuo, weic zuqc wuov dauh nouh beiz maiv gaengh duqv bungx nqoi. 21Mv baac wuov dauh m'jangc dorn oix zuqc dorh dauh ba'gi yungh gouv taux Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc weic zoux dorngc nyei zuiz ziec bun Ziouv. 22Sai mienh ziouc longc wuov dauh ba'gi yungh gouv yiem Ziouv nyei nza'hmien ziec tengx ninh fiqv ninh zoux dorngc nyei zuiz. Ninh nyei zuiz ziouc duqv guangc liuz aqv.
23“ ‘Meih mbuo bieqc Kaa^naa^an Deic-Bung zuangx haaix nyungc biouv, oix zuqc gec buo hnyangx, maiv dungx nyanc. 24Da'feix hnyangx ziangh nyei biouv yietc zungv se cing-nzengc nyei, oix zuqc fongc horc weic ceng Ziouv. 25Mv baac da'hmz hnyangx meih mbuo nyanc naaiv deix ndiangx nyei biouv duqv aqv. Hnangv naaiv zoux, ndiangx ziouc ziangh biouv camv jienv faaux. Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.
26“ ‘Maiv dungx nyanc corc maaih nziaamv yiem jienv nyei orv.
 “ ‘Maiv dungx mbouv guaax fai zoux haaix nyungc mienv.
27“ ‘Maiv dungx japv meih mbuo nyei mba'biei baengh nyei huing gormx m'nqorngv. 28Mienh daic yaac maiv dungx weic ninh mbuo gaatv ganh nyei sin fai nziepv biangh. Yie se Ziouv.
29“ ‘Maiv dungx baaic meih mbuo nyei sieqv, aapv zoux maaic buonv-sin nyei mienh. Nziex ziangh norm deic-bung nyei mienh haih benx maaic buonv-sin nyei jauv. Deic-bung ziouc maaih waaic sic buangv nzengc.
30“ ‘Oix zuqc gan longx yie nyei norm-norm Dingh Gong Hnoi. Yaac oix zuqc taaih yie nyei singx dinc. Yie se Ziouv.
31“ ‘Maiv dungx mingh lorz mienh tengx gaanv hei fai mbouv guaax. Hnangv naaiv zoux meih mbuo ziouc laaix ninh mbuo maaih uix. Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.
32“+‘Yiem mienh gox mienh nyei nza'hmien oix zuqc souv jiez sin. Oix zuqc taaih hnyangx-jeiv hlang nyei mienh, yaac oix zuqc gamh nziex meih mbuo nyei Tin-Hungh. Yie se Ziouv.
33“ ‘Se gorngv maaih ganh fingx mienh caux meih mbuo yiem meih mbuo nyei deic-bung, maiv dungx zoux doqc ninh. 34Oix zuqc funx yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh caux buonv-deic mienh fih hnangv, yaac oix zuqc hnamv ninh hnangv hnamv ganh nor, weic zuqc zinh ndaangc meih mbuo yiem I^yipv Deic-Bung zoux ganh fingx mienh. Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.
35“ ‘Meih mbuo ndorqc fai nziang fai hlaau haaix nyungc, maiv dungx kuei haaix dauh. 36Nziangx oix zuqc horpc, nziangx-dorh oix zuqc horpc, hlaau nyei ga'naaiv yaac oix zuqc horpc. Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, dongh dorh meih mbuo yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih wuov dauh.
37“+‘Oix zuqc gan longx yie nyei yietc zungv lingc caux diuh diuh leiz. Oix zuqc ei jienv zoux nzengc. Yie se Ziouv. ’+”