20

Tus tsis mloog lus lub txim

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Cov Yixayee thiab lwm haiv neeg uas nrog cov Yixayee nyob leejtwg muab nws li menyuam tus twg cob rau dab Maulej, mas tus ntawd yuav raug muab tua pov tseg. Cov pejxeem yuav tsum xuas pob zeb ntaus nws kom tuag. 3Kuv yuav tsom ntsoov tawm tsam tus ntawd thiab yuav muab nws txiav tawm hauv nws haiv neeg mus, rau qhov nws tau muab nws li ib tug menyuam cob rau dab Maulej, ua rau qhov chaw uas pe kuv qias tsis huv thiab ua qias puas tsuas kuv lub npe uas dawb huv. 4Yog cov pejxeem tsis quav ntsej tus uas muab nws li menyuam cob rau dab Maulej ntawd es tsis muab nws tua pov tseg, 5mas kuv yuav tsom ntsoov tawm tsam tus ntawd thiab nws tsev neeg thiab muab lawv txiav tawm hauv lawv haiv neeg mus tsis hais nws thiab txhua tus uas raws nws qab mus deev dab Maulej.
6“ ‘Yog leejtwg tig mus nrhiav txiv neeb txiv yaig thiab ua poj muag cev rau lawv kuv yuav tsom ntsoov tawm tsam tus ntawd thiab muab nws txiav tawm hauv nws haiv neeg. 7Vim li no nej yuav tsum tu nej tus kheej kom dawb huv rau Vajtswv thiab ua neeg dawb huv, rau qhov kuv yog Yawmsaub yog nej tus Vajtswv. 8Nej yuav tsum tuav rawv kuv tej kab ke thiab ua raws nraim. Kuv yog Yawmsaub uas muab nej cais kom dawb huv. 9Txhua tus uas cem foom nws niam nws txiv yuav raug muab tua pov tseg. Nws tau cem foom nws niam nws txiv, mas qhov uas nws tuag ntawd nws ris nws ib leeg.
10“ ‘Yog leejtwg deev luag tej li pojniam, mas ob tug uas sib deev ntawd yuav raug muab tua pov tseg. 11Tus uas nrog nws txiv tus pojniam pw, kuj yog nws thws nws txiv qhov chaw txaj muag. Ob tug ntawd yuav raug muab tua pov tseg, mas qhov uas ob tug tuag ntawd ob tug ris ob tug. 12Yog leejtwg nrog nws tus nyab pw, mas ob tug ntawd yuav raug muab tua pov tseg. Ob tug ua dev mas qhov uas ob tug tuag ntawd ob tug ris ob tug. 13Yog ib tug txivneej deev ib tug txivneej yam li deev pojniam, mas ob tug tau ua qias vuab tsuab. Ob tug yuav raug muab tua pov tseg, mas qhov uas ob tug tuag ntawd ob tug ris ob tug. 14Yog leejtwg yuav tus ntxhais ua pojniam thiab tseem yuav leej niam ua pojniam, mas yog qhov phem. Mas lawv peb leeg yuav raug muab hlawv pov tseg, kom thiaj tsis muaj kev phem nyob hauv nej. 15Yog tus txivneej twg deev tsiaj txhu, tus ntawd yuav raug muab tua pov tseg thiab nej yuav muab tus tsiaj ntawd tua pov tseg. 16Yog tus pojniam twg txav ze ib tug tsiaj txhu thiab deev tus tsiaj ntawd, nej yuav muab tus pojniam thiab tus tsiaj ntawd tua pov tseg. Qhov uas ob tug tuag ntawd ob tug ris ob tug.
17“ ‘Yog leejtwg coj nws tus muam uas yog nws txiv li ntxhais lossis yog nws niam li ntxhais mus thws qhov chaw txaj muag saib thiab tus ntxhais pom nws qhov chaw txaj muag, kuj yog ua txaj muag heev. Ob tug yuav raug muab txiav tawm tab meeg ob tug haiv neeg. Nws tau thws nws tus muam qhov chaw txaj muag, nws yuav ris nws lub txim. 18Yog leejtwg nrog tus pojniam uas tseem ua pojniam pw thiab thws nws qhov chaw txaj muag, yog ob tug thws qhov chaw los ntshav. Ob tug yuav raug muab txiav tawm hauv ob tug haiv neeg. 19Nej tsis txhob thws nej niam li niam laus lossis niam hluas lossis nej txiv li muam qhov chaw txaj muag, vim yog thws tus uas txheeb nej qhov chaw txaj muag. Lawv yuav ris lawv lub txim. 20Yog leejtwg nrog nws tus yawg laus li pojniam pw, kuj yog nws thws yawg laus qhov chaw txaj muag. Ob tug yuav ris ob tug lub txim, ob tug yuav tuag tsis muaj menyuam. 21Yog leejtwg yuav nws tus tijlaug lossis tus kwv pojniam, kuj yog kev qias tsis huv. Nws tau thws nws kwvtij qhov chaw txaj muag, ob tug yuav tsis muaj menyuam.
22“ ‘Nej yuav tsum tuav rawv kuv tej kab ke huvsi thiab kuv tej kevcai huvsi thiab ua raws nraim, kom lub tebchaws uas kuv coj nej los nyob hauv thiaj tsis muab nej ntuav tawm. 23Nej tsis txhob ua raws li cov neeg uas kuv muab ntiab khiav tawm ntawm nej hauv ntej lawd tej kevcai. Vim tias lawv ua tej uas hais tag no, kuv thiaj ntxub lawv kawg li. 24Tiamsis kuv twb hais rau nej lawm tias, “Nej yuav tau lawv lub tebchaws ua qub txeeg qub teg, thiab kuv yuav muab ua nej teej nej tug, yog lub tebchaws uas muaj kua mis thiab zib ntab ntws nto.” Kuv yog Yawmsaub yog nej tus Vajtswv uas tau muab nej cais tawm hauv ib tsoom neeg los.
25“ ‘Vim li no nej yuav tsum cais tej tsiaj uas huv thiab tej tsiaj uas tsis huv, thiab cais tej noog uas tsis huv thiab tej noog uas huv. Nej tsis txhob ua rau nej qias vuab tsuab vim yog tim tej tsiaj twg lossis tej noog twg lossis ib yam dabtsi uas nkag hauv av uas kuv tau muab qhia cais rau nej lawm tias yog yam uas qias tsis huv. 26Nej yuav tsum dawb huv rau kuv, rau qhov kuv uas yog Yawmsaub yog tus dawb huv, thiab kuv tau muab nej cais tawm hauv ib tsoom neeg los kom nej thiaj li yog kuv tug.
27“ ‘Tus txivneej twg lossis tus pojniam twg uas ua txiv neeb txiv yaig mas yuav raug muab tua pov tseg. Yuav xuas pob zeb ntaus kom tuag, mas qhov uas lawv tuag ntawd lawv ris lawv.’ ”