20

Zuqc Dingc Zuiz Nyei Leiz

1Ziouv Gorngv Mbuox Mose, 2“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Da'faanh I^saa^laa^en Mienh, fai yiem I^saa^laa^en Deic-Bung nyei ganh fingx mienh, haaix dauh zorqv ganh nyei fu'jueiv fungx bun ⟨Molekv zienh,⟩ zungv oix zuqc zorqv wuov dauh daix daic. Zuangx baeqc fingx oix zuqc zorqv la'bieiv zong daic ninh. 3Yie ganh yaac oix mbienv hmien bun wuov dauh yaac bun ninh yiem ninh nyei mienh mbu'ndongx zuqc pai guangc, weic zuqc ninh zorqv dauh ninh nyei fu'jueiv fungx bun Molekv zienh, ziouc zoux bun yie nyei singx dinc maaih uix yaac baaic yie nyei cing-nzengc mbuox. 4Wuov dauh mienh zorqv dauh ninh nyei fu'jueiv fungx bun Molekv zienh wuov zanc, se gorngv buonv-deic baeqc fingx hnangv njipv jienv m'zing maiv buatc nor, yaac maiv zong daic ninh, 5yie ganh oix mbienv hmien bun wuov dauh caux ninh nyei hmuangv doic yaac bun ninh yiem ninh nyei mienh mbu'ndongx zuqc pai guangc, liemh caux ninh maaih hieh hnyouv gan Molekv zienh wuov deix.
6“ ‘Se gorngv haaix dauh mingh lorz mienh tengx gaanv hei fai mbouv guaax, se hnangv maaih hieh hnyouv nyei mienh nor. Yie oix mbienv hmien bun wuov dauh, yaac bun ninh yiem ninh nyei mienh mbu'ndongx zuqc pai guangc.
7“ ‘Oix zuqc saax ganh cing-nzengc daaih, weic zuqc yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. 8Oix zuqc gan longx yie nyei lingc, ei jienv zoux nzengc. Yie se Ziouv, dongh bun meih mbuo cing-nzengc wuov dauh.
9“ ‘Se gorngv haaix dauh zioux ninh nyei die fai maa, oix zuqc zorqv wuov dauh daix daic. Ninh zioux die fai maa, ninh ganh oix zuqc ndaam ganh nyei zuiz.
10“ ‘Se gorngv mienh hienx ganh dauh mienh nyei auv, zungv oix zuqc bun ninh mbuo i dauh zuqc daic.
11“ ‘Se gorngv mienh bueix ganh nyei die nyei auv ziouc baaic ninh nyei die. Zungv oix zuqc zorqv ninh mbuo i dauh daix daic. Ninh mbuo ganh oix zuqc ndaam ganh nyei zuiz.
12“ ‘Se gorngv mienh bueix ganh nyei mbuangz, zungv oix zuqc zorqv ninh mbuo i dauh daix daic. Ninh mbuo zoux maiv luonx horngc nyei sic. Ninh mbuo ganh oix zuqc ndaam ganh nyei zuiz.
13“ ‘Se gorngv m'jangc dorn bueix m'jangc dorn dorngx m'sieqv dorn, ninh mbuo zoux nyei se gamh nziev nyei sic. Zungv oix zuqc zorqv ninh mbuo i dauh daix daic. Ninh mbuo ganh oix zuqc ndaam ganh nyei zuiz. 14“+‘Se gorngv mienh longc i sieqv-maac zoux auv se waaic haic nyei sic. Zungv oix zuqc zorqv ninh mbuo buo dauh longc douz buov daic weic maiv bun waaic sic yiem meih mbuo mbu'ndongx.
15“ ‘Se gorngv haaix dauh m'jangc dorn hienx saeng-kuv, oix zuqc zorqv ninh daix daic. Yaac oix zuqc zorqv wuov dauh saeng-kuv daix.
16“+‘Se gorngv haaix dauh m'sieqv dorn dorh ganh bun saeng-kuv saeng, oix zuqc liemh m'sieqv dorn, liemh saeng-kuv daix daic. I dauh zungv oix zuqc daix guangc. Ninh mbuo ganh oix zuqc ndaam ganh nyei zuiz.
17“ ‘Se gorngv haaix dauh longc ganh nyei dorc fai muoc, maiv gunv se die nyei sieqv fai maa nyei sieqv, dorng jaa, juangc dorngx bueix, se nyaiv haic nyei sic. Ninh mbuo oix zuqc dorng jienv ninh mbuo nyei mienh zuqc pai guangc. Wuov dauh m'jangc dorn baaic ganh nyei dorc fai muoc ziouc oix zuqc ndaam ganh nyei zuiz.
18“ ‘Se gorngv haaix dauh m'jangc dorn bueix m'sieqv dorn doix maaih sin-yienc nyei ziangh hoc, oix zuqc bun ninh mbuo i dauh yiem ganh nyei mienh mbu'ndongx zuqc pai guangc, weic zuqc ninh mbuo dorngc cing-nzengc nyei leiz bun ganh maaih uix.
19“ ‘Maiv dungx bueix meih nyei gou-maac fai muoz-maac fai dorc deih fai nziez-maac. Hnangv naaiv zoux se baaic zuqc juangc nziaamv-fei nyei cien-ceqv. Ninh mbuo i dauh zungv oix zuqc ndaam ganh nyei zuiz.
20“ ‘Se gorngv haaix dauh m'jangc dorn bueix juoh maac fai nziez-maac fai domh miangh maac fai miangh maac ziouc baaic zuqc ninh nyei baeqv-diex fai youz-diex fai domh nauz-diex fai nauz-diex. Ninh mbuo i dauh oix zuqc ndaam ganh nyei zuiz. Taux daic ninh mbuo yaac maiv haih maaih fu'jueiv.
21“ ‘Se gorngv haaix dauh m'jangc dorn longc muoz-doic nyei auv, naaiv se zoux maiv cing-nzengc nyei sic, baaic zuqc ninh nyei muoz-doic. Ninh mbuo ziouc maiv haih maaih fu'jueiv.
22“ ‘Oix zuqc gan longx yie nyei yietc zungv lingc caux diuh diuh leiz, yaac ei jienv zoux, weic bun dongh yie ih zanc dorh meih mbuo mingh yiem wuov norm deic-bung maiv lov meih mbuo cuotv. 23Yaac maiv dungx gan yiem wuov norm deic-bung nyei mienh nyei leiz, dongh yie oix zunc cuotv meih mbuo wuov ndaangc maengx nyei fingx-fingx mienh nyei leiz. Laaix ninh mbuo zoux naaiv deix yietc zungv sic yie youx! haic ninh mbuo. 24Mv baac yie mbuox jiex meih mbuo, “Yie oix zorqv naaiv norm deic-bung jiu bun meih mbuo, zoux benx meih mbuo nzipc nyei deic-bung, se ndau-touv longx nyei deic-bung.” Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, se yiem maanc fingx ginv meih mbuo cuotv daaih wuov dauh.
25“ ‘Weic naaiv meih mbuo oix zuqc zorqv maaih uix caux maiv maaih uix nyei saeng-kuv bun nqoi, maaih uix caux maiv maaih uix nyei norqc. Yaac maiv dungx laaix yie ginv cuotv maaih uix nyei saeng-kuv fai norqc fai nyorng ndau nyei ga'naaiv bun ganh maaih uix. 26Meih mbuo oix zuqc weic yie cing-nzengc, weic zuqc yie, Ziouv, se cing-nzengc nyei, yaac yiem maanc fingx ginv meih mbuo cuotv daaih benx yie nyei baeqc fingx.
27“ ‘Maiv gunv m'jangc m'sieqv, meih mbuo haaix dauh tengx mienh gaanv hei fai mbouv guaax, zungv oix zuqc bun ninh mbuo zuqc daic. Oix zuqc longc la'bieiv zong daic. Ninh mbuo ganh nyei zuiz ninh mbuo ganh oix zuqc ndaam-dorng.’+”