21

Cov pov thawj yuav ua tus dawb huv

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li hais rau cov pov thawj uas yog Aloo tej tub tias, ‘Tsis txhob cia nej cov pov thawj ib tug twg ua puas tsuas nws rau qhov uas mus pam tus tuag hauv nws cov kwvtij, 2tsuas yog tej uas txheeb txheeb nws xwb, yog nws niam nws txiv nws tub nws ntxhais nws tij nws kwv 3lossis nws tus nkauj muam uas nrog nws nyob vim tsis muaj txiv mas tus pov thawj yeem cia nws qias tsis huv. 4Nws tsis txhob pam nws tej neej tsa es ua rau nws qias tsis huv, thiab ua puas tsuas nws poob koob. 5Cov pov thawj tsis txhob chais ib nyuag qhov plaubhau thiab tsis txhob txiav cov hwj txwv, thiab tsis txhob muab riam suam lub cev. 6Cov pov thawj yuav tsum ua neeg dawb huv rau lawv tus Vajtswv tsis txhob ua puas tsuas lawv tus Vajtswv lub npe poob koob, vim yog lawv muab qhov txhia chaw hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub, yog tej zaub mov xyeem rau lawv tus Vajtswv. Vim li no lawv yuav tsum ua dawb huv. 7Cov pov thawj tsis txhob yuav tej poj muag cev lossis tej pojniam uas qias tsis huv lossis tej pojniam uas nrauj txiv rau qhov cov pov thawj yeej yog dawb huv rau lawv tus Vajtswv. 8Koj yuav tsum tu kom lawv dawb huv rau kuv vim lawv xyeem tej zaub mov rau koj tus Vajtswv. Koj yuav tsum pom tias lawv dawb huv, rau qhov kuv uas yog Yawmsaub kuj dawb huv, kuv yog tus uas tu kom nej dawb huv. 9Tus pov thawj twg tus nthxais mus ua poj muag cev ua rau nws qias tsis huv mas kuj yog ua puas tsuas leej txiv poob koob. Nws yuav raug muab hlawv pov tseg.
10“ ‘Tus pov thawj hlob uas raug muab roj hliv ywg saum nws taubhau tsa ua pov thawj hlob thiab yog tus uas raug muab tu kom dawb huv es hnav tau cev tsoos meej mom mas tsis txhob tseg plaubhau ntxhov ntxhov thiab tsis txhob dua nws lub tsho. 11Nws tsis txhob mus ze tus tuag, tsis txhob ua puas tsuas nws qias tsis huv txawm yog nws txiv nws niam tuag los xij. 12Nws tsis txhob tawm hauv lub chaw pe hawm Vajtswv mus thiab tsis txhob ua qias puas tsuas lub chaw pe hawm nws tus Vajtswv poob koob, rau qhov cov roj uas hliv tsa nws ua tus dawb huv rau nws tus Vajtswv tseem nyob ntawm nws. Kuv yog Yawmsaub. 13Nws yuav tsum yuav tus pojniam uas tsis tau deev dua hluas nraug. 14Nws tsis txhob yuav tej poj ntsuam, tej poj nrauj, tej pojniam uas qias tsis huv lossis tej poj muag cev. Nws yuav tsum yuav tus pojniam uas tsis tau deev dua hluas nraug hauv nws haiv neeg los ua pojniam, 15kom nws thiaj tsis ua qias puas tsuas nws tej menyuam poob koob rau hauv nws haiv neeg, rau qhov kuv yog Yawmsaub uas cais nws ua tus dawb huv.’ ”
16Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 17“Cia li hais rau Aloo tias, ‘Koj caj ces mus ib tiam dhau ib tiam tsis txhob kheev ib tug uas lub cev muaj ib qho phem qhovtwg tuaj ze xyeem tej zaub mov rau nws tus Vajtswv, 18rau qhov tias tus uas muaj ib qho phem qhovtwg nkag tsis nyog mus ze lub thaj, tsis hais tus dig muag, lossis ceg tawv, lossis tus uas caws ntsej caws ntswg lossis tes taw ntev tsis sib txig, 19lossis caws tes caws taw, 20lossis khoov duav khoov pu, lossis tus uas cob pob lossis pom kev tsis zoo, lossis mob lig mob ruam los kua paug, lossis noob thoob tshaj. 21Tus pov thawj Aloo caj ces yog leejtwg uas lub cev phem ib qho qhovtwg tsis txhob kheev nws tuaj ze muab luag tej qhov txhia chaw hlawv xyeem rau Yawmsaub. Vim nws lub cev muaj ib qho phem, tsis txhob kheev nws tuaj ze xyeem tej zaub mov rau nws tus Vajtswv. 22Nws noj tau nws tus Vajtswv zaub mov tsis hais tej uas dawb huv kawg nkaus thiab tej uas dawb huv. 23Tiamsis nws tsis txhob tuaj ze daim ntaub uas thaiv thiab ze lub thaj rau qhov nws lub cev muaj ib qho phem, kom nws thiaj tsis ua puas tsuas qhov chaw uas pe kuv poob koob. Kuv yog Yawmsaub uas muab lub chaw ntawd cais kom dawb huv.’ ” 24Mauxe thiaj hais tej no rau Aloo thiab nws cov tub thiab cov Yixayee sawvdaws.