21

Sai Mienh Cing-Nzengc Nyei Jauv-Louc

1Ziouv gorngv mbuox Mose, “Oix zuqc mbuox sai mienh, se mbuox Aalon nyei dorn mbuo, ‘Sai mienh maiv dungx laaix ganh nyei mienh daic bun ganh maaih uix, 2cuotv liuz weic gauh cien jiex wuov deix. Se weic ganh nyei diex maac, dorn fai sieqv, gorx fai youz, 3fai maiv cuotv gaengh nyei dorc fai muoc. Dorc fai muoc maiv maaih nqox ziouc weic ninh zuqc maaih uix duqv nyei. 4Yaac maiv dungx weic cing-jaa nyiemc cien wuov deix maaih uix.
5“ ‘Sai mienh maiv dungx teix mba'biei fai japv siaam dueiv-mueiz fai gaatv ganh nyei sin. 6Ninh mbuo oix zuqc cing-nzengc weic ninh mbuo nyei Tin-Hungh, yaac maiv dungx baaic ninh mbuo nyei Tin-Hungh nyei mbuox. Ninh mbuo oix zuqc cing-nzengc weic zuqc ninh mbuo zorqv longc douz buov ziec fongc horc nyei ga'naaiv bun Ziouv, se ninh mbuo nyei Tin-Hungh nyei nyanc hopv.
7“ ‘Sai mienh maiv dungx longc maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn, fai nziaauc jiex dorn nyei sieqv, fai auv-leih zoux auv. Sai mienh oix zuqc cing-nzengc nyei weic ninh mbuo nyei Tin-Hungh. 8Oix zuqc funx ninh mbuo cing-nzengc weic zuqc ninh mbuo fongc horc meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei nyanc hopv. Oix zuqc funx ninh mbuo cing-nzengc, weic zuqc yie, Ziouv, dongh bun meih mbuo cing-nzengc wuov dauh, se cing-nzengc.
9“+‘Se gorngv haaix dauh sai mienh nyei sieqv benx maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn bun ganh maaih uix ziouc baaic ninh nyei die, oix zuqc longc douz buov daic.
10“ ‘Yiem ninh nyei gorx-youz mbu'ndongx orn zoux ⟨domh sai mienh,⟩ duqv youh dox ninh nyei m'nqorngv fungx bun Tin-Hungh ziouc maaih leiz zuqv zoux sai nyei lui-houx wuov dauh, maiv dungx bun mba'biei forqv fai betv ganh nyei lui-houx. 11Haaix norm dorngx maaih mienh daic, maiv dungx bieqc wuov norm dorngx. Liemh die fai maa daic, maiv dungx bun ganh maaih uix. 12Yaac maiv dungx cuotv ninh nyei Tin-Hungh nyei singx dinc fai bun singx dinc maaih uix, weic zuqc ninh duqv ninh nyei Tin-Hungh nyei orn mienh youh hietv jienv ninh bun cing fungx bun Tin-Hungh mi'aqv. Yie se Ziouv.
13“ ‘Domh sai mienh oix zuqc longc maiv bueix jiex dorn nyei sieqv zoux auv. 14Maiv dungx longc auv-guaav, auv-leih, fai nziaauc jiex dorn nyei sieqv fai maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn. Kungx longc ganh nyei baeqc fingx, maiv bueix jiex dorn nyei sieqv, zoux auv hnangv. 15Oix zuqc hnangv naaiv zoux weic maiv bun ganh nyei dorn-jueiv fun-faqv yiem ganh nyei baeqc fingx gu'nyuoz maaih uix. Yie se Ziouv, dongh bun ninh cing-nzengc wuov dauh.’+”
16Ziouv gorngv mbuox Mose, 17“Mbuox Aalon, ‘Meih nyei doic jiex doic nyei zeiv-fun, haaix dauh nyei sin zaangc waaic fangx nyei, maiv haih daaih fatv fongc horc ninh nyei Tin-Hungh nyei nyanc hopv. 18Da'faanh waaic fangx nyei mienh maiv duqv daaih fatv. Se m'zing maengh nyei, fai zaux mbai nyei, hmien waaic fangx nyei, sin zaangc waaic fangx nyei, 19buoz-zaux waaic nyei, 20jaaiv mbouv nyei, nyanv nyei, m'zing waaic nyei, maaih ndopv huv, butv faang nyei baengc, fai jaix-nduih nganh waaic nyei. 21Aalon sai mienh nyei zeiv-fun, da'faanh haaix dauh waaic fangx nyei, maiv haih daaih fatv fongc horc longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv nyei ga'naaiv. Laaix ninh waaic fangx, maiv haih daaih fatv fongc horc ninh nyei Tin-Hungh nyei nyanc hopv. 22Ninh nyanc ninh nyei Tin-Hungh nyei nyanc hopv duqv nyei, maiv gunv gauh cing-nzengc jiex nyei fai cing-nzengc nyei nyanc hopv. 23Mv baac laaix ninh nyei sin zaangc waaic, ninh maiv haih taux fatv singx dinc nyei mbaeqc gaengh ndie fai ziec-dorngh, bun yie nyei singx dinc maaih uix. Yie se Ziouv, dongh bun ninh mbuo cing-nzengc wuov dauh.’+”
24Mose ziouc gorngv nzengc naaiv deix jauv-louc mbuox Aalon caux ninh nyei dorn caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh.