22

Tej uas muab xyeem rau Yawmsaub dawb huv

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Cia li hais rau Aloo thiab nws cov tub kom txav deb ntawm tej qhov txhia chaw dawb huv uas cov Yixayee muab pub kiag rau kuv ua kuv tug, kom lawv thiaj tsis ua puas tsuas kuv lub npe uas dawb huv poob koob. Kuv yog Yawmsaub. 3Cia li hais rau lawv tias, ‘Yog nej caj ces ib tiam dhau ib tiam mus li leejtwg mus ze tej qhov txhia chaw dawb huv uas cov Yixayee muab pub kiag rau kuv ua kuv tug rau thaum uas nws tseem qias tsis huv, mas nws yuav raug muab tshem tawm mus kom dhau kuv lub xubntiag. Kuv yog Yawmsaub. 4Yog Aloo caj ces ib tug twg ua mob lig mob ruas lossis muaj kua ntws los mas nws noj tsis nyog tej uas xyeem dawb huv ntawd, cia nws zoo huv tso. Yog leejtwg kov raug tej yam qias tsis huv vim tej ntawd twb nphav tej cev tuag lawm, lossis nws muaj kua chaw xis ntws los, 5lossis nws kov raug tej tsiaj me me uas nkag hauv pem teb, uas ua rau nws qias tsis huv, lossis nws kov raug tej neeg uas puas tsuas nws qias tsis huv, txawm yog yam uas qias tsis huv twg, 6los tus uas kov raug tej ntawd nws kuj yuav qias tsis huv mus txog tsaus ntuj. Nws noj tsis nyog tej uas xyeem dawb huv, nws yuav tsum da dej tso. 7Thaum hnub poob qho lawd nws thiaj li huv ces nws mam li noj tau tej uas xyeem dawb huv ntawd, rau qhov tej ntawd yog nws li zaub mov. 8Tej tsiaj uas nws tuag nws lossis raug ib tug tsiaj qus tom tuag mas nws tsis txhob noj li. Tej no yuav puas tsuas nws qias tsis huv. Kuv yog Yawmsaub. 9Vim li no cov pov thawj yuav tsum ua raws li uas kuv hais, tsam ces thaum lawv ua tej no lawv yuav raug txim thiab lawv yuav tuag vim lawv saib tsis taus kuv tej lus. Kuv yog Yawmsaub uas cais lawv ua cov uas dawb huv.
10“ ‘Tsuas yog cov pov thawj tsev neeg thiaj noj nyog tej uas xyeem dawb huv. Cov uas tuaj ua qhua rau hauv tus pov thawj tsev thiab tus pov thawj tej tub zog los noj tsis nyog tej uas dawb huv ntawd. 11Tiamsis yog tus pov thawj muab nyiaj yuav ib tug ua nws tus qhev mas tus qhev ntawd noj tau thiab cov qhev uas yug rau hauv tus pov thawj tsev kuj noj tau tej zaub mov ntawd. 12Yog pov thawj tej ntxhais mus yuav txiv rau cov uas tsis ua pov thawj mas nws kuj noj tsis nyog tej uas xyeem dawb huv ntawd. 13Tiamsis yog pov thawj tug ntxhais ntawd ua poj ntsuam lossis ua poj nrauj lawm thiab tsis muaj menyuam es rov los nyob hauv leej txiv tsev ib yam nkaus li thaum hluas nkauj, mas nws kuj noj tau leej txiv tej zaub mov ntawd. Tiamsis cov uas nyob sab nraud noj tsis nyog. 14Yog leejtwg tsis paub es nws tau noj tej uas xyeem dawb huv ntawd lawm mas nws yuav tsum pauj tej ntawd rov rau tus pov thawj thiab ntxiv ib feem hauv tsib rau nws. 15Cov pov thawj tsis txhob muab tej qhov txhia chaw dawb huv uas cov Yixayee muab xyeem rau Yawmsaub ntawd ua puas tsuas qias tsis huv, 16tsam ces ua rau cov Yixayee raug txim rau qhov uas cia lawv noj txhaum tej qhov txhia chaw uas xyeem dawb huv, rau qhov kuv yog Yawmsaub uas cais cov pov thawj ua cov uas dawb huv.’ ”
17Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 18“Cia li hais rau Aloo thiab nws cov tub thiab cov Yixayee sawvdaws tias, ‘Thaum cov Yixayee lossis lwm haiv neeg uas nrog cov Yixayee nyob leejtwg muab qhov txhia chaw xyeem, txawm yog nws pauj tej uas nws fiv cia lawd lossis nws zoo siab muab xyeem pub xwb ua kevcai hlawv huvsi xyeem rau Yawmsaub, 19yog yuav ua kom Vajtswv txais yuav mas nej yuav tsum muab ib tug txiv tsiaj uas tsis muaj chaw thuam li xyeem, uas yog ib tug txiv nyuj lossis txiv yaj lossis txiv tshis. 20Nej tsis txhob muab tej uas muaj chaw thuam xyeem vim Yawmsaub tsis txais yuav.
21“ ‘Thaum leejtwg muab ib tug nyuj lossis yaj xyeem rau Yawmsaub ua kevcai xyeem sib raug zoo, yog nws pauj tej uas nws fiv cia lawd lossis nws zoo siab muab xyeem pub xwb, mas tus tsiaj ntawd yuav tsum yog ib tug zoo kawg thiab yuav tsum tsis txhob muaj chaw thuam kiag li, Vajtswv thiaj li txais yuav. 22Tej tsiaj uas dig muag lossis ceg tawv lossis muab txiav muab hlais lossis muaj kiav txhab ua kua paug lossis liam txwv lossis mob cos, nej tsis txhob muab xyeem rau Yawmsaub lossis muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub saum lub thaj. 23Tej txiv nyuj lossis tej menyuam yaj uas lub cev hlob tsis sib luag ib ceg ntev ib ceg luv, mas nej muab xyeem tau li uas nej zoo siab muab pub xyeem, tiamsis yog muab xyeem pauj tej uas nej fiv cia lawd, mas Vajtswv tsis txais yuav. 24Tej tsiaj uas noob qes ntsoog lossis muab tsoo lossis muab dua lossis muab txiav nej tsis txhob muab xyeem rau Yawmsaub lossis tua xyeem rau hauv nej lub tebchaws. 25Tsis txhob muab tej tsiaj zoo li no uas nej tau ntawm lwm haiv neeg los xyeem ua zaub mov rau nej tus Vajtswv. Tej tsiaj ntawd muaj chaw thuam vim raug muab txiav muab hlais, ces Vajtswv tsis txais yuav.’ ”
26Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 27“Thaum nyuj thiab yaj thiab tshis xya menyuam mas cia tus menyuam nrog niam nyob xya hnub. Txij hnub uas yim mus, mas yuav muab hlawv xyeem rau Yawmsaub los kuj tau lawm, Vajtswv txais yuav. 28Tus niam tsiaj ntawd tsis hais yog nyuj los yaj nej tsis txhob muab tua nrog tus menyuam ua ib hnub. 29Thaum nej tua tsiaj xyeem ua Yawmsaub tsaug, nej yuav tsum tua xyeem raws li kevcai Vajtswv thiaj txais yuav nej. 30Nej yuav tsum noj tej nqaij ntawd kom tag rau tib hnub ntawd, tsis txhob tseg ib yam cia txog kaj ntug. Kuv yog Yawmsaub.
31“Nej yuav tsum tuav rawv kuv tej lus nkaw thiab ua raws nraim. Kuv yog Yawmsaub. 32Nej tsis txhob ua puas tsuas kuv lub npe uas dawb huv poob koob. Kuv xav kom cov Yixayee sawvdaws hwm tias kuv dawb huv. Kuv yog Yawmsaub uas cais kom nej dawb huv. 33Kuv yog tus uas coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los kuv thiaj tau ua nej tus Vajtswv. Kuv yog Yawmsaub.”