23

Nau Nhêt Sông Tâm Nal Jêh

1Yêhôva lah ma Y-Môis: 2"Lah hom ma phung ƀon lan Israel. Nau sông sa ma Yêhôva khân may mra mbơh jêng nau tâm rƀŭn kloh ueh; aơ jêng nau nhêt sông gâp tâm nal jêh, 3bu mra pah kan dôl tâm prau nar; ƀiălah nar pơh jêng nar Saƀat, nau rlu geh nau yơk du nau tâm rƀŭn kloh ueh. Lơi ƀư du ntil kan ôh; nây jêng nar Saƀat ma Yêhôva tâm lĕ rngôch ntŭk khân may gŭ.
4Aơ jêng nau nhêt sông tâm nal jêh đah Yêhôva, nau tâm rƀŭn kloh ueh, khân may mra mbơh ta nar tâm nal jêh. 5Tâm khay nguay ta nar jât ma puăn ta mhaơ ngo suâr vâr păr vik jêng Nau Yêhôva Găn. 6Jêh ri ta nar jât ma prăm khay nây jêng Nau Nhêt Sông Piăng Let Mâu Geh Ndrui ma Yêhôva; khân may mâu mra sa piăng let mâu geh ndrui dôl tâm pơh nar; 7nar tal nguay ăn khân may geh nau tâm rƀŭn kloh ueh; khân may mâu dơi ƀư du ntil kan ŏk ôh. 8Ƀiălah khân may njŭn mpa nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva dôl pơh nar; ta nar tal pơh geh nau tâm rƀŭn kloh ueh; khân may mâu dơi du ntil kan ŏk ôh.
9Yêhôva lah ma Y-Môis: 10"Lah hom ma phung ƀon lan Israel. Tơ lah khân may lăp tâm bri gâp ăn ma khân may, jêh ri khân may mra geh kăch roih, ăn khân may djôt leo du nchăp ba dak bôk khân may ma Kôranh ƀư brah. 11Păng mra ryai nchăp nây ta năp Yêhôva, gay ma khân may dơi geh nau Yêhôva dơn; nar pa kơi ma nar Saƀat Kôranh ƀư brah mra ryai păng. 12Ta nar khân may ryai nchăp ba nây, ăn khân may nhhơr du mlâm kon biăp nkuăng geh du năm mâu geh ntŭk mhĭk, jêng mpa nhhơr gŭch ma Yêhôva. 13Jêh ri mpa nhhơr ranih rmuy ndrel ma păng mra jêng bar kô̆ tâm mpơng ranih rmuy tâm lŭk đah dak play Ôlive jêng mpa nhhơr ăn ŭnh sa, mpa ƀâu kah ma Yêhôva. Mpa nhhơr nhêt ndrel ma păng mra jêng dak play kriăk ƀâu du kô̆ tâm puăn hin. 14Khân may mâu dơi sa piăng let mâu lah ba vâr oih mâu lah ăt hôm tât ta nar aơ, tât khân may njŭn leo jêh mpa nhhơr ma Brah Ndu khân may. Nây jêng nau vay hôm ƀa ƀơ lĕ rngôch rnôk khân may tâm lĕ rngôch ntŭk khân may gŭ.
15Bơh nar pa kơi ma nar Saƀat nây, bơh nar khân may djôt leo jêh nchăp ba jêng mpa nhhơr ryai, ăn khân may kơp ăn nŭm pơh nar ver, 16khân may mra kơp prăm jât nar tât ta nar pa kơi ma nar Saƀat tal pơh; dôl nây ăn khân may njŭn mpa nhhơr ranih rmuy bơh ba mhe ma Yêhôva. 17Ăn khân may njŭn mpa ntŭk khân may gŭ bar mlâm piăng let prăp ryai, ƀư jêh bar kô̆ tâm jât mpơng; bu mra ƀư păng ma ranih rmuy gŭch ndrel ma ndrui, jêng ndơ bôk rah ma Yêhôva. 18Ăn khân may njŭn ndrel ma piăng let pơh mlâm kon biăp, geh du năm, mâu geh ntŭk mhĭk ôh, jêh ri du mlâm kon ndrôk nkuăng, jêh ri bar mlâm biăp nkuăng; khân păng mra jêng mpa nhhơr gŭch ma Yêhôva ndrel ma mpa nhhơr ranih rmuy jêh ri mpa nhhơr nhêt khân păng, mpa nhhơr ăn ŭnh sa, mpa ƀâu kah ma Yêhôva. 19Ăn khân may nhhơr be nkuăng, jêng mpa nhhơr ma nau tih, jêh ri bar mlâm kon biăp nkuăng geh du năm jêng mpa ƀư brah nhhơr ma nau đăp mpăn. 20Kôranh ƀư brah mra ryai mpa nây ndrel ma piăng let ba bôk rah jêng mpa nhhơr ryai ta năp Yêhôva, ndrel ma bar mlâm kon biăp nây. Khân păng mra jêng kloh ueh ma Yêhôva jêh ri mpa prăp ma Kôranh ƀư brah. 21Nar nây lĕ ăn khân may ƀư nau mbơh; khân may mra geh nau tâm rƀŭn kloh ueh; khân may mâu dơi ƀư du ntil kan ŏk ôh. Nay jêng nau vay gŭ ƀa ƀơ lĕ rngôch rnôk khân may tâm lĕ rngôch ntŭk khân may gŭ.

22Tơ lah khân may kăch roih tâm bri khân may, lơi kăch roih mir khân may tât ta pĭt ôh, mâu lĕ dônh ndơ klen jêh khân may roih rek. Ăn khân may cha lơi ndơ nây ma phung o ach jêh ri ma phung bu năch. Gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may." 23Yêhôva lah ma Y-Môis: 24"Lah hom ma phung ƀon lan Israel, tâm khay, ăn khân may rlu du nar ma nau yơk, jêng du nau kah gĭt, bu mbơh ma nau uh nŭng, geh nau tâm rƀŭn kloh ueh. 25Lơi khân may ƀư du ntil kan ŏk ôh; jêh ri khân may mra njŭn du mlâm mpa nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva." 26Yêhôva lah ma Y-Môis: 27"Ta nar jât khay pơh aơ jêng nar nau ƀư kloh nau tih; păng mra jêng ma khân may nar tâm rƀŭn kloh ueh, jêh ri ăn khân may ƀư rêh ni khân may nơm jêh ri njŭn ndơ nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva. 28Lơi ƀư du ntil kan ôh; yorlah jêng nar ƀư kloh nau tih, gay ƀư nau ƀư kloh nau tih khân may ta năp Yêhôva Brah Ndu khân may. 29Yorlah mbu nâm mâu ƀư rêh ni păng nơm nar aơ ăn bu ƀư rai lơi bơh phung ƀon lan păng. 30Mbu nâm mra pah kan nar aơ, gâp mra ƀư rai lơi nơm nây bơh tâm nklang phung ƀon lan păng. 31Lơi khân may ƀư du ntil kan ôh; nây jêng nau vay gŭ ƀa ƀơ lĕ rngôch rnôk khân may tâm tâm lĕ ntŭk khân may gŭ. 32Păng mra jêng ma khân may du nar Saƀat rlu geh nau yơk, jêh ri khân may mra ƀư rêh ni khân may nơm, ntơm bơh mhaơ nar sĭn tâm khay bơh mhaơ aơ tât ta mhaơ pa kơi, khân may mra djôt prăp nar Saƀat 33Yêhôva lah ma Y-Môis: 34"Lah hom ma phung ƀon lan Israel, ta nar jât ma prăm khay pơh aơ jêh ri dôl pơh nar jêng Nar Nhêt Sông Ndưp Nâr ma Yêhôva. 35Nar tal lor mra geh nau tâm rƀŭn kloh ueh; khân may mâu dơi ƀư du ntil kan ŏk ôh. 36Dôl pơh nar ăn khân may njŭn mpa nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva; ta nar pham khân may mra geh nau tâm rƀŭn kloh ueh jêh ri njŭn mpa nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva; nây jêng nau tâm rƀŭn geh nau yơk. Khân may mâu dơi ƀư du ntil kan ŏk ôh; 37Nay jêng nau nhêt sông ma Yêhôva tâm nal jêh, nau nây khân may mra mbơh jêng nar tâm rƀŭn kloh ueh, gay njŭn ma Yêhôva mpa nhhơr ăn ŭnh sa, mpa nhhơr gŭch jêh ri mpa nhhơr ranih rmuy, mpa ƀư brah jêh ri mpa nhhơr nhêt, ăp mpa di nar păng, 38rmeh ma nar Saƀat Yêhôva, rmeh ma mpa khân may ăn, rmeh ma lĕ rngôch mpa nhhơr ăn nanê̆ nau ton, jêh ri rmeh ma lĕ rngôch mpa khân may nhhơr ma nau ŭch, mpa nây ăn ma Yêhôva.
39Ta nar jât ma prăm khay pơh, tơ lah khân may mplơ̆ jêh play bơh neh, ăn khân may djôt prăp nau nhêt sông ma Yêhôva dôl pơh nar; nar tal lor mra jêng nar rlu geh nau yơk, jêh ri ta nar tal pham mra jêng nar rlu geh nau yơk. 40Khân may mra sŏk ta nar tal lor play bơh tơm si ueh, n'gĭng tơm gol, n'gĭng toyh geh âk n'ha, jêh ri tơm rsôi rŏ kơh dak n'hor; jêh ri khân may mra răm maak ta năp Yêhôva Brah Ndu khân may dôl pơh nar. 41Ăn khân may kah gĭt prăp jêng nau sông sa ma Yêhôva dôl pơh nar ăp năm. Nây jêng nau vay gŭ ƀa ƀơ tâm lĕ rngôch rnôk khân may; khân may mra kah gĭt prăp păng ta khay pơh. 42Khân may mra gŭ tâm ndâp-nâr dôl pơh nar. Lĕ rngôch phung bunuyh ƀon lan nơm tâm bri Israel mra gŭ tâm ndưp nâr, 43gay ma kon sau khân may dơi gĭt gâp ăn jêh phung ƀon lan Israel gŭ tâm ndưp nâr tơ lah gâp njŭn khân păng luh bơh bri Êjipt. Gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may.
44Pô nây yơh Y-Môis mbơh ma phung ƀon lan Israel nau nhêt sông ma Yêhôva tâm nal.