23

Tej kevcai uas teem tseg

(X.Txh. 28:16-31, 29:1-40)

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Yawmsaub tej kevcai uas teem tseg uas nej yuav tsum tshaj tawm tias yog lub sijhawm uas tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, yog tej kevcai uas kuv teem tseg mas yog li no.
3“ ‘Nej yuav tsum ua haujlwm rau hnub, mas hnub xya yog hnub Xanpatau uas caiv so tiag tiag li, yog hnub uas tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv. Tsis txhob ua haujlwm kiag li, yog hnub Xanpatau uas so rau Yawmsaub rau hauv txhua lub chaw uas nej nyob.
4“ ‘Tej no yog tej kevcai uas Yawmsaub teem tseg, yog tej lub sijhawm uas tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv. Nej yuav tsum tshaj tawm raws tej sijhawm uas teem cia. 5Hnub xiab kaum plaub lub ib hlis thaum yuav tsaus ntuj yuav ua Yawmsaub li kevcai Hla Dhau. 6Hnub xiab kaum tsib lub hli ntawd yuav ua kevcai noj ncuav tsis xyaw keeb rau Yawmsaub. Nej yuav noj ncuav tsis xyaw keeb xya hnub. 7Thawj hnub nej yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv. Nej tsis txhob ua ib yam haujlwm hnyav kiag li. 8Nej yuav muab tsiaj hlawv xyeem rau Yawmsaub xya hnub. Hnub uas xya yog hnub uas tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, nej tsis txhob ua ib yam haujlwm hnyav kiag li.’ ”
9Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 10“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Thaum nej mus txog lub tebchaws uas kuv pub rau nej thiab nej sau tej qoob hauv lub tebchaws ntawd, nej yuav tsum coj ib teg qoob uas nej hlais thawj phaum tuaj rau tus pov thawj. 11Tus pov thawj yuav muab tes qoob ntawd cev xyeem rau Yawmsaub kom Yawmsaub thiaj li txais yuav nej. Nws yuav muab cev xyeem rau hnub tom qab hnub Xanpatau. 12Hnub uas nej ua kevcai cev xyeem tes qoob ntawd, nej yuav tsum coj ib tug menyuam txiv yaj hnub nyoog ib xyoos uas tsis muaj chaw thuam li tuaj ua kevcai hlawv xyeem rau Yawmsaub. 13Tej uas muab ua kevcai xyeem qoob loo ua ke yog muab ob feem kaum hauv ib efa hmoov mog zoo zoo ntse roj hlawv xyeem rau Yawmsaub ua kom muaj pa ncho tsw qab, thiab ib feem plaub hauv ib hee cawv txiv hmab ua kevcai hliv xyeem. 14Nej tsis txhob noj cov qoob tshiab tsis hais muab ua ncuav lossis muab kib los noj nyoos tos txog thaum uas coj tuaj ua kevcai li no xyeem rau nej tus Vajtswv tag tso. No yog txoj kevcai rau nej txhua tiam mus ib txhis rau hauv txhua lub chaw uas nej nyob.
15“ ‘Nej yuav tsum suav txij hnub tom qab hnub Xanpatau uas yog hnub nej coj thawj tes qoob tuaj cev xyeem kom puv xya lub chib so. 16Nej yuav suav tsib caug hnub mus txog hnub tom qab hnub Xanpatau uas xya, li muab tej mog tshiab tuaj ua kevcai xyeem qoob loo rau Yawmsaub. 17Nej yuav coj ob lub ncuav uas muab ob feem kaum hauv ib efap hmoov mog zoo zoo uas xyaw keeb ua tawm hauv nej lub chaw nyob tuaj cev xyeem ua thawj phaum qoob xyeem rau Yawmsaub. 18Nej yuav coj xya tus menyuam yaj uas hnub nyoog ib xyoos uas tsis muaj chaw thuam li thiab ib tug thav txiv nyuj thiab ob tug txiv yaj tuaj nrog cov ncuav xyeem ua ke. Tej no yog tej uas ua kevcai hlawv xyeem rau Yawmsaub thiab tej uas ua kevcai xyeem qoob loo thiab ua kevcai hliv xyeem, yog yam uas hlawv kub hnyiab xyeem ua kom muaj pa ncho tsw qab hum Yawmsaub lub siab. 19Nej yuav tsum xyeem ib tug txiv tshis ua kevcai daws txim thiab xyeem ob tug menyuam txiv yaj hnub nyoog ib xyoos ua kevcai sib raug zoo. 20Tus pov thawj yuav muab ob tug menyuam yaj nrog cov ncuav uas yog thawj phaum qoob cev xyeem ua ke ua kevcai cev xyeem rau Yawmsaub. Tej no yog tej uas dawb huv rau Yawmsaub muab ua pov thawj li feem. 21Tib hnub ntawd nej yuav tshaj tawm. Nej yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, nej tsis txhob ua haujlwm hnyav kiag li. No yog tej kab ke rau nej txhua tiam mus ib txhis rau hauv txhua lub chaw uas nej nyob.
22“ ‘Thaum nej hlais tej qoob hauv teb, nej tsis txhob hlais kom tag tej uas nyob ntawm ntug teb, thiab thaum sau tag tsis txhob xawb tej uas tshuav. Yuav tseg cia rau cov neeg pluag thiab lwm haiv neeg uas nrog nej nyob. Kuv yog Yawmsaub yog nej tus Vajtswv.’ ”
23Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 24“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Hnub xiab ib lub xya hli nej yuav tsum nco ntsoov caiv so tiag tiag li, yog hnub uas tshuab raj kub yaj tshaj tawm, yog hnub uas tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv. 25Nej tsis txhob ua haujlwm hnyav, thiab nej yuav tsum coj tej uas hlawv xyeem tuaj xyeem rau Yawmsaub.’ ”
26Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 27“Hnub xiab kaum lub xya hli no yog hnub uas ua kevcai ntxuav kev txhaum. Yuav ua hnub uas nej tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, thiab nej yuav tswj nej lub siab thiab coj tej uas hlawv xyeem tuaj xyeem rau Yawmsaub. 28Hnub ntawd nej tsis txhob ua haujlwm dabtsi li rau qhov yog hnub ntxuav kev txhaum, kom thiaj ntxuav tau nej tej kev txhaum rau ntawm nej tus Vajtswv Yawmsaub xubntiag. 29Hnub ntawd yog leejtwg tsis tswj nws lub siabr tus ntawd yuav raug muab txiav tawm hauv nws haiv neeg. 30Thiab hnub ntawd yog leejtwg ua ib yam haujlwm dabtsi kuv yuav muab tus ntawd ua kom puam tsuaj hauv nws haiv neeg mus. 31Nej tsis txhob ua haujlwm kiag li. No yog tej kab ke rau nej txhua tiam mus ib txhis rau hauv txhua lub chaw uas nej nyob. 32Hnub ntawd yuav ua hnub Xanpatau uas caiv so tiag tiag, thiab nej yuav tswj nej lub siab.r Thaum tsaus ntuj hnub xiab cuaj lub hlis ntawd nej yuav tuav rawv hnub Xanpatau mus txog hnub tom qab tsaus ntuj.”
33Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 34“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Hnub xiab kaum tsib lub xya hli no yog kevcai nyob tsev pheeb suab rau Yawmsaub kom puv xya hnub. 35Thawj hnub yuav ua hnub uas tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv. Nej tsis txhob ua haujlwm hnyav. 36Nej yuav coj tej uas hlawv xyeem tuaj xyeem rau Yawmsaub kom puv xya hnub. Hnub uas yim nej yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv thiab coj tej uas hlawv xyeem tuaj xyeem rau Yawmsaub. Yog tuaj txoos ua ke caiv so. Nej tsis txhob ua haujlwm hnyav kiag li.
37“ ‘Tej no yog Yawmsaub tej kevcai uas teem tseg uas nej yuav tsum tshaj tawm tias yog lub sijhawm uas tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, thiab yuav coj tej uas xyeem tuaj hlawv xyeem rau Yawmsaub, yog tej uas yuav ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab ua kevcai xyeem qoob loo, thiab tej tsiaj uas tua xyeem thiab tej uas muab hliv xyeem, txhua yam yuav tsum ua raws li sijhawm. 38Tej no yog ua tshaj tej uas ua rau Yawmsaub hnub Xanpatau thiab tshaj tej uas nej muab xyeem thiab tshaj txhua yam uas nej fiv cia lawd thiab tshaj tej uas nej zoo siab muab xyeem pub huvsi, uas nej pub xyeem rau Yawmsaub.
39“ ‘Thaum nej sau tej qoob loo hauv lub tebchaws tag lawm, mas hnub xiab kaum tsib lub xya hli, nej yuav ua qhov kevcai no rau Yawmsaub xya hnub. Thawj hnub yuav ua hnub uas caiv so tiag tiag, thiab hnub uas yim kuj yuav ua hnub uas caiv so tiag tiag thiab. 40Thawj hnub nej yuav de tej txiv ntoo zoo zoo thiab tej nplooj toov laj thiab tej rev nplooj ntoo thiab tej ceg ntoo lwg zaj tuaj. Nej yuav zoo siab xyiv fab xya hnub rau ntawm Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv xubntiag. 41Nej yuav tsum nco ntsoov ua qhov kevcai no ib xyoos xya hnub rau Yawmsaub. No yog tej kab ke rau nej txhua tiam mus ib txhis. Nej yuav tsum ua qhov kevcai no rau lub xya hli. 42Nej yuav nyob hauv tsev pheeb suab xya hnub. Txhua tus uas yog neeg Yixayee yuav tsum nyob hauv tsev pheeb suab, 43xwv nej txhua tiam thiaj paub tias thaum kuv coj cov Yixayee tawm hauv Iyi tebchaws los kuv ua rau lawv nyob hauv tsev pheeb suab. Kuv yog Yawmsaub yog nej tus Vajtswv.’ ”
44Ua li no Mauxe thiaj qhia rau cov Yixayee paub txog Yawmsaub tej kevcai uas teem tseg.