24

Tu thiab saib lub teeb

(Kh.D. 27:20-21)

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Koj cia li hais rau cov Yixayee kom coj cov tseem roj uas tsuam ntawm txiv aulib tuaj rau koj sam lub teeb, xwv lub teeb thiaj cig mus li. 3Aloo yuav tsum tu lub teeb uas nyob hauv lub tsev ntaub sib ntsib ntawm daim ntaub thaiv lub phij xab uas muaj Vajtswv tej lus sab nraum no txij thaum tsaus ntuj mus txog kaj ntug tsis tu ncua li rau ntawm Yawmsaub xubntiag. No yog txoj kab ke rau nej txhua tiam mus ib txhis. 4Aloo yuav tu tej teeb uas nyob saum tus kav teeb uas tseem kub rau ntawm Yawmsaub xubntiag tsis tu ncua li.

Tej ncuav ntawm Yawmsaub xubntiag

5“Koj yuav muab cov hmoov mog zoo zoo ua kaum ob lub ncuav. Ib lub ncuav siv ob feem kaum hauv ib efa hmoov mog. 6Koj yuav txawb cov ncuav no rau saum lub rooj uas tseem kub ua ob leej, ib leej rau lub. 7Koj yuav muab cov roj ntoos tsw qab uas zoo zoo rau rau ob leej huvsi, kom thiaj nrog cov ncuav ua chaw rau Yawmsaub nco ntsoov thiab muab ua yam uas hlawv xyeem rau Yawmsaub. 8Txhua hnub Xanpatau Aloo yuav tsum muab txawb tsis tu ncua raws li kevcai ua cov Yixayee tug rau ntawm Yawmsaub xubntiag ua lo lus cog tseg mus ib txhis. 9Cov ncuav no yuav poob ua Aloo thiab nws cov tub li feem, mas lawv yuav noj rau hauv ib lub chaw uas dawb huv rau qhov yog yam uas dawb huv kawg nkaus rho ntawm tej uas muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub los, yog lawv li feem mus ib txhis li.”

Rau txim rau tus uas tuam mom Yawmsaub lub npe

10Muaj ib tug yawg, nws niam yog neeg Yixayee nws txiv yog neeg Iyi, txawm mus tsham cov Yixayee, mas nws nrog ib tug yawg Yixayee sib cav sib ceg hauv lub zos. 11Tus yawg uas nws niam yog neeg Yixayee ntawd hais lus tuam mom cem foom Yawmsaub lub npe. Lawv thiaj coj nws tuaj rau Mauxe. Nws niam npe hu ua Selaumi uas yog Dinpli yog xeem Daj li ntxhais. 12Lawv thiaj muab tus yawg ntawd kaw cia tos txog thaum Yawmsaub qhia tej uas Yawmsaub lub siab xav rau lawv paub.
13Mas Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 14“Cia li coj tus cem foom ntawd rau sab nraum ntug zos mas kom cov uas hnov nws cem foom sawvdaws muab tes npuab rau saum nws taubhau, mas ib tsoom pejxeem xuas pob zeb ntaus kom nws tuag. 15Koj cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Leejtwg cem foom nws tus Vajtswv nws yuav ris nws lub txim. 16Tus uas tuam mom Yawmsaub lub npe yuav raug muab tua pov tseg. Ib tsoom pejxeem yuav xuas pob zeb ntaus nws kom tuag. Lwm haiv neeg uas nrog nej nyob lossis cov Yixayee thaum tus twg tuam mom Yawmsaub lub npe nws yuav raug muab tua pov tseg.
17“ ‘Tus uas tua neeg kuj yuav raug muab tua pov tseg. 18Tus uas tua lwm tus li tsiaj txhu yuav tsum them siav pauj siav. 19Yog leejtwg ua rau nws kwvtij zej zog raug mob, kuj yuav ua rau nws ib yam nkaus li nws tau ua rau luag lawm, 20pob txha lov pauj pob txha lov, qhov muag pauj qhov muag, hniav pauj hniav. Nws ua rau luag raug mob li cas, nws yuav raug mob ib yam li ntawd. 21Tus uas tua lwm tus li tsiaj txhu yuav tsum them pauj. Tus uas tua neeg nws yuav tsum raug muab tua pov tseg. 22Nej yuav tsum siv tib txoj kevcai rau lwm haiv neeg uas nrog nej nyob thiab rau cov Yixayee, rau qhov kuv yog Yawmsaub yog nej tus Vajtswv.’ ” 23Mauxe thiaj hais li ntawd rau cov Yixayee, mas lawv thiaj coj tus uas cem foom ntawd tawm mus rau sab nraum ntug zos thiab xuas pob zeb ntaus nws kom tuag. Ua li no cov Yixayee thiaj ua raws li Yawmsaub hais rau Mauxe.