24

Tu thiab Saib Cov Teeb

(Khiavdim 27.20-21)

1Tus TSWV hais rau Mauxes 2kom hais rau cov Yixalayees cia li nqa tej tseem roj txiv ntoo uas zoo tshaj plaws tuaj sam rau cov teeb hauv lub Tsevntaub, tej nplaim teeb thiaj yuav cig pom kev lam lug mus li. 3Txhua hmo Aloos yuav tsum mus taws cov teeb uas nyob sab nraum daim ntaub uas thaiv lub Phijxab hauv Chav Dawbhuv kawg nkaus hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, kom cov teeb cig lam lug ib hmos kaj ntug. Nej yuav tsum coj txoj kevcai no mus ibtxhis li. 4Aloos yuav tsum tu ntshis cov teeb saum tus ncej txawb teeb uas muab kub ua, thiab saib kom cov teeb cig lam lug tabmeeg tus TSWV mus li.

Tej Ncuav uas Fij rau Vajtswv

5Muab nees nkaum choj hmoov nplej coj los ntse puab ua kaum ob lub ncuav coj mus cub. 6Muab cov ncuav ntawd coj mus tso tabmeeg tus TSWV rau saum lub rooj uas muab kub vuam, thiab muab teeb ua ob leej, ib leej twg rau lub. 7Muab tej tseem hmoov tshuaj tsw qab los nphoo rau saum ob leej ncuav ntawd, ib yam li muab ua khoom fij hloov cov ncuav ntawd chaw ua kev nco txog rau tus TSWV. 8Txhua hnub Xanpataus, yuav tsum coj ncuav mus tso rau saum lub rooj tabmeeg tus TSWV. Cov Yixalayees yuav tsum ua li no mus ibtxhis li. 9Cov ncuav no yog Aloos thiab nws cov xeebntxwv tug, lawv yuav tsum coj mus noj hauv chav uas dawbhuv, rau qhov yog ib feem dawbhuv heev ntawm cov khoom uas coj mus fij rau tus TSWV uas yog cov povthawj tug.

Ua Saib tsis Taus Vajtswv Yuav Raug Txim

10-11Muaj ib tug txivneej, nws txiv yog neeg Iziv thiab nws niam yog neeg Yixalayees uas yog Dilis tus ntxhais uas hu ua Selaumis thiab yog xeem Das. Tus txivneej ntawd txawm nrog ib tug Yixalayees sib ceg hauv lub yeej. Thaum nkawd tabtom sib ceg, tus txivneej ntawd txawm tsawm foom tus TSWV, yog li ntawd, lawv thiaj li coj nws mus cuag Mauxes, 12thiab tso neeg zov nws, tos saib tus TSWV yuav qhia kom lawv ua li cas rau nws.
13Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 14“Koj cia li coj tus txivneej no tawm hauv lub yeej no mus rau sab nraum ntug yeej. Kom txhua tus uas hnov tus txivneej ntawd cem, yuav tsum tsa nws txhais tes rau saum tus txivneej ntawd taubhau, ua timkhawv hais tias, nws yeej yog neeg txhaum tiag, ces cov pejxeem cia li muab pobzeb ntaus kom nws tuag. 15Thiab qhia rau cov Yixalayees txhua tus hais tias, yog leejtwg tsawm foom Vajtswv nws yuav tsum ris lub txim ntawd, 16thiab muab nws tua kom tuag. Cov Yixalayees txhua tus lossis cov neeg txawv tebchaws uas nyob hauv tebchaws Yixalayees, yog leejtwg tsawm foom tus TSWV, ces cov Yixalayees yuav tsum muab pobzeb ntaus kom tus ntawd tuag mus.
17“Yog leejtwg tua neeg yuav tsum muab tus ntawd tua povtseg, 18thiab yog leejtwg tua tej neeg zejzog ib tug tsiaj tuag, nws yuav tsum muab ib tug tsiaj mus them pauj. Txojcai no lub ntsiab lus tseemceeb yog muab siav pauj siav.
19“Yog leejtwg ua rau nws tej phoojywg zej zos ib tus twg raug mob, nws ua rau luag li cas yuav tsum muab nws ua kom zoo li ntawd. 20Yog nws lov luag ib tug txha, yuav tsum muab nws ib tug txha lov pauj; yog nws kaus luag ib lub qhovmuag, yuav tsum muab nws ib lub qhovmuag kaus pauj, yog nws tsoo luag ib tug hniav lov, yuav tsum muab nws ib tug hniav tsoo kom lov pauj. Nws ua rau lwm tus raug mob li cas, yuav tsum ua kom nws raug mob ib yam li ntawd thiab. 21Leejtwg tua ib tug tsiaj tuag, nws yuav tsum muab ib tug tsiaj mus them tus tsiaj ntawd, tiamsis yog leejtwg tua neeg tuag yuav tsum muab nws tua pauj xwb. 22Txoj kevcai no muab cob rau nej txhua tus uas yog cov Yixalayees thiab cov neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob, rau qhov kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv.”
23Thaum Mauxes hais li no rau cov Yixalayees lawm, lawv thiaj coj tus txivneej uas tsawm foom Vajtswv ntawd mus rau nraum ntug yeej thiab sawvdaws muab pobzeb ntaus nws tuag lawm. Qhov no yog cov Yixalayees ua raws li tus TSWV tau samhwm rau Mauxes lawm.