24

Goux Dang Nyei Leiz

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 27:20-21)

1Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Oix zuqc paaiv I^saa^laa^en Mienh dorh zaax daaih gauh longx jiex nyei ga'lanv youh weic buov dang, bun dang zanc-zanc zieqc jienv. 3Aalon oix zuqc yiem Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh gu'nyuoz, ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ wuov qongx nyei mbaeqc gaengh ndie ga'nyiec, liuc leiz dang bun naaiv deix dang yiem Ziouv nyei nza'hmien ziangh muonz zieqc jienv taux lungh ndorm. Naaiv se doic jiex doic yietc liuz oix zuqc gan nyei leiz. 4Ninh oix zuqc zanc-zanc liuc leiz yiem Ziouv nyei nza'hmien wuov norm jiem-dang-jaax nyei dang.

Gengx Ziouv Nyei Njuov

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 25:30; 39:36)

5“Oix zuqc longc mbuonv-muonc zoux ziepc nyeic norm njuov, yietc norm longc biei morqv bienx mbuonv, aengx ziqv daaih. 6Zorqv daaih an jienv yiem Ziouv nyei nza'hmien wuov norm jiem-dieh gu'nguaaic, mbaih jienv zoux i liouz, yietc liouz juqv norm. 7Aengx zorqv cing-nzengc hung an jienv naaiv deix i liouz njuov weic bun Ziouv jangx. Naaiv deix hung div njuov longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv. 8Mouz norm ⟨Dingh Gong Hnoi,⟩ Aalon oix zuqc weic I^saa^laa^en Mienh dorh naaiv deix njuov mingh yiem Ziouv nyei nza'hmien liuc leiz, se zoux yietc liuz nyei ngaengc waac. 9Naaiv deix njuov benx Aalon caux ninh nyei dorn mbuo yietc liuz duqv nyei buonc. Ninh mbuo oix zuqc yiem cing-nzengc nyei dorngx nyanc weic zuqc se longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv gauh cing-nzengc jiex nyei ga'naaiv.”

Baaic Ziouv Nyei Mbuox, Zuqc Dingc Zuiz

10Maaih dauh mienh, ninh nyei maa I^saa^laa^en Mienh, ninh nyei die I^yipv Mienh. Maaih hnoi nor, naaiv dauh mienh caux dauh I^saa^laa^en Mienh yiem wuov ciangv nzaeng jaax. 11Naaiv dauh I^saa^laa^en m'sieqv dorn nyei dorn longc zioux nyei waac ki Ziouv nyei Mbuox. Mienh ziouc dorh ninh mingh taux Mose wuov. (Naaiv dauh mienh nyei maa nyei mbuox heuc Se^lo^mitv, se Ndaan Fingx, Ndipc^li nyei sieqv.) 12Ninh mbuo ziouc zorqv naaiv dauh mienh kuonx jienv taux hiuv duqv Ziouv oix ninh mbuo hnangv haaix nor zoux.
13Ziouv gorngv mbuox Mose, 14“Dorh ki Ziouv nyei Mbuox wuov dauh mienh cuotv ga'nyiec ziqc ndopv-liuh ciangv. Muangx haiz ninh ki nyei waac wuov deix mienh oix zuqc dorh buoz maan jienv ninh nyei m'nqorngv. Zuangx mienh ziouc oix zuqc longc la'bieiv zong daic ninh. 15Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Se gorngv haaix dauh zioux ninh nyei Tin-Hungh, ninh ganh oix zuqc ndaam-dorng. 16Haaix dauh ki Ziouv nyei Mbuox, zungv oix zuqc daix daic. Zuangx mienh oix zuqc zorqv la'bieiv zong daic ninh. Maiv gunv ganh fingx mienh fai buonv-fingx mienh, haaix dauh ki Ziouv nyei Mbuox, zungv oix zuqc daix daic.
17“ ‘Haaix dauh daix mienh, wuov dauh oix zuqc dingc zuiz daix daic. 18Haaix dauh mborqv daic mienh nyei saeng-kuv, wuov dauh oix zuqc aengx buih saeng-kuv. Se maengc buih maengc. 19Haaix dauh zoux bun mienh mun, ninh hnangv haaix nor zoux yaac oix zuqc hnangv wuov nor zoux jaauv ninh. 20Mbungv jaauv mbungv, m'zing jaauv m'zing, nyaah jaauv nyaah. Hnangv haaix nor zoux bun mienh mun yaac oix zuqc hnangv wuov nor zoux bun ninh. 21Haaix dauh mborqv daic saeng-kuv, oix zuqc buih saeng-kuv. Mv baac haaix dauh daix mienh daic, wuov dauh ganh oix zuqc dingc zuiz daix daic. 22Maiv gunv ganh fingx mienh fai juangc fingx mienh, oix zuqc juangc naaiv diuh leiz longc. Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.’+”
23Mose hnangv naaiv nor mbuox I^saa^laa^en Mienh, ninh mbuo ziouc dorh ki Ziouv wuov dauh mienh cuotv ga'nyiec ziqc ndopv-liuh ciangv longc la'bieiv zong daic ninh. Hnangv naaic, I^saa^laa^en Mienh ei jienv Ziouv mbuox Mose nyei waac zoux.