24

Klei Răng Kriê Pui Kđen

(KKbiă 27:20-21)

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2“Mtă bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel djă ba kơ ih êa phŭn kbiă mơ̆ng boh ôliwơ ƀhĭ leh pioh yua kơ pui kđen, čiăng kơ pui kđen dôk trơ̆ng nanao. 3Ti êngao čhiăm păng hip klei bi mguôp hlăm sang čhiăm bi kƀĭn, Y-Arôn srăng răng kriê pui anăn dôk trơ̆ng nanao mơ̆ng tlam truh aguah ti anăp Yêhôwa. Anăn jing klei bhiăn dôk nanao hlăm jih jang ênuk diih. 4Ñu srăng răng kriê nanao pui kđen ti jơ̆ng diăn mah doh ti anăp Yêhôwa.”

Kpŭng Myơr kơ Aê Diê

5 “Brei ih mă kpŭng ƀhĭ, leh anăn ăm pluh dua klŏ ƀêñ; grăp klŏ ƀêñ srăng jing hŏng dua kdrêč hlăm pluh êphah. 6Brei ih dăp digơ̆ hlăm dua pruê̆, năm klŏ hlăm sa pruê̆, ti dlông jhưng mah doh ti anăp Yêhôwa. 7Brei ih dưm mnơ̆ng ƀâo mngưi doh mbĭt hŏng grăp pruê̆, čiăng kơ dŏ anăn dưi dôk mbĭt hŏng kpŭng jing kdrêč bi hdơr arăng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa. 8Grăp hruê sabat Y-Arôn srăng dăp dŏ anăn djŏ pruê̆ nanao ti anăp Yêhôwa, jing mnơ̆ng phung ƀuôn sang Israel myơr, jing klei bi mguôp hlŏng lar. 9 Dŏ anăn pioh kơ Y-Arôn leh anăn kơ phung anak êkei ñu, leh anăn diñu srăng ƀơ̆ng gơ̆ hlăm sa bĭt anôk doh jăk, kyuadah gơ̆ jing kơ ñu sa kdrêč doh jăk hĭn mơ̆ng mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa, jing dŏ ñu hlŏng lar.”

Klei Blŭ Mgao leh anăn Klei Rŭ Ênua

10Mâo sa čô êkei, amĭ gơ̆ mniê Israel, ama gơ̆ jing sa čô Êjip, hiu ti krah phung ƀuôn sang Israel bi mneh msao hŏng sa čô êkei Israel hlăm wăl. 11Anak êkei mniê Israel blŭ mgao tăm pah kơ anăn Yêhôwa. Arăng atăt ba gơ̆ kơ Y-Môis. Anăn amĭ gơ̆ H'Sêlômit, anak mniê Y-Dibri, mơ̆ng găp djuê Dan. 12Arăng krư̆ gơ̆ tơl klei Yêhôwa čiăng srăng bi êdah kơ diñu.
13Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 14“Atăt pô tăm pah kbiă mơ̆ng wăl; brei jih jang phung hmư̆ ñu ênă kngan digơ̆ ti boh kŏ ñu, leh anăn brei jih jang phung ƀuôn sang Israel bhĭr boh tâo kơ ñu. 15Leh anăn lač bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel, Hlei pô tăm pah kơ Aê Diê ñu srăng klam klei soh ñu pô. 16Brei arăng bi mdjiê hlei pô blŭ mgao kơ anăn Yêhôwa; jih jang phung bi kƀĭn srăng bhĭr boh tâo kơ ñu, pô dôk jưh bhiâo amâodah mnuih ƀuôn sang pô, arăng srăng bi mdjiê ñu tơdah ñu blŭ mgao kơ anăn Yêhôwa. 17 Hlei pô bi mdjiê sa čô mnuih, brei arăng bi mdjiê ñu. 18Hlei pô bi mdjiê sa drei hlô mnơ̆ng srăng čiu hnô, klei hdĭp kơ klei hdĭp. 19Tơdah sa čô bi êka pô riêng gah ñu, brei arăng ngă kơ ñu msĕ si ñu ngă leh: 20 klei joh kơ klei joh, ală kơ ală, êgei kơ êgei; arăng srăng bi êka ñu msĕ si ñu bi êka arăng. 21Hlei pô bi mdjiê sa drei hlô mnơ̆ng srăng čiu hnô; leh anăn hlei pô bi mdjiê sa čô mnuih, arăng srăng bi mdjiê ñu. 22 Diih srăng mâo sa klei bhiăn kơ mnuih dôk jưh bhiâo leh anăn kơ mnuih ƀuôn sang pô; kyuadah kâo jing Yêhôwa Aê Diê diih.” 23Snăn Y-Môis blŭ kơ phung ƀuôn sang Israel; leh anăn diñu atăt pô tăm pah kbiă mơ̆ng wăl, leh anăn bhĭr boh tâo kơ gơ̆. Snăn phung ƀuôn sang Israel ngă tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis.