25

Năm Saƀat Jêh Ti Năm Jubili

1Yêhôva lah ma Y-Môis kalơ yôk Sinai: 2"Lah hom ma phung ƀon lan Israel. Tơ lah khân may lăp tâm bri gâp ăn jêh ma khân may neh mra rlu du năng Saƀat 3Dôl prau năm khân may mra tuch tăm mir khân may, dôl prau năm khân may mra koh nkra tơm play kriăk ƀâu khân may jêh ri pĕ play păng. 4Ƀiălah năm tal pơh mra jêng năm Sa ƀat, nau rlu geh nau yơk ma neh, du năng Saƀat ma Yêhôva; khân may mâu dơi tuch tăm ôh mir khân may mâu lah koh nkra tơm play kriăk ƀâu khân may. 5Khân may mâu dơi kăch roih ôh ndơ hon êng tâm mir khân may, jêh ri khân may mâu mra pĕ ôh play kriăk ƀâu bơh tơm play kriăk ƀâu khân may mâu mâp koh nkra; păng mra jêng du năm rlu geh nau yơk ma neh. 6Năm Saƀat ma neh mra ăn ndơ sông sa ma khân may, ma khân may nơm, ma phung dĭk khân may bu klâu jêh ri bu ur, ma phung oh mon khân may nkhôm jêh ri ma nơm gŭ jưh ƀât gŭ ndrel ma khân may; 7ma ndrôk biăp khân may jêh ri ma mpa bri gŭ tâm neh khân may; lĕ rngôch play bơh neh khân may prăp jêng ndơ sông sa.
8Ăn khân may kơp pơh Saƀat năm, pơh tơ̆ pơh năm, pô ri pơh Saƀat năm mra jêng puăn jât ma sĭn năm. 9Nar jât khay pơh ăn khân may uh nŭng huy ngăn; ta nar nau ƀư kloh nau tih ăn khân may uh nŭng lam bri khân may. 10Jêh ri khân may mra prăp an năm prăm jât, jêh ri mbơh nau kon me tâm lam ma lĕ rngôch bunuyh gŭ tâm bri; păng mra jêng ma khân may năm Jubili, tơ lah ăp nơm khân may mra plơ̆ sĭt ta neh mir păng nơm, jêh ri ăp nơm khân may mra lŏ sĭt ma ăp ndŭl plơ̆ mpôl păng nơm. 11Năm prăm jât mra jêng năm Jubili ma khân may; dôl nây khân may mâu dơi tuch tăm mâu lah kăch roih ôh moh ndơ hon êng păng, mâu lĕ pĕ play kriăk ƀâu bơh tơm khân may mâu mâp koh nkra. 12Yorlah jêng năm Jubili; năm nây mra jêng kloh ueh ma khân may; khân may mra sa moh ndơ geh bơh mir khân may.
13Tâm năm Jubili aơ ăp nơm mra plơ̆ sĭt ma neh mir păng nơm. 14Tơ lah khân may tăch ma nơm chiau meng khân may, mâu lah tơ lah khân may rvăt ndơ nơm chiau meng khân may, lơi ăn khân may ƀư tih ndrăng nơm ôh. 15Tĭng năm dŭm năm jêh năm Jubili, khân may mra rvăt ndơ nơm chiau meng khân may, jêh ri păng mra tăch ma khân may tĭng nâm dŭm năm geh yăn kăch roih. 16Tơ lah âk năm hôm khân may mra tâm n'hao rnoh, jêh ri tơ lah djê̆ năm hôm khân may mra n'hŭch rnoh, yorlah păng tăch ma khân may tĭng nâm dŭm geh yăn kăch roih. 17Lơi ƀư tih ndrăng khân may nơm ôh, ƀiălah ăn khân may klach yơk ma Brah Ndu khân may, yorlah gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may.
18"Yor nây ăn khân ƀư tĭng nâm nau vay gâp, jêh ri djôt prăp nau gâp ntăm jêh ri ƀư tĭng nâm khân păng; pô ri yơh khân may gŭ tâm bri nơm ma nau mpăn. 19Neh mra ăn play păng, khân may mra sông sa kŏ hơm, jêh ri khân may mra gŭ tâm bri ma nau mpăn. 20Tơ lah khân may lah, moh hên mra sa năm tal pơh tơ lah hên mâu dơi tuch tăm mâu lah kăch roih?" 21gâp mra ntăm nau ueh uĭn ma khân may năm tal prau, gay ma neh dơi ăn play ma pe năm. 22Tơ lah khân may tuch tăm ta năm tal pham, khân may mra sa play ơm; kŏ tât ta năm tal sĭn, kŏ tât ta yăn kăch roih, khân may mra sa play ơm. 23Bu mâu dơi tăch neh n'ho ro ôh, yorlah neh jêng ndơ gâp; yorlah khân may jêng phung bu năch jêh ri phung gŭ jưh ƀât lât ndrel ma gâp. 24Tâm ntŭk khân may mra geh, ăn khân may nkra nau vay tâm chuai neh nây.
25Tơ lah oh nâu may văch jêng trơi, jêh ri tăch du nkual neh păng, nơm jêng ndŭl mpôl păng dăch mra văch jêh ri tâm chuai moh oh nâu păng tăch jêh. 26Tơ lah du huê bunuyh mâu geh ôh nơm dơi tâm chuai ndơ nây, jêh ri păng nơm tât ma nau chăt jêng kŏ geh âk dơi tâm chuai ndơ nây, 27ăn păng kơp năm bơh păng tăch jêh ri mplơ̆ ăn nŭm rnoh bunuyh nây rvăt jêh păng, jêh ri păng mra plơ̆ sĭt ma neh păng. 28Ƀiălah tơ lah păng mâu dơi tŏng ôh nau tâm chuai păng, pô ri ndơ păng tăch jêh mra gŭ tâm ti nơm rvăt kŏ tât năm Jubili; ta năm Jubili bu mra mplơ̆ neh, jêh ri păng mra sĭt ta neh păng.
29Tơ lah du huê bunuyh tăch du rplay ngih gŭ tâm ƀon geh pêr, păng dơi chuai ngih nây tâm du năm jêh păng tăch; tâm lĕ du năm geh nau dơi chuai ngih. 30Tơ lah bu mâu chuai ngih nây dôl lĕ du năm nây, ngih gŭ tâm ƀon geh pêr bu mra ăn ngăn ƀa ƀơ ma nơm rvăt jêh păng tâm lĕ rngôch rnôk păng; bu mâu mra mplơ̆ păng ôh tâm năm Jubili. 31Ƀiălah ngih tâm ƀon jê̆ mâu geh pêr jŭm ƀon bu mra kơp ndrel ma mir tâm bri; bu dơi chuai, jêh ri dơi mplơ̆ khân păng tâm năm Jubili. 32Ƀiălah bi ma ƀon phung Lêvi, ngih tâm ƀon jêng ndơ khân păng, phung Lêvi dơi chuai ndah jŏ păng ŭch. 33Tơ lah du huê tâm phung Lêvi mâu dŏng nau păng dơi tâm chuai, pô ri ngih bu tăch jêh tâm ƀon toyh jêng ndơ khân păng, bu mra mplơ̆ tâm năm Jubili; yorlah ngih tâm ƀon toyh phung Lêvi jêng ndơ khân păng ta nklang phung ƀon lan Israel. 34Ƀiălah mir bunuyh ƀon lan jêng ndơ ƀon toyh khân păng bu mâu dơi tăch ôh, yorlah mir nây jêng ndơ khân păng ƀa ƀơ.
35Tơ lah oh nâu may gŭ ndrel ma may văch jêng trơi jêh ri mâu dơi siăm rong păng nơm ôh, ăn may siăm rong păng; păng mra gŭ ndrel ma may tâm ban ma du huê bu năch jêh ri du huê gŭ jưh ƀât lât. 36Lơi sa kao mâu lah sŏk drăp nkhôm bơh păng ôh, ƀiălah klach hom yơk ma Brah Ndu may; gay ma oh nâu may dơi gŭ rêh dăch may. 37Lơi may ăn păng chan prăk may yor may ŭch sa kao, mâu lah ăn păng sông sa ndơ may yor may ŭch sa drăp ôh. 38Gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may nơm ngluh khân may luh bơh bri Êjipt gay ăn ma khân may bri Kanaan, jêh ri gay jêng Brah Ndu khân may.
39Tơ lah oh nâu may gŭ dăch may văch jêng trơi, jêh ri tăch păng nơm ma may, may mâu dơi dŏng păng tâm ban ma dĭk ôh. 40Păng mra gŭ ndrel may tâm ban ma du huê oh mon nkhôm jêh ri tâm ban ma du huê gŭ jưh ƀât lât. Păng mra gŭ pah kan ma may tât ta năm Jubili. 41Dôl nây păng mra luh du bơh may, păng ndrel ma kon păng, jêh ri păng mra lŏ plơ̆ sĭt ma ndŭl mpôl păng nơm tâm neh phung che păng. 42Yorlah khân păng jêng phung oh mon gâp, phung gâp ngluh jêh bơh bri Êjipt; bu mâu dơi tăch khân păng tâm ban ma dĭk ôh. 43Lơi ăn may jêng Kôranh păng ma nau dăng ôh, ƀiălah ăn may klach yơk ma Brah Ndu may. 44Bi ma dĭk bu klâu jêh ri bu ur khân may dơi geh, khân may dơi rvăt phung dĭk bu klâu bu ur bơh phung ndŭl mpôl bunuyh jŭm khân may. 45Khân may dơi rvăt lĕ bơh phung bu năch gŭ jưh ƀât lât ndrel ma khân may bu deh jêh tâm bri khân may; jêh ri khân păng dơi jêng ndơ khân may. 46Khân may dơi ăn phung kon bu klâu khân may dơn khân păng, jêng drăp ndơn n'ho ro; khân may dơi njêng khân păng jêng dĭk. Ƀiălah khân may mâu dơi jêng Kôranh ma phung oh nâu khân may phung Israel, du huê aơ chiă uănh du huê êng ma nau dăng.
47Tơ lah du huê bu năch mâu lah du huê gŭ jưh ƀât ndrel ma khân may văch ma ndrŏng, jêh ri oh nâu may dăch văch jêng trơi jêh ri tăch păng nơm ma bu năch mâu lah ma nơm gŭ jưh ƀât ndrel ma may mâu lah ma du huê ndŭl mpôl bu năch nây, 48jêh păng tăch păng nơm bu dơi chuai păng; du huê tâm phung oh nâu păng dơi chuai păng, 49mâu lah Kônh va mâu lah băl tâm bên dơi chuai păng, mâu lah du huê tâm phung ndŭl mpôl dơh dăch, dơi chuai păng; mâu lah tơ lah păng văch ma ndrŏng păng dơi chuai êng păng nơm. 50Păng mra kơp ndrel ma nơm rvăt păng bơh năm păng tăch păng nơm kŏ tât năm Jubili; jêh ri rnoh tâm chuai păng mra jêng tĭng nâm dŭm năm; bu mra kơp năm păng gŭ ndrel ma nơm tơm rvăt păng tâm ban ma năm oh mon nkhôm. 51Tơ lah hôm âk năm, păng mra mplơ̆ bơh rnoh bu rvăt păng jêng rnoh tâm chuai păng. 52Tơ lah hôm djê̆ năm kŏ tât năm Jubili; păng mra kơp ndrel ma păng; tĭng nâm năm hôm păng pah kan păng mra mplơ̆ prăk ma nau tâm chuai. 53Păng mra tâm ban ma du huê bunuyh pah kan nkhôm du năm du năm ma kon bu klâu păng. Păng mâu mra jêng Kôranh ma păng ma nau dăng ta năp măt may. 54Tơ lah păng mâu geh nau chuai tâm ban pô nây, bu mra mplơ̆ păng tâm năm Jubili, păng jêh ri ndrel ma păng. 55Yorlah phung ƀon lan Israel jêng phung oh mon gâp, khân păng jêng phung oh mon gâp, phung gâp ngluh jêh bơh bri Êjipt. Gâp jêng Yêhôva Brah Ndu khân may.