25

Xyoo Xanpatau uas so

(Kc. 15:1-11)

1Yawmsaub hais rau Mauxe saum lub roob Xinai tias, 2“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Thaum nej txeem mus rau hauv lub tebchaws uas kuv pub rau nej ntawd, mas cia lub tebchaws muaj xyoo Xanpatau uas so rau Yawmsaub. 3Nej yuav cog qoob cog loo rau nej tej teb rau xyoo thiab tav tej txiv hmab thiab sau qoob loo rau xyoo. 4Tiamsis xyoo uas xya mas cia ua xyoo Xanpatau uas lub tebchaws so tus tus, yog xyoo Xanpatau rau Yawmsaub. Nej tsis txhob cog qoob loo rau hauv nej tej teb, tsis txhob tav txiv hmab hauv nej tej vaj. 5Tej qoob loo uas nws tuaj nws nej tsis txhob hlais tsis txhob sau, tej txiv hmab uas nej tsis tau tav tsis tau tu nej tsis txhob de. Cia ua xyoo uas lub tebchaws so tus tus. 6Xyoo Xanpatau ntawd lub tebchaws tseem yuav tshwm tau qoob loo rau nej noj, pub rau nej thiab rau nej tej tub qhe nkauj qhev thiab rau nej tej tub zog thiab pub rau tej neeg lwm tebchaws uas nrog nej nyob. 7Thiab tej qoob loo uas tshwm hauv lub tebchaws huvsi mas pub rau nej tej tsiaj txhu thiab tej tsiaj qus noj.’ ”

Xyoo Zoo Siab uas thim txhua yam rov qab

8“ ‘Nej yuav tsum suav xya tus xya xyoo thiaj yog plaub caug cuaj xyoos rau nej. 9Nej yuav tshuab raj kub yaj nrov kom thoob tebchaws rau hnub xiab kaum lub xya hli, yuav tshuab raj kub yaj kom thoob tebchaws rau hnub uas ua kevcai ntxuav kev txhaum txim. 10Nej yuav tsum hwm xyoo uas tsib caug ntawd ua xyoo uas dawb huv thiab yuav tshaj tawm kev thaj yeeb rau ib tsoom neeg thoob nej lub tebchaws, ua xyoo Zoo Siab uas thim txhua yam rov qab. Nej txhua tus yuav tsum rov mus rau nws qub vaj qub tse thiab rov mus nrog nws cuab neeg nyob. 11Xyoo uas tsib caug ntawd yuav ua xyoo Zoo Siab rau nej. Xyoo ntawd nej tsis txhob cog qoob cog loo thiab tsis txhob hlais sau tej qoob loo uas nws tuaj nws, thiab tsis txhob de tej txiv hmab uas tsis tau tav ceg, 12vim xyoo ntawd yog xyoo Zoo Siab xyiv fab, yuav ua xyoo dawb huv rau nej. Nej tsuas noj tej qoob loo uas nws tuaj nws hauv tej liaj teb xwb.
13“ ‘Xyoo Zoo Siab no mas txhua tus yuav tsum rov mus txog nws qub vaj qub tse. 14Yog nej muag liaj muag teb rau kwvtij zej zog lossis yuav liaj teb ntawm kwvtij zej zog los mas ib leeg tsis txhob ntxo ib leeg. 15Nej yuav kwvtij zej zog liaj teb mas nej yuav ntaus nqe raws li cov niaj xyoo uas dhau xyoo Zoo Siab los lawm, thiab muag tau npaum li cov niaj xyoo uas tseem sau tau qoob loo. 16Yog tseem tshuav ntau xyoo kuj nce nqe siab zog, yog tshuav tsawg xyoo lawm kuj nqes nqe, vim nws muag raws li cov niaj xyoo uas sau tau qoob loo. 17Ib leeg tsis txhob ntxo ib leeg. Nej yuav tsum paub ntshai nej tus Vajtswv, vim kuv yog Yawmsaub yog nej tus Vajtswv.
18“ ‘Vim li no nej yuav ua raws li kuv tej kab ke thiab tuav rawv kuv txoj kevcai thiab ua raws nraim, nej thiaj li nyob tso siab lug hauv tebchaws. 19Lub tebchaws yuav tuaj qoob loo mas nej yuav tau noj tsau npo thiab nyob tso siab plhuav. 20Yog nej hais tias, “Yog tsis pub peb cog thiab sau qoob loo, ces xyoo uas xya peb yuav muab dabtsi los noj?” 21Kuv yuav tso hmoov zoo rau nej rau xyoo uas rau mas lub tebchaws yuav muaj qoob loo txaus peb xyoos. 22Thaum nej cog qoob loo rau xyoo uas yim, nej tseem noj tej qoob laus, mus txog xyoo uas cuaj thaum nej tau qoob loo tshiab los nej tseem noj tej qoob laus. 23Nej muab tej teb muag tuag tsis tau vim tej av ntawd yog kuv li, nej yog qhua tuaj qev nyob xwb. 24Thoob plaws hauv lub tebchaws uas nej nyob ntawd nej yuav pub kom txhiv tau tej qub av rov qab.
25“ ‘Yog nej tej kwvtij leejtwg ho pluag es nws muab nws thaj av ib qho muag mas nws tej txheeb kwvtij yuav tsum tuaj txhiv tej uas nws tau muab muag lawm. 26Yog leejtwg tsis muaj kwvtij txhiv tau rau nws, tiamsis los rau tom qab nws ho nplua nuj muaj nyiaj txiag txaus txhiv tau, 27mas cia nws suav saib muab daim av muag tau pes tsawg xyoo thiab xam cov nyiaj uas tsim nyog thim rov rau tus uas nws twb muag rau lawm, mas nws thiaj mus nyob tau rau hauv nws thaj av ntawd. 28Yog nws tsis muaj nyiaj txaus txhiv tau mas thaj av ntawd yuav nyob hauv tus uas yuav lawm txhais tes mus txog xyoo Zoo Siab uas thim txhua yam rov qab, mas nws li muab tso rov rau tus qub tswv rau xyoo Zoo Siab, mas tus qub tswv thiaj li rov nyob tau hauv nws thaj av.
29“ ‘Yog leejtwg muab lub tsev uas nyob hauv lub moos uas muaj ntsa loog muag, mas nws yuav txhiv tau rau thaum tsis tau dhau ib xyoos. Nws muaj feem txhiv tau rau thaum txwm nkaus xyoo. 30Yog txwm nkaus ib xyoos nws tsis txhiv ces cia muab kiag lub tsev uas nyob hauv lub moos uas muaj ntsa loog ntawd ua tus uas yuav li tug mus ib tiam dhau ib tiam mus li, txog xyoo Zoo Siab los tsis txog muab thim lawm. 31Tiamsis tej tsev hauv tej zej zog uas tsis muaj ntsa loog mas yuav suav zoo ib yam li tej liaj teb, uas txhiv tau rov qab thiab yuav muab tso rov qab rau xyoo Zoo Siab. 32Tiamsis cov Levi muaj feem txhiv tau tej tsev hauv tej moos uas yog lawv tug txhua lub sijhawm. 33Cov Levi tej tsev hauv lub moos uas nws muab muag mas lawv yuav txhiv tau. Txog xyoo Zoo Siab tus uas yuav lub tsev ntawd yuav muab tso rov ua nws tug, vim yog cov Levi tej tsev hauv cov Levi tej moos yog lawv teej lawv tug hauv cov Yixayee. 34Tiamsis tej moos ntawd li tshav yug tsiaj muag tsis tau vim tej ntawd yog cov Levi li tug ib txhiab ib txhis.
35“ ‘Yog nej tej kwvtij leejtwg ho pluag nrhiav tsis tau noj mas nej cia li yug nws, tiamsis nws nrog nej nyob ib yam li lwm haiv neeg thiab tej neeg uas los nrog nej nyob. 36Tsis txhob yuav paj nyiag ntawm nws thiab tsis txhob yuav tshaj thawj, yuav tsum paub ntshai nej tus Vajtswv xwv nej tej kwvtij thiaj li nrog taus nej nyob. 37Nej tsis txhob txais nyiaj rau nws es xam paj nyiag, lossis tsis txhob muag mov noj yuav tshaj thawj. 38Kuv yog Yawmsaub, yog nej tus Vajtswv uas coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los xwv kuv thiaj muab lub tebchaws Khana‑as pub rau nej, kuv thiaj ua tau nej tus Vajtswv.
39“ ‘Yog nej tej kwvtij leejtwg uas nrog nej nyob ho pluag es nws muab nws tus kheej muag rau nej, mas nej tsis txhob kom nws ua haujlwm yam li tus qhev. 40Cia nws nrog nej nyob yam li tej tub zog lossis yam li tej neeg uas los nrog nej nyob. Cia nws ua haujlwm rau nej txog xyoo Zoo Siab uas thim txhua yam rov qab xwb, 41mas nws thiab nws tej menyuam cia li rov qab mus cuag nws kwv nws tij rov mus nyob nws tej poj koob yawm txwv qub txeeg qub teg. 42Rau qhov lawv kuj yog kuv cov qhev uas kuv coj tawm hauv Iyi tebchaws los, mas lawv tsis txhob muab lawv muag ua qhev. 43Nej tsis txhob quab yuam tsim txom lawv. Nej yuav tsum hwm thiab paub ntshai nej tus Vajtswv.
44“ ‘Tej tub qhe nkauj qhev uas nej muaj tau mas yuav yog nej yuav ntawm tej tebchaws uas nyob ib ncig nej. 45Nej kuj yuav tau ntawm lwm haiv neeg uas nrog nej nyob thiab yuav ntawm lawv tej neeg uas yug hauv nej lub tebchaws mas lawv yuav poob ua nej tug. 46Nej muab tej qhev ntawd ua ntawv kom poob ua nej tub ki li qhev ua lawv li tug mus ib txhis li kuj tau. Nej siv tau lawv ua qhev tiamsis nej tsis txhob quab yuam tsim txom nej cov kwvtij Yixayee.
47“ ‘Yog tias lwm haiv neeg lossis lwm tus uas nrog nej nyob nplua nuj tuaj thiab nej cov kwvtij uas nrog lawv nyob ho pluag es nws muab nws tus kheej muag rau lwm haiv neeg lossis lwm tus uas nrog nej nyob lossis rau lwm haiv neeg tej kwvtij, 48mas thaum uas nws muab nws tus kheej muag lawd nws kuj muaj feem txhiv tau rov qab. Nws kwv nws tij txhiv tau rov qab, 49lossis nws yawg laus nws txiv ntxawm lossis ob tug li tub, lossis nws tej kwvtij txheeb ze txhiv kuj tau, lossis yog nws muaj tuaj nws kuj txhiv tau nws tus kheej. 50Nws yuav nrog tus uas yuav nws xam saib xyoo uas nws muag nws tus kheej tshuav pes tsawg xyoo li txog xyoo Zoo Siab uas thim txhua yam rov qab. Tus nqe uas tso nws kom dim yuav suav raws li cov niaj xyoo ntawd, yuav xam nqe raws li nqe tub zog rau thaum nws nrog tus tswv nyob. 51Yog tseem tshuav ntau xyoo nws yuav tsum them rov qab kom txwm cov niaj xyoo uas tseem tshuav ntawd muab xam ua cov nqe uas txhiv nws. 52Yog tshuav tsis muaj tsawg xyoo yuav txog xyoo Zoo Siab mas kom tus uas muab nws muag nrog tus uas yuav nws xam raws li cov niaj xyoo uas nws tseem yuav ua haujlwm ntawd es them rov qab ua nqe txhiv nws. 53Cia nws zoo li tus uas ua zog ib xyoos xam ib xyoos nrog tus tswv nyob. Nej tsis txhob pub tus tswv quab yuam tsim txom nws. 54Yog nws tsis txhiv raws li uas hais no los kuj muab nws thiab nws tej menyuam tso kom dim rau xyoo Zoo Siab uas thim txhua yam rov qab, 55vim cov Yixayee yog kuv li tub qhe, lawv yog kuv cov tub qhe uas kuv coj tawm hauv Iyi tebchaws los. Kuv yog Yawmsaub, yog nej tus Vajtswv.’ ”