25

Dingh Gong Hnyangx

(Beiv mangc Nzamc Leiz-Latc 15:1-11)

1Yiem Sinaai Mbong, Ziouv mbuox Mose, 2“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Meih mbuo bieqc yie oix jiu bun meih mbuo wuov norm deic-bung nyei ziangh hoc, oix zuqc bun ndau hitv kuonx weic fungx bun Ziouv. 3Juqv hnyangx gu'nyuoz oix zuqc zuangx ga'naaiv meih mbuo nyei lingh deic yaac fioux longx a'ngunc huingx aengx siou naaiv deix gaeng-zuangx caux biouv. 4Mv baac da'cietv hnyangx se Dingh Gong Hnyangx weic fungx bun Ziouv. Oix zuqc bun ndau hitv kuonx. Maiv dungx zuangx ga'naaiv meih mbuo nyei lingh deic fai fioux meih mbuo nyei a'ngunc huingx. 5Maiv dungx mingh gaatv ninh ganh cuotv nyei gaeng-zuangx fai siou meih mbuo maiv fioux nyei a'ngunc huingx biouv. Oix zuqc bun ndau hitv kuonx yietc hnyangx. 6Dingh Gong Hnyangx wuov hnyangx, ndau ganh cuotv nyei ga'naaiv se weic meih mbuo nyei nyanc hopv. Se weic meih mbuo ganh yaac weic meih mbuo nyei nouh gauv nouh beiz, weic meih mbuo cingv daaih nyei gong-mienh, caux yiem meih mbuo gu'nyuoz nyei ganh fingx mienh. 7Naaiv deix ga'naaiv se weic meih mbuo nyei saeng-kuv nyanc caux yiem meih mbuo nyei deic-bung lomc zaangc nyei hieh zoih nyanc. Ndau ganh cuotv nyei haaix nyungc nyanc duqv nyei.

Houc Nyei Hnyangx

8“ ‘Meih mbuo oix zuqc saauv siec norm Dingh Gong Hnyangx, se saauv siec hnyangx siec nzunc. Yietc zungv se feix ziepc juov hnyangx. 9Dongh wuov hnyangx, cietv hlaax saeng-ziepc, oix zuqc biomv nzatc nyei qiex mbui buangv norm-norm dorngx. Se Fiqv Zuiz Hnoi oix zuqc maaih nzatc nyei qiex mbui gormx meih mbuo nyei deic-bung. 10Hnangv naaiv zoux se zorqv naaiv hmz ziepc hnyangx wuov hnyangx benx lengc jeiv nyei hnyangx yaac zunh mbuox yiem wuov norm deic-bung nyei zuangx baeqc fingx, ih hnyangx benx bungx nqoi nyei hnyangx. Gorqv-mienh oix zuqc nzuonx gorqv-mienh ganh nyei buonv-fingx, ganh nyei buonv-deic dorngx. 11Hmz ziepc wuov hnyangx se weic meih mbuo zoux Houc nyei Hnyangx. Maiv dungx zuangx haaix nyungc. Ndau ganh cuotv nyei maiv dungx mingh gaatv. Maiv fioux nyei a'ngunc huingx nyei biouv maiv dungx mingh siou. 12Weic zuqc wuov hnyangx se Houc nyei Hnyangx. Se weic meih mbuo benx cing-nzengc hnyangx. Meih mbuo kungx oix zuqc nyanc ndau ganh cuotv nyei ga'naaiv hnangv.
13“+‘Yiem Houc nyei Hnyangx, gorqv-mienh oix zuqc nzuonx gorqv-mienh nyei buonv-deic dorngx.
14“ ‘Se gorngv meih mbuo maaic ndau bun meih mbuo nyei gorx-youz fai tengx ninh maaiz, laanh maiv dungx kuei laanh. 15Meih mbuo oix zuqc tengx ninh maaiz ziux Houc nyei Hnyangx nqa'haav nyei hnyangx-soux. Ninh oix zuqc ziux aengx maaih zuangx ga'naaiv nyei hnyangx-soux nyei soux mouc maaic. 16Hnyangx-soux camv, oix zuqc bun jaax-zinh faaux deix. Hnyangx-soux zoqc, bun jaax-zinh njiec deix. Weic zuqc ninh maaic nyei se zuangx duqv ga'naaiv nyei hnyangx-soux. 17Meih mbuo maiv dungx laanh kuei laanh, mv baac oix zuqc gamh nziex, taaih meih mbuo nyei Tin-Hungh, weic zuqc yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.
18“ ‘Meih mbuo oix zuqc gan yie nyei lingc, muangx longx yie nyei leiz, meih mbuo ziouc baengh orn nyei yiem wuov norm deic-bung. 19Ndau yaac oix cuotv gaeng-zuangx, meih mbuo ziouc duqv nyanc beuv. Meih mbuo yaac duqv baengh orn nyei yiem. 20Nziex meih mbuo oix naaic, “Se gorngv da'cietv hnyangx yie mbuo maiv duqv zuangx yaac maiv duqv siou, oix zuqc nyanc haaix nyungc?” 21Da'luoqc hnyangx yie oix ceix fuqv camv nyei, bun ndau cuotv gaeng-zuangx gaux nyanc buo hnyangx. 22Da'betv hnyangx meih mbuo zuangx nyei ziangh hoc, corc duqv nyanc loz nyei, yaac duqv nyanc jienv mingh taux da'juov hnyangx siou nyei ziangh hoc.

Zuoqc Ndau Nyei Leiz

23“ ‘Meih mbuo maaic ndau maiv dungx maaic dangx, weic zuqc ndau se yie nyei. Meih mbuo se hnangv kaeqv mienh yaac hnangv ganh fingx mienh daaih caux yie yiem nor. 24Yiem meih mbuo duqv nzipc nyei yietc zungv ndau, oix zuqc bun mienh haih zuoqc nzuonx.
25“ ‘Se gorngv maaih dauh meih mbuo nyei gorx-youz jomc njiec ziouc maaic deix ninh nyei ndau, ninh gauh cien jiex wuov dauh cien-ceqv oix zuqc daaih zuoqc ninh nyei gorx-youz maaic nyei ndau nzuonx. 26Se gorngv wuov dauh mienh maiv maaih haaix dauh zuoqc ndau, ninh ganh manc-manc benx daaih ziouc maaih gaux zuoqc, 27oix zuqc funx yiem ninh maaic mingh duqv mbu'ziex hnyangx, zorqv zengc njiec nyei hnyangx-soux nyei jaax-zinh tuix bun maaiz ndau wuov dauh. Ninh ziouc duqv nzuonx ganh nyei ndau aqv. 28Mv baac se gorngv wuov dauh mienh maiv maaih nyaanh gaux zuoqc ninh maaic nyei ndau, ndau ziouc benx dongh maaiz wuov dauh mienh nyei taux Houc nyei Hnyangx. Taux wuov hnyangx oix zuqc fungx nzuonx bun maaic wuov dauh ziouv. Loz-ziouv ziouc duqv nzuonx mingh yiem ninh ganh nyei ndau.
29“ ‘Se gorngv mienh maaic biauv yiem maaih zingh laatc nyei zingh, maaic liuz daauh hnyangx ninh zuoqc nzuonx duqv nyei. Yiem yietc hnyangx gu'nyuoz corc maaih leiz zuoqc nzuonx. 30Se gorngv yietc hnyangx gu'nyuoz maiv duqv zuoqc nzuonx, yiem maaih zingh laatc nyei zingh wuov norm biauv ziouc benx maaiz wuov laanh mienh caux ninh doic jiex doic nyei zeiv-fun nyei mi'aqv. Taux Houc nyei Hnyangx yaac maiv zuqc tuix nzuonx. 31Mv baac biauv yiem maiv maaih zingh laatc nyei laangz oix zuqc funx hnangv ndeic nor. Zuoqc nzuonx duqv nyei. Taux Houc nyei Hnyangx maaiz nyei mienh zungv oix zuqc tuix nzuonx.
32“ ‘Yiem ⟨Lewi Mienh⟩ duqv nzipc nyei zingh, ninh mbuo nyei biauv Lewi Mienh haaix zanc yaac maaih leiz zuoqc duqv nyei. 33Mv baac se gorngv yiem Lewi Mienh nyei zingh maaih dauh Lewi Mienh maaic biauv yaac maiv zuoqc nzuonx, taux Houc nyei Hnyangx maaiz nyei mienh oix zuqc tuix nzuonx, weic zuqc yiem Lewi Mienh nyei zingh nyei biauv se yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx duqv nzipc nyei buonc. 34Mv baac wuov deix zingh nyei miev-ciangv maiv dungx maaic, weic zuqc benx ninh mbuo yietc liuz duqv nzipc nyei buonc.

Nzie Mienh Jomc Mienh

35“ ‘Se gorngv maaih dauh meih mbuo nyei gorx-youz jomc njiec, yungz maiv duqv ganh, meih mbuo oix zuqc nzie ninh, bun ninh duqv caux meih mbuo yiem hnangv ganh fingx mienh fai haaix dauh daaih ziouc meih mbuo yiem nyei mienh wuov nor. 36Maiv dungx longc haaix nyungc ndaauv-daauh. Oix zuqc gamh nziex, taaih meih mbuo nyei Tin-Hungh, weic bun meih mbuo nyei gorx-youz duqv yiem meih mbuo mbu'ndongx. 37Bungx zaeqv bun ninh, maiv dungx longc ndaauv-daauh. Maaic nyanc hopv bun ninh yaac maiv dungx douh weic duqv leic zinh. 38Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, dongh dorh meih mbuo yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih weic zorqv Kaa^naa^an Deic-Bung jiu bun meih mbuo yaac zoux meih mbuo nyei Tin-Hungh wuov dauh.

Bungx Nouh Nyei Leiz

39“Se gorngv maaih dauh gorx-youz jomc njiec, zorqv ganh maaic tengx meih zoux nouh, meih maiv dungx bun ninh zoux gong hnangv nouh nor. 40Ninh oix zuqc caux meih yiem hnangv cingv daaih nyei gong-mienh fai ziouc meih yiem nyei mienh. Ninh oix zuqc tengx meih zoux gong taux Houc nyei Hnyangx. 41Taux wuov hnyangx ninh caux ninh nyei fu'jueiv duqv cuotv aengx nzuonx ganh nyei buonv-fingx mienh caux ninh nyei ong-taaix nyei buonv-deic dorngx. 42Weic zuqc I^saa^laa^en Mienh se yie nyei bou, dongh yiem I^yipv Deic-Bung yie dorh cuotv daaih, maiv dungx maaic ninh mbuo zoux nouh. 43Yaac maiv dungx gunv ba'laqc jienv, guatc doqc zeix ninh mbuo. Oix zuqc gamh nziex, taaih meih mbuo nyei Tin-Hungh.
44“ ‘Meih mbuo duqv nyei nouh gauv nouh beiz oix zuqc yiem weih gormx meih mbuo wuov deix ganh fingx mienh maaiz. 45Meih mbuo yaac haih maaiz yiem meih mbuo gu'nyuoz nyei ganh fingx mienh caux yiem meih mbuo nyei deic-bung cuotv seix, dongh wuov deix mienh nyei bungh buonc. Ninh mbuo ziouc benx meih mbuo nyei jaa-dingh mi'aqv. 46Meih mbuo haih liouh bun meih mbuo nyei naamh nyouz nzipc yaac bun ninh mbuo ziangh seix zoux nouh. Mv baac meih mbuo gunv I^saa^laa^en gorx-youz, maiv dungx gunv ba'laqc jienv, guatc doqc zeix ninh mbuo.
47“ ‘Se gorngv yiem meih mbuo mbu'ndongx maaih dauh ganh fingx mienh fai daaih ziouc meih mbuo yiem nyei mienh butv zoih jiez daaih, aengx maaih dauh meih mbuo nyei gorx-youz jomc njiec ziouc maaic ganh zoux nouh tengx wuov dauh ganh fingx mienh fai ziouc meih mbuo wuov dauh fai yietc dauh ninh mbuo nyei bungh buonc mienh, 48ninh corc oix zuqc maaih leiz zuoqc ganh nzuonx. Maaih dauh ninh nyei cien-ceqv zuoqc ninh nzuonx yaac duqv. 49Ninh nyei baeqv fai baeqv-muoz doic fai haaix dauh juangc fingx juangc nziaamv-fei nyei cien-ceqv zuoqc ninh duqv nyei. Fai se gorngv ninh ganh benx daaih, zuoqc ganh yaac duqv nyei. 50Ninh oix zuqc caux maaiz ninh wuov dauh funx yiem maaiz nyei ziangh hoc taux Houc nyei Hnyangx nyei hnyangx-soux. Zuoqc ninh nyei jaax-zinh oix zuqc ziux cingv daaih nyei gong-mienh zoux gong nyei hnyangx-soux nyei gong-zinh. 51Se gorngv corc maaih zengc njiec nyei hnyangx-soux camv ziouc oix zuqc ziux camv nyei hnyangx-soux tuix nzuonx zoux zuoqc nyei jaax-zinh. 52Se gorngv taux Houc nyei Hnyangx zengc njiec nyei hnyangx zoqc, oix zuqc caux maaiz ninh wuov dauh ziux hnyangx-soux funx zuoqc nyei jaax-zinh tuix nzuonx. 53Maaiz ninh wuov dauh ziouv oix zuqc funx ninh hnangv hnyangx jiex hnyangx cingv daaih nyei gong-mienh. Yaac maiv dungx bun ninh nyei ziouv gunv ba'laqc jienv, guatc doqc zeix ninh.
54“ ‘Se gorngv ninh maiv duqv ziux naaiv deix haaix diuc jauv zuoqc nzuonx, taux Houc nyei Hnyangx oix zuqc bungx ninh caux ninh nyei dorn-jueiv cuotv, 55weic zuqc I^saa^laa^en Mienh benx yie nyei bou. Ninh mbuo zoux yie nyei bou, dongh yie yiem I^yipv Deic-Bung dorh cuotv daaih. Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh.