26

Mloog lus tau koob hmoov

1“ ‘Nej tsis txhob ua dab mlom rau nej lossis txaug dab mlom txawb cia lossis txhos ncej teev dab lossis txaug dab mlom pob zeb rau hauv nej lub tebchaws rau nej pe, rau qhov kuv yog Yawmsaub yog nej tus Vajtswv. 2Nej yuav tsum nco so rau kuv hnub Xanpatau thiab saib taus lub chaw pe hawm kuv. Kuv yog Yawmsaub.
3“ ‘Yog nej ua lub neej raws li kuv tej kab ke thiab mloog kuv tej lus nkaw thiab ua raws nraim, 4kuv yuav pub nag los raws caij raws nyoog rau nej, thiab lub tebchaws yuav tau qoob thiab tej txiv ntoo hauv teb yuav txi txiv. 5Lub caij ntaus qoob yuav ntev mus txog lub caij de txiv hmab, thiab lub caij de txiv hmab yuav ntev mus txog lub caij cog qoob, thiab nej yuav tau zaub mov noj tsau npo thiab nyob tso siab lug hauv nej lub tebchaws. 6Kuv yuav pub kev kaj siab lug rau hauv lub tebchaws, nej yuav tau pw tsis muaj leejtwg ua rau nej ntshai. Kuv yuav tshem tej tsiaj nyaum tawm hauv lub tebchaws thiab hniav ntaj hniav riam yuav tsis hla nej lub tebchaws li lawm. 7Nej yuav ntiab nej tej yeeb ncuab khiav thiab lawv yuav ntog tuag hniav ntaj hniav riam tag rau ntawm nej xubntiag. 8Nej tsib lees yuav ntiab tau yeeb ncuab ib puas leej, thiab nej ib puas leej yuav ntiab tau ib vam leej. Nej tej yeeb ncuab yuav ntog tuag hniav ntaj hniav riam tag rau ntawm nej xubntiag. 9Kuv yuav ua zoo rau nej thiab pub nej muaj tub ki huaj vam coob, thiab kuv yuav tuav rawv tej lus uas kuv cog tseg rau nej. 10Nej yuav tau noj tej qoob uas sau los cia ntev ntev thiab nej yuav muab tej qoob qub theej thiaj tau chaw rau tej qoob tshiab. 11Thiab kuv yuav ua kuv lub chaw nyob rau hauv nej nruab nrab thiab kuv lub siab yuav tsis ntxub nej. 12Kuv yuav nrog nraim nej nyob thiab kuv yuav ua nej tus Vajtswv thiab nej yuav ua kuv haiv neeg. 13Kuv yog Yawmsaub yog nej tus Vajtswv uas coj nej tawm hauv Iyi tebchaws los kom nej thiaj tsis tau ua lawv qhev. Kuv muab nej tus quab lov pov tseg thiab ua rau nej mus tau kev yiag ntxiag.

Tsis mloog lus yuav raug txim

14“ ‘Tiamsis yog nej tsis mloog kuv lus thiab tsis ua raws li tej lus nkaw no huvsi, 15yog nej tso kuv tej kab ke tseg thiab nej lub siab ntxub kuv tej kevcai nej thiaj tsis yeem ua raws li kuv tej lus nkaw huvsi thiab rhuav kuv tej lus cog tseg, 16mas kuv yuav ua li no rau nej. Kuv yuav tso kev txhawj kev ntshai, mob phem mob npaws los raug nej ua rau nej qhov muag daj tag thiab ua rau nej txojsia sem zuj zus. Nej yuav cog qoob do do xwb rau qhov nej tej yeeb ncuab yuav muab noj tag. 17Kuv yuav tsom ntsoov tawm tsam nej, nej yuav swb nej cov yeeb ncuab. Cov uas ntxub nej yuav tau kav nej, twb tsis muaj leejtwg caum nej los nej cia li khiav. 18Yog ua li no lawm, los nej tseem tsis mloog kuv lus, kuv yuav rov nplawm nej xya npaug dua thiab vim yog tim nej tej kev txhaum. 19Kuv yuav rhuav tshem nej lub hwjchim uas khav theeb, thiab kuv yuav ua rau nej lub ntuj zoo li hlau, thiab ua rau nej thaj av zoo li tooj liab. 20Nej yuav nkim zog do do xwb rau qhov nej lub tebchaws yuav tsis tau qoob thiab tej txiv ntoo hauv teb yuav tsis txi txiv.
21“ ‘Yog nej tseem tawm tsam kuv thiab tsis yeem mloog kuv lus, kuv yuav tso kev txom nyem los raug nej xya npaug raws li nej tej kev txhaum. 22Kuv yuav tso tsiaj qus los rau hauv nej mas yuav sau nej tej tub ki thiab tom nej tej tsiaj txhu thiab ua rau nej tshuav tsawg tsawg mas nej tej kev thiaj tsis muaj neeg taug.
23“ ‘Yog qhov uas nplawm no nej tseem tsis tig rov los cuag kuv, nej tseem ua lub neej tawm tsam kuv, 24mas kuv yuav tawm tsam nej thiab kuv tus kheej yuav nplawm nej xya npaug vim yog tim nej tej kev txhaum. 25Kuv yuav coj hniav ntaj hniav riam los rau saum nej, yuav pauj kuv tej lus cog tseg. Yog nej sau zog los rau hauv nej tej moos kuv yuav tso mob kis los raug nej thiab nej yuav raug muab cob rau hauv yeeb ncuab txhais tes. 26Thaum kuv txiav nej tej zaub mov tu nrho lawm, kaum tus pojniam yuav koom tib lub qhov cub ci ncuav thiab yuav muab ncuav luj zuj zus rau nej mas nej noj los yuav tsis tsau.
27“ ‘Yog ua li no lawm los nej tseem tsis mloog kuv lus, nej tseem ua lub neej tawm tsam kuv, 28kuv yuav tawm tsam nej npau taws heev, thiab kuv tus kheej yuav nplawm nej xya npaug vim yog tim nej tej kev txhaum. 29Nej yuav noj nej tej tub li nqaij, thiab noj nej tej ntxhais li nqaij.
30“ ‘Kuv yuav ua kom nej tej chaw siab teev dab puam tsuaj thiab rhuav nej tej thaj hlawv xyab thiab muab nej tej cev tuag pov rau saum nej tej dab mlom tuag siav. Mas kuv lub siab yuav ntxub nej. 31Kuv yuav ua rau nej tej moos raug muab tso tseg piam tag thiab ua rau nej tej chaw pe hawm nyob do cuas cia thiab kuv yuav tsis hnia tej pa tsw qab uas nej hlawv xyeem rau kuv lawm. 32Kuv yuav ua rau lub tebchaws liamsim tag mas nej cov yeeb ncuab uas tuaj nyob rau hauv yuav xav tsis thoob li. 33Kuv yuav ua rau nej khiav ri sua mus nyob rau hauv ib tsoom tebchaws, kuv yuav rho ntaj raws nej thiab nej lub tebchaws yuav nyob do cuas cia thiab nej tej moos yuav liamsim tag.
34“ ‘Lub sijhawm uas nej nyob hauv nej cov yeeb ncuab lub tebchaws, nej lub tebchaws yuav muaj Xanpatau tau so npaum li cov sijhawm uas nyob do cuas cia ntawd. Lub tebchaws yuav tau so thiab muaj Xanpatau. 35Lub tebchaws yuav tau so rau thaum nyob do cuas cia ntawd, yuav tau so tsis thooj li thaum nej tseem nyob hauv lub tebchaw es tsis pub so rau hnub Xanpatau. 36Nej cov uas tseem tshuav nyob kuv yuav ua rau lub siab ntshai rwg rau hauv cov yeeb ncuab lub tebchaws. Lub suab cua ntsawj nplooj qhuav ya xwb yuav ua rau lawv khiav, thiab lawv yuav khiav yam nkaus li khiav hniav ntaj hniav riam, twb tsis muaj leejtwg caum los lawv yuav ntog tag. 37Lawv ib leeg yuav dawm ib leeg ntog yam li khiav hniav ntaj hniav riam tiamsis twb tsis muaj leejtwg ntiab, thiab nej yuav tsis muaj zog tiv nej cov yeeb ncuab. 38Nej yuav tuag tag rau hauv ib tsoom tebchaws, thiab nej cov yeeb ncuab lub tebchaws yuav noj nej. 39Nej cov uas tseem tshuav nyob los yuav sem zuj zus rau hauv nej cov yeeb ncuab lub tebchaws vim yog tim lawv lub txim, thiab lawv yuav sem zuj zus vim yog tim lawv tej poj koob yawm txwv lub txim thiab.
40“ ‘Tiamsis yog lawv lees lawv lub txim thiab lees lawv tej poj koob yawm txwv lub txim uas lawv tau fav xeeb rau kuv thiab ua lub neej tawm tsam kuv, 41es kuv thiaj tawm tsam lawv thiab coj lawv los rau hauv lawv cov yeeb ncuab lub tebchaws, mas thaum lawv txo lawv lub siab phem siab tawv thiab raug lawv lub txim dhau lawm, 42kuv yuav nco txog kuv tej lus cog tseg rau Yakhauj thiab rau Yiha thiab rau Aplahas, thiab kuv yuav nco txog lub tebchaws ntawd. 43Tiamsis lub tebchaws yuav raug lawv muab tso tseg thiab yuav muaj Xanpatau tau so rau thaum uas nyob do cuas cia tsis muaj lawv cov neeg nyob hauv. Lawv yuav raug txim rau lawv tej kev txhaum kom tag rau qhov lawv tso kuv tej kevcai tseg thiab lawv lub siab ntxub kuv tej kab ke. 44Txawm yog li ntawd los xij, thaum lawv nyob hauv lawv cov yeeb ncuab lub tebchaws kuv yuav tsis tso lawv tseg thiab kuv yuav tsis ntxub lawv thiaj tsis muab lawv ua kom puam tsuaj tag nrho thiab tsis rhuav kuv tej lus uas cog tseg rau lawv, rau qhov kuv yog Yawmsaub yog lawv tus Vajtswv. 45Vim yog saib rau lawv kuv thiaj nco txog tej lus uas cog tseg rau lawv tej poj koob yawm txwv uas kuv coj tawm hauv Iyi tebchaws los tab meeg ib tsoom tebchaws, kom kuv thiaj li tau ua lawv tus Vajtswv. Kuv yog Yawmsaub.’ ”
46Tej no yog tej kab ke thiab tej kevcai thiab tej lus qhia uas Yawmsaub muab rau cov Yixayee saum lub roob Xinai uas nws qhia rau Mauxe.