26

Khul Tơlơi Mơyŭn Hiam Kơ Tơlơi Tui Gưt

(Juăt 7:12-24; 28:1-14)

1“ ‘Anăm pơkra khul rup trah, pơdơ̆ng đĭ sa boh rup ƀôdah sa boh pơtâo yang ôh kơ gih pô, laih anŭn anăm pơdơ̆ng đĭ sa boh pơtâo rup amăng anih lŏn gih hăng kơkuh pơpŭ ƀơi anăp ñu ôh. Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gih.
2“ ‘Djă̱ pioh bĕ khul hrơi Saƀat Kâo hăng pơyom bĕ kơ anih sang yang Kâo. Kâo yơh jing Yahweh.
3“ ‘Tơdah ƀing gih tui hluai khul tơlơi phiăn Kâo laih anŭn răng pơñen tui gưt khul tơlơi Kâo pơđar, 4Kâo či brơi kơ ƀing gih ia hơjan amăng bơyan ñu, laih anŭn tơnah či pơtơbiă rai gơnam tăm laih anŭn khul kơyâo amăng đang hơmâo rai boh čroh. 5Bơyan prăh pơdai gih či tŏ tui truh kơ bơyan pĕ boh kơƀâo laih anŭn bơyan pĕ boh kơƀâo či tŏ tui truh kơ bơyan tơjŭ pla, laih anŭn ƀing gih či ƀơ̆ng trơi hăng hơdip rơnŭk rơnua amăng anih lŏn gih yơh.
6“ ‘Kâo či brơi tơlơi rơnŭk rơno̱m amăng anih lŏn anŭn, laih anŭn ƀing gih či pĭt đih hăng ƀu hơmâo tơlơi hơget pơhuĭ hĭ ƀing gih ôh. Kâo či mă pơđuaĭ hĭ hlô mơnơ̆ng glai hyưt huĭ mơ̆ng anih lŏn anŭn, laih anŭn đao gưm ƀu či găn nao amăng lŏn čar gih ôh. 7Ƀing gih či kiaŏ mă ƀing rŏh ayăt gih, ƀing gơñu či rơbuh mơ̆ng đao gih yơh. 8Rơma čô amăng ƀing gih či kiaŏ pơrai hĭ sa-rơtuh čô, laih anŭn sa-rơtuh čô amăng ƀing gih či kiaŏ pơrai hĭ pluh-rơbâo čô, laih anŭn ƀing gơñu či rơbuh hĭ mơ̆ng đao gưm gih yơh.
9“ ‘Kâo či mơak hăng ƀing gih laih anŭn ngă brơi kơ kơnung djuai gih đĭ kơyar lu jai, laih anŭn Kâo či djă̱ pioh tơlơi pơgop Kâo hăng ƀing gih yơh. 10Ƀing gih ăt či dŏ huă ƀơ̆ng gơnam hơpuă thŭn hlâo mơ̆n tơdang ƀing gih či ba tơbiă đuaĭ hĭ kiăng kơ hơmâo anih pioh kơ gơnam hơpuă phrâo. 11Kâo či pioh anih dŏ Kâo tŏng krah ƀing gih, anŭn jing Kâo ƀu či đuaĭ ataih hĭ ôh mơ̆ng ƀing gih. 12Kâo či dŏ hrŏm amăng ƀing gih laih anŭn jing Ơi Adai gih, laih anŭn ƀing gih či jing ană plei Kâo. 13Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gih, jing Pô ba ƀing gih tơbiă mơ̆ng Êjip, kiăng kơ ƀing gih ƀu či jing hĭ hlŭn dơ̆ng tah kơ ƀing Êjip; Kâo hơmâo pơrai hĭ laih khul čơnŭh khuă oč băk gih laih anŭn brơi kơ ƀing gih rơbat hăng angak đĭ mơta lăng pơanăp yơh.

Khul Tơlơi Pơkơhma̱l Kơ Tơlơi Ƀu Tui Gưt

(Juăt 28:15-68)

14“ ‘Samơ̆ tơdah ƀing gih ƀu hơmư̆ tui ôh hăng ƀu ngă tui ôh abih bang khul tơlơi Kâo pơtă laih, 15tơdah ƀing gih hơngah hĭ khul tơlơi phiăn Kâo, pơrơmut hĭ khul tơlơi juăt Kâo laih anŭn ƀu ngă tui abih bang khul tơlơi Kâo pơtă pơtăn ôh, samơ̆ pơjŏh hĭ tơlơi pơgop Kâo, 16tui anŭn Kâo či ngă tơlơi anai kơ ƀing gih: Kâo či ba rai ƀơi ƀing gih tơlơi huĭ bra̱l blĭp blăp, khul tơlơi duăm ruă či pơrai hĭ mơta gih hăng pơrăm hĭ tơlơi hơdip ƀing gih. Ƀing gih či tơjŭ pla đôč đač yuakơ ƀing rŏh ayăt gih yơh či ƀơ̆ng hĭ. 17Kâo či wir ƀô̆ mơta Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih, tui anŭn ƀing gih či kơdŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing rŏh ayăt gih; ƀing hlơi pơrơmut kơ ƀing gih či git gai ƀing gih, laih anŭn ƀing gih či đuaĭ kơdŏp wơ̆t tơdah ƀu hơmâo hlơi pô ôh kiaŏ mă ƀing gih.
18“ ‘Tơdơi kơ abih bang tơlơi anai, tơdah ƀing gih ƀu či hơmư̆ Kâo ôh, Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing gih yuakơ tơlơi soh gih amăng tơjuh wơ̆t lu hloh. 19Kâo či pơglưh hĭ tơlơi pơgao ang gih hăng ngă brơi kơ adai gah ngŏ gih hrup hăng pơsơi laih anŭn tơnah gah yŭ gih hrup hăng ko̱ng. 20Tơlơi kơtang ƀing gih či yua đôč đač yơh, yuakơ lŏn ƀing gih ƀu pơtơbiă rai khul gơnam tăm dơ̆ng tah, wơ̆t hăng khul kơyâo kŏn hơmâo rai boh čroh lơi.
21“ ‘Tơdah ƀing gih ăt dŏ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo laih anŭn hơngah ƀu kiăng hơmư̆ hiăp Kâo ôh, Kâo či pơlar khul tơlơi phak pơkra ƀing gih tơjuh wơ̆t lu hloh djơ̆ lăp hăng tơlơi soh ƀing gih ngă yơh. 22Kâo či puh rai hlô mơnơ̆ng glai ngă sat kơ ƀing gih, laih anŭn ƀing gơñu či pơdjai hĭ ƀing ană bă gih, pơrai hĭ hlô mơnơ̆ng rong gih laih anŭn ngă brơi kơ ƀing gih jing hĭ ƀiă mơnuih, tui anŭn khul jơlan rơbat gih jing hĭ hông hang.
23“ ‘Tơdah tơdơi kơ abih bang tơlơi pơkơhma̱l anai, ƀing gih ƀu tŭ mă tơlơi Kâo pơtơpă ôh, samơ̆ ăt pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo mơ̆n, 24Kâo pô yơh či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih laih anŭn či pơlar lu jai tơlơi phak pơkra ƀing gih tơjuh wơ̆t lu hloh yuakơ tơlơi soh gih. 25Laih anŭn Kâo či ba rai đao gưm ƀơi ƀing gih kiăng kơ rŭ nua yuakơ ƀing gih ƀu djă̱ pioh tơlơi pơgop Kâo. Tơdang ƀing gih kơdŭn đuaĭ mŭt amăng plei gih, Kâo či brơi rai tơlơi kli̱n khe̱ng amăng ƀing gih, laih anŭn Kâo či jao hĭ ƀing gih kơ tơngan rŏh ayăt yơh. 26Tui anŭn, tơdang Kâo khăt hĭ tơlơi djru tơpŭng kơ ƀing gih, pluh čô đah kơmơi či dưi ŏm ƀañ tơpŭng gih kơnơ̆ng ƀơi sa boh tơpur apui đôč, laih anŭn ƀing gơñu či ba tơbiă ƀañ tơpŭng anŭn hăng tơlơi pơkơtraŏ yơh. Ƀing gih či ƀơ̆ng, samơ̆ ƀing gih ƀu či trơi ôh.
27“ ‘Wơ̆t tơdah hrup hăng anŭn ƀing gih ăt ƀu kiăng hơmư̆ kơ Kâo mơ̆n, samơ̆ pơkơdơ̆ng glaĭ hĭ hăng Kâo, 28giŏng anŭn amăng tơlơi hil Kâo yơh, Kâo či đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng ƀing gih laih anŭn Kâo pô či pơkơhma̱l hĭ ƀing gih amăng tơjuh wơ̆t lu hloh yuakơ khul tơlơi soh gih. 29Ƀing gih či ƀơ̆ng čơđeh drơi ƀing ană bă gih. 30Kâo či pơrai hĭ anih kơkuh pơpŭ ƀơi khul bŏl čư̆ gih, pơglưh hĭ khul kơnưl ƀâo mơngưi gih laih anŭn glŏm hĭ atâo djai gih amăng khul rup trah ƀu hơmâo tơlơi hơdip anŭn, laih anŭn Kâo či hơƀak drak kơ ƀing gih yơh. 31Kâo či ngă brơi kơ khul plei pla gih jing hĭ răm rai, laih anŭn pơjing hĭ anih hông hang amăng khul sang iâu yang gih, laih anŭn Kâo ƀu hơmâo tơlơi mơak hơget ôh amăng mơnâo ƀâo mơngưi mơ̆ng khul gơnam pơyơr ƀing gih. 32Kâo či ngă brơi kơ anih lŏn gih jing hĭ răm rai tơl ƀing rŏh ayăt gih či kơtuă ƀơi tơlơi răm rai anŭn yơh. 33Kâo či pơčơlah čơlap hĭ ƀing gih amăng lu kơnung djuai pơkŏn laih anŭn či suă đao Kâo hăng kiaŏ pơrai hĭ ƀing gih. Anih lŏn gih či lui hĭ hông hang, laih anŭn khul plei pla gih či dŏ amăng tơlơi răm rai. 34Giŏng anŭn, anih lŏn dŏ hông hang anŭn či mơak pơdơi nanao amăng khul thŭn saƀat ñu; ƀing gih či dŏ amăng lŏn čar ƀing rŏh ayăt gih yơh. Tui anŭn, anih lŏn či pơdơi hăng mơak tơdang khul thŭn saƀat ñu. 35Anih lŏn anŭn či dŏ amăng tơlơi hông hang nanao tơdang ñu hơmâo tơlơi pơdơi, samơ̆ ñu ƀu hơmâo ôh tơlơi pơdơi amăng khul thŭn saƀat tơdang ƀing gih dŏ hơdip pơ anŭn.
36“ ‘Bơ kơ ƀing hlơi pô dŏ hơdip, Kâo či ngă brơi kơ khul pran jua gơñu huĭ bra̱l amăng khul anih lŏn rŏh ayăt gơñu tơl dơnai angĭn thut ƀơi hla ăt ngă brơi kơ ƀing gơñu đuaĭ kơdŏp mơ̆n. Ƀing gơñu či đuaĭ hrup hăng ƀing gơñu đuaĭ kơdŏp mơ̆ng đao gưm laih anŭn rơbuh hĭ, wơ̆t tơdah ƀu hơmâo hlơi pô kiaŏ mă ƀing gơñu ôh. 37Ƀing gơñu či pơtơhneč ƀơi tơdruă gơñu hrup hăng ƀing gơñu đuaĭ kơdŏp mơ̆ng đao gưm, wơ̆t tơdah ƀu hơmâo hlơi pô kiaŏ mă ƀing gơñu ôh. Tui anŭn, ƀing gih ƀu či dưi dŏ dơ̆ng ƀơi anăp ƀing rŏh ayăt gih ôh. 38Ƀing gih či răm rơngiă yơh tŏng krah ƀing kơnung djuai pơkŏn; anih lŏn ƀing rŏh ayăt gih či lun ƀơ̆ng hĭ ƀing gih yơh. 39Hlơi pô amăng ƀing gih jing ƀing dŏ so̱t, ƀing gơñu či tơdu tui ƀrư̆ amăng khul anih lŏn rŏh ayăt gơñu yuakơ khul tơlơi soh gơñu wơ̆t hăng khul tơlơi soh ƀing ama gơñu mơ̆n, tui anŭn ƀing gơñu či tơdu rơmơ̆n yơh.
40“ ‘Samơ̆ ƀing gơñu či pơhaih khul tơlơi soh gơñu wơ̆t hăng khul tơlơi soh ƀing ơi adon gơñu, jing ƀing pơblư̆ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo, 41tơl ngă brơi kơ Kâo jing hĭ rŏh ayăt hăng ƀing gơñu, tui anŭn Kâo či puh hĭ ƀing gơñu mŭt amăng anih lŏn ƀing rŏh ayăt gơñu, hlak anŭn tơdah khul pran jua khăng gơñu luă gŭ laih anŭn kla brơi kơ tơlơi soh gơñu laih, 42tui anŭn Kâo či hơdơr glaĭ tơlơi pơgop Kâo hăng Yakôb, tơlơi pơgop Kâo hăng Isa̱k, tơlơi pơgop Kâo hăng Abraham yơh laih anŭn Kâo či hơdơr kơ anih lŏn gơñu anŭn yơh. 43Yuakơ anih lŏn anŭn či jing hĭ tơdron rơngol yua mơ̆ng ƀing gơñu đuaĭ lui hĭ, tui anŭn yơh anih lŏn anŭn či mơak pơdơi amăng khul thŭn saƀat ñu tơdang ñu jing anih hông hang ƀu hơmâo mơnuih ôh pơ anŭn. Ƀing gơñu či kla kơ khul tơlơi soh gơñu yuakơ ƀing gơñu hơngah hĭ khul tơlơi juăt Kâo hăng pơrơmut hĭ khul tơlơi phiăn Kâo. 44Samơ̆ wơ̆t tơdah hrup hăng anŭn, Kâo ƀu či hơngah hĭ ƀing gơñu ôh kŏn pơrơmut kơ ƀing gơñu lơi; tơdah Kâo hil, abih bang ƀing gơñu či răm rai yơh, laih anŭn Kâo či pơjŏh hĭ tơlơi pơgop Kâo hăng ƀing gơñu yơh. Kâo yơh jing Yahweh Ơi Adai gơñu. 45Samơ̆ yuakơ ƀing gơñu yơh, Kâo či hơdơr glaĭ tơlơi Kâo pơgop hăng ƀing ơi adon gơñu jing ƀing Kâo hơmâo ba tơbiă laih mơ̆ng čar Êjip ƀơi anăp ƀing kơnung djuai pơkŏn, kiăng kơ jing Ơi Adai gơñu. Kâo yơh jing Yahweh.’ ”
46Anai yơh jing khul tơlơi phiăn, khul tơlơi juăt laih anŭn khul tơlơi hơnơ̆ng pơkă Yahweh hơmâo brơi laih kơ Môseh ƀơi čư̆ Sinai tŏng krah Ñu pô hăng ƀing Israel.