27

Nau Vay Ma Nau Prăp An

1Yêhôva lah ma Y-Môis: 2"Lah hom ma phung ƀon lan Israel, tơ lah du huê ƀư nau ton phung bunuyh ma Yêhôva tĭng nâm khân may kơp rnoh, 3nau khân may kơp rnoh du huê bu klâu bơh bar jât năm tât ta prau jât năm mra jêng prăm jât Sêkel prăk, tĭng nâm Sêkel prăk tâm jrô kloh ueh. 4Tơ lah nơm nây jêng bu ur, nau khân may kơp rnoh mra jêng pe jât Sêkel. 5Tơ lah nơm nây geh prăm năm tât ta bar jât năm, nau khân may kơp rnoh mra jêng bar jât Sêkel ma du huê bu klâu jêh ri jât Sêkel ma du huê bu ur. 6Tơ lah nơm nây geh du tât ta prăm năm nau khân may kơp rnoh mra jêng prăm Sêkel ma du huê bu klâu jêh ri nau khân may kơp rnoh ma du huê bu ur mra jêng pe Sêkel prăk. 7Tơ lah nơm nây geh prau jât năm jêh ri rmeh lơn, nau khân may kơp rnoh mra jêng jât ma prăm Sêkel ma du huê bu klâu jêh ri jât Sêkel ma du huê bu ur. 8Tơ lah nơm ƀư jêh nau ton jêng trơi ir, mâu dơi ăn tĭng nâm rnoh khân may kơp, bu mra njŭn leo păng ta năp Kôranh ƀư brah, jêh ri Kôranh ƀư brah mra kơp rnoh păng; Kôranh ƀư brah kơp rnoh tĭng nâm nơm ton nây dơi geh.
9Tơ lah jêng mpô mpa bu vay nhhơr jêng mpa nhhơr ma Yêhôva, lĕ mpa bu nhhơr nây bu nhhơr ma Yêhôva jêng kloh ueh. 10Păng mâu mâu dơi ntrok ma du mlâm mpa ôh mâu lah tâm rgâl ma păng du mlâm mpa ueh ntrok ma mpa mhĭk, mâu lah du mlâm mpa mhĭk ntrok ma mpa ueh; jêh ri tơ lah bu ƀư nau tâm rgâl mpô mpa đah mpô mpa, pô ri lĕ bar, păng jêh ri mpa tâm rgâl đah păng mra jêng kloh ueh. 11Tơ lah păng jêng mpa ƀơ̆ bu mâu vay nhhơr jêng mpa nhhơr ma Yêhôva, bunuyh nây mra nhhơr ma Yêhôva, bunuyh nây mra têk leo mpa nây ta năp Kôranh ƀư brah, 12jêh ri Kôranh ƀư brah mra kơp rnoh păng tĭng nâm păng jêng ueh mâu lah mhĭk; tĭng nâm may, Kôranh ƀư brah kơp rnoh păng, pô ri yơh păng mra jêng, 13ƀiălah tơ lah păng ŭch chuai păng, păng mra ntop du kô̆ tâm prăm ma rnoh kơp jêh.
14Tơ lah du huê bunuyh prăp an ngih păng ƀư kloh ueh ma Yêhôva, Kôranh ƀư brah mra kơp rnoh păng tĭng nâm ueh mâu lah mhĭk; tĭng nâm Kôranh ƀư brah kơp rnoh pô nây yơh păng mra jêng. 15Tơ lah nơm prăp an jêh ngih păng gay tâm chuai păng, păng mra ntop du kô̆ tâm prăm ma rnoh prăk Kôranh ƀư brah kơp an jêh, jêh ri mra jêng ndơ păng.
16Tơ lah du huê bunuyh prăp an ma Yêhôva du kô̆ neh jêng drăp ndơn păng, nau khân may kơp rnoh mra jêng tĭng nâm dŭm ntil prăp srih tâm păng, du hômer ntil ba orgơ prăp srih bu mra kơp prăm jât Sêkel prăk. 17Tơ lah păng prăp an mir păng bơh năm Jubili, rnoh mra jêng nŭm tĭng nâm khân may kơp. 18Ƀiălah tơ lah păng prăp an mir păng pakơi ma năm Jubili, pô ri Kôranh ƀư brah mra kơp rnoh păng tĭng nâm năm hôm kŏ tât năm Jubili, jêh ri khân may mra n'hŭch rnoh kơp an jêh. 19Tơ lah nơm prăp an jêh mir păng gay ma chuai đŏng păng pô ri păng mra ntop du kô̆ tâm prăm ma rnoh prăk kơp an jêh, jêh ri păng ăt mra jêng ndơ păng. 20Ƀiălah tơ lah păng mâu ŭch chuai ôh mir nây, mâu lah tơ lah păng tăch jêh mir ma nơm êng, bu mâu mra chuai păng đŏng ôh. 21Ƀiălah tơ lah bu mplơ̆ mir nây ta năm Jubili, păng mra jêng kloh ueh ma Yêhôva, tâm ban ma du lôk mir bu prăp an jêh; păng mra jêng ndơ Kôranh ƀư brah.
22Tơ lah păng prăp an ma Yêhôva du lôk mir păng rvăt jêh, mâu tăp jêng du kô̆ neh păng ndơn drăp ôh, 23pô ri Kôranh ƀư brah mra kơp rnoh păng kŏ tât năm Jubili, jêh ri bu nuyh nây mra ăn prăk tĭng nâm rnoh kơp nar nây jêng ndơ kloh ueh ma Yêhôva. 24Ta năm Jubili mir mra mplơ̆ sĭt ma nơm tăch jêh păng, ma nơm geh neh jêng ndơ drăp ndơn păng. 25Lĕ rngôch nau kơp rnoh mra tĭng rnoh Sêkel tâm jrô kloh ueh; du Sêkel mra jêng bar jât gêra.
26Ƀiălah kon bôk rah bơh mpô mpa khân may jêng jêh ndơ Yêhôva yor păng jêng kon bôk rah, mâu geh nơm dơi prăp an păng ôh; gĭt lah ndrôk mâu lah biăp, păng jêng ndơ Yêhôva. 27Tơ lah păng jêng du mlâm mpa ƀơ̆, bu dơi chuai păng tĭng nâm rnoh khân may kơp an jêh ri ntop đŏng du kô̆ tâm prăm ma păng, mâu lah tơ lah bu mâu chuai păng ôh, bu mra tăch păng tĭng nâm rnoh khân may kơp.
28Ƀiălah mpa jêng jêh mpa Yêhôva du huê bunuyh prăp an ma Yêhôva bơh ndơ păng geh, gĭt lah bunuyh mâu lah mpô mpa, mâu lah mir păng ma nau ndơn drăp, bu mâu dơi tăch mâu lah tâm chuai ôh. Lĕ rngôch mpa prăp an jêh jêng kloh lơn ma Yêhôva.
29Du huê bunuyh bu prăp an jêh ma nau ƀư rai bơh ta nklang phung bunuyh bu mâu dơi chuai ôh ăn bu nkhĭt lơi păng.
30Lĕ rngôch du kô̆ tâm jât bơh neh, gĭt lah ndơ prăp ntil bơh neh gĭt lah play bơh tơm si jêng ndơ Yêhôva prăp jêng kloh ueh ma Yêhôva. 31Tơ lah du huê bunuyh ŭch tâm chuai ƀa ƀă tă bơh du kô̆ tâm jât păng ăn păng ntop đŏng du kô̆ tâm prăm ma ndơ nây. 32Lĕ rngôch du kô̆ tâm jât bơh ndrôk jêh ri biăp, ăp mlâm jêng mrô jât rgăn tâm dâng mâng jra, mra jêng Kôranh ma Yêhôva. 33Bu mâu dơi sek uănh ôh gĭt lah păng jêng ueh mâu lah mhĭk, mâu lĕ păng dơi tâm rgâl păng; jêh ri tâm rgâl păng, pô ri păng nđâp ma mpa tâm rgâl păng mra jêng Kôranh; bu mâu dơi chuai păng ôh.
34Nây jêng nau ntăm Yêhôva ăn jêh ma Y-Môis ta kalơ yôk Sinai ma phung ƀon lan Israel.