27

Những Quy Ðịnh về Sự Dâng Hiến

Người Ta

1 CHÚA phán với Mô-sê rằng, 2 “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên và bảo chúng rằng: Khi một người hứa dâng lên CHÚA một người thì phải phỏng định trị giá như sau: 3 Nếu là một người nam tuổi từ hai mươi đến sáu mươi giá phỏng định là năm mươi sê-ken theo trị giá sê-ken của nơi thánh. 4 Nếu là người nữ, giá phỏng định là ba mươi sê-ken. 5 Nếu là con trẻ, tuổi từ năm đến hai mươi, giá phỏng định cho con trai là hai mươi sê-ken, con gái là mười sê-ken. 6 Nếu tuổi từ một tháng đến năm tuổi, giá phỏng định cho một con trai là năm sê-ken bạc và giá phỏng định cho một con gái là ba sê-ken bạc. 7 Nếu một người tuổi từ sáu mươi trở lên thì giá phỏng định cho người nam là mười lăm sê-ken và cho người nữ là mười sê-ken. 8 Nếu ai không đủ khả năng để có số bạc phỏng định đó, hãy đem người ấy đến với tư tế, tư tế sẽ định giá người ấy; tư tế sẽ định giá người ấy theo khả năng người khấn nguyện có thể trả được.

Con Vật Hiến Tế

9 Nếu là một con vật đủ điều kiện được đem dâng lên CHÚA, và khi con vật đó đã được đem dâng rồi, thì nó sẽ trở thành của thánh. 10 Không thể đem con vật khác đến để đổi hoặc thay thế nó, tức không thể đem con khác tốt hơn đổi cho con xấu hơn, hoặc không thể đem con xấu hơn thế cho con tốt hơn. Nếu ai đem một con vật khác đến thế, thì cả hai con, tức con đã được dâng hiến và con được đem đến thế, đều sẽ trở thành của thánh. 11 Nếu đó là một con vật không sạch đáng lý không được đem dâng lên CHÚA mà đã mang đến dâng, hãy đem con vật ấy đến với tư tế. 12 Tư tế sẽ định giá nó, bất kể con vật đó tốt hay xấu; hễ tư tế định giá nó bao nhiêu thì cứ như thế mà chấp hành. 13 Nhưng nếu người dâng muốn chuộc nó lại, thì phải cộng thêm một phần năm vào giá tư tế đã định mà chuộc nó lại.

Nhà Cửa

14 Nếu một người dâng một căn nhà lên CHÚA, tư tế sẽ định giá căn nhà ấy, bất kể nhà ấy tốt hay xấu; hễ tư tế định giá nó bao nhiêu thì cứ như thế mà chấp hành. 15 Nếu người dâng muốn chuộc nó lại, người ấy phải cộng thêm một phần năm vào giá tư tế đã định mà chuộc, và căn nhà đó sẽ trở về quyền sở hữu của người ấy.

Ðồng Ruộng

16 Nếu một người dâng lên CHÚA một đồng ruộng do mình làm chủ, thì giá trị của nó sẽ tính theo số hạt giống mà nó có thể sản xuất: năm mươi sê-ken bạc cho hai tạ giống lúa mạch. 17 Nếu người ấy dâng đồng ruộng mình vào năm hoan hỉ, thì giá trị của nó sẽ là như thế. 18 Nhưng nếu đồng ruộng được dâng sau năm hoan hỉ, thì tư tế sẽ dựa theo số năm còn lại tính đến năm hoan hỉ kế tiếp mà định và giảm bớt trị giá. 19 Nhưng nếu người dâng đồng ruộng muốn chuộc nó lại, người ấy phải cộng thêm một phần năm vào giá tư tế đã định mà chuộc, và đồng ruộng đó sẽ trở về quyền sở hữu của người ấy. 20 Nhưng nếu đồng ruộng đó không được chuộc hoặc đã bị bán cho người khác, nó sẽ không thể được chuộc nữa. 21 Ðến năm hoan hỉ, khi quyền sở hữu đồng ruộng ấy được buông ra, đồng ruộng ấy sẽ thành một đồng ruộng thánh đã được dâng lên CHÚA; tư tế sẽ đứng tên làm chủ nó. 22 Nếu ai dâng lên CHÚA đồng ruộng mình đã mua, chứ không phải đồng ruộng mình được quyền thừa hưởng, 23 thì tư tế sẽ dựa theo số năm còn lại tính đến năm hoan hỉ mà định giá, và đồng ruộng ấy trị giá bao nhiêu theo thời giá sẽ được xem là một của thánh mà người ấy đã dâng lên CHÚA. 24 Ðến năm hoan hỉ, đồng ruộng đó sẽ được trả về cho nguyên chủ mà người ấy đã mua, tức trả về người có quyền thừa hưởng sản nghiệp đó. 25 Tất cả những giá cả được ấn định sẽ dựa theo trị giá của sê-ken nơi thánh, tức hai mươi ghe-ra bằng một sê-ken.

Những Quy Ðịnh Ðặc Biệt về Sự Chuộc Lại Các Của Thánh

Con Ðầu Lòng

26 Không ai được dâng lên CHÚA con đầu lòng trong đàn súc vật mình, vì nó là con đầu lòng, nên nó đã thuộc về CHÚA, bất kể bò hay chiên, nó đã thuộc về CHÚA. 27 Nếu của dâng là một con vật không thanh sạch, nó sẽ được chuộc lại bằng trị giá của nó cộng với một phần năm. Nếu không được chuộc lại, nó sẽ được bán theo giá đã ấn định.

Của Dâng Bất Khả Thu Hồi

28 Không một vật gì thuộc quyền sở hữu của ai, bất kể là người, hoặc vật, hoặc sản nghiệp được thừa hưởng, sau khi đã đem dâng đặc biệt lên CHÚA lại có thể đem bán đi hoặc cho chuộc lại. Những gì khi đã dâng hiến đặc biệt sẽ trở thành của cực thánh cho CHÚA. 29 Không người nào sau khi đã dâng mình đặc biệt sẽ có thể được chuộc lại; chỉ đến khi chết người ấy mới hoàn thành được sự dâng hiến đó mà thôi.

Của Dâng Một Phần Mười

30 Tất cả các của dâng một phần mười đều thuộc về CHÚA, bất kể đó là hạt giống gieo ở dưới đất hay hoa quả ở trên cây; chúng thảy đều thuộc về CHÚA. Chúng là những vật thánh của CHÚA. 31 Nếu ai muốn chuộc lại của dâng một phần mười của mình, người ấy phải trả theo trị giá của nó cộng với một phần năm.
32 Một phần mười súc vật trong đàn bò hay đàn chiên đều thuộc về CHÚA; hễ con thứ mười nào đi qua dưới cây gậy của người chăn, con đó sẽ là của thánh cho CHÚA. 33 Không ai được hỏi đó là con vật tốt hay xấu, và cũng không được thay thế con khác cho nó. Nếu ai muốn thay thế con khác cho nó, thì cả hai con, con vật đó và con vật được dùng để thay thế, sẽ trở thành thánh, và cả hai sẽ không thể được chuộc lại.”
34 Ðây là những mệnh lệnh mà CHÚA đã ban cho Mô-sê để truyền lại cho dân I-sơ-ra-ên trên Núi Si-nai.