27

Kevcai uas yeem pub rau Yawmsaub.

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Thaum leejtwg yeem lus tseem ceeb tias nws yuav pub kiag neeg rau Yawmsaub ua Yawmsaub tug, mas yuav xam nqe txhiv li no. 3Tus txivneej uas hnub nyoog muaj nees nkaum txog rau caum xyoo mas ntaus nqe tsib caug sekhee nyiaj, raws li sekhee uas siv hauv lub chaw pe Yawmsaub. 4Yog ib tug pojniam mas ntaus nqe peb caug sekhee nyiaj. 5Yog tus ntawd hnub nyoog muaj tsib xyoos txog nees nkaum xyoo, mas ntaus nqe rau tus tub nees nkaum sekhee nyiaj, thiab tus ntxhais kaum sekhee. 6Yog tus ntawd hnub nyoog muaj ib hlis txog tsib xyoo mas ntaus nqe rau tus tub tsib sekhee nyiaj thiab ntaus nqe rau tus ntxhais peb sekhee. 7Yog tus ntawd hnub nyoog muaj rau caum xyoo rov saud yuav ntaus nqe rau tus txivneej kaum tsib sekhee nyiaj thiab rau tus pojniam kaum sekhee.w 8Yog leejtwg pluag pluag them tsis taus raws li nej ntaus nqe lawm, mas yuav coj tus neeg uas muab pub rau Yawmsaub ntawd tuaj cuag tus pov thawj mas tus pov thawj yuav ntaus nqe rau nws raws li tus uas yeem lus them taus.
9“ ‘Yog nws yeem pub ib yam tsiaj uas neeg txeev pub xyeem rau Yawmsaub, mas txhua yam uas nws muab pub rau Yawmsaub ntawd dawb huv lawm. 10Nws tsis txhob coj dabtsi tuaj pauv tuaj txauv, muab yam uas zoo pauv yam uas tsis zoo lossis muab yam uas tsis zoo pauv yam uas zoo. Yog nws muab tsiaj txauv li ntawd mas tus uas txauv thiab tus uas raug muab txauv kuj dawb huv ib yam nkaus. 11Yog nws pub ib tug tsiaj qias tsis huv uas yeej tsis yog yam tsiaj uas pub xyeem rau Yawmsaub, mas yuav coj tus tsiaj ntawd mus cuag tus pov thawj. 12Mas tus pov thawj yuav ntaus nqe raws li tus tsiaj zoo lossis tsiaj tsis zoo. Tus pov thawj ntaus nqe npaum li cas kuj cia yuav npaum li ntawd. 13Yog tus tswv xav txhiv tus tsiaj ntawd rov qab nws yuav tsum ntxiv ib feem hauv tsib rau tus nqe uas ntaus lawd.
14“ ‘Thaum leejtwg cais pub kiag nws lub tsev ua yam uas dawb huv rau Yawmsaub, mas tus pov thawj yuav ntaus nqe raws li lub tsev zoo lossis tsis zoo. Tus pov thawj ntaus nqe npaum li cas kuj cia yuav raws li ntawd. 15Yog tus uas pub kiag lub tsev ntawd xav txhiv lub tsev rov qab kuj cia nws ntxiv ib feem hauv tsib rau tus nqe uas ntaus lawd mas lub tsev thiaj rov ua nws tug.
16“ ‘Yog leejtwg muab nws ib thaj teb uas yog nws niam nws txiv qub txeeg qub teg cais pub rau Yawmsaub, mas yuav ntaus nqe rau daim teb ntawd raws li ntim taus noob qoob ntau los tsawg. Yog daim teb ntim tag ib haumaw cov noob qoob mas ntaus nqe tsib caug sekhee nyiaj.t 17Yog nws pub daim teb rau xyoo Zoo Siab uas thim txhua yam rov qab kuj ntaus nqe txwm nkaus li nej hais. 18Yog nws pub daim teb tom qab xyoo Zoo Siab ntawd kuj cia tus pov thawj xam nqe raws li cov niaj xyoo uas tseem tshuav mus txog xyoo Zoo Siab tom ntej, mas yuav nqes nqe tsis yuav txwm li nej xub hais. 19Yog tus uas pub daim teb ntawd xav txhiv daim teb rov qab, nws yuav tsum ntxiv ib feem hauv tsib rau tus nqe uas ntaus lawd daim teb thiaj rov ua nws li. 20Yog nws tsis tau txhiv daim teb lossis yog nws muab daim teb muag rau lwm tus lawm, mas tsis pub nws txhiv li lawm. 21Daim teb ntawd mas thaum yuav muab tso dawb tseg rau xyoo Zoo Siab uas thim txhua yam rov qab, yuav muab ua daim teb uas dawb huv rau Yawmsaub, zoo li ib daig teb uas muab cais rau Yawmsaub lawm, tus pov thawj yuav ua tswv teb mus li. 22Yog nws muab daim teb uas nws yuav los cais pub rau Yawmsaub, tsis yog daim uas nws txiv qub txeeg qub teg, 23tus pov thawj yuav xam daim teb ntawd li nqe mus txog xyoo Zoo Siab, mas hnub ntawd tus tswv teb yuav tsum them nyiaj npaum li uas ntaus nqe cia ua yam uas dawb huv rau Yawmsaub. 24Thaum txog xyoo Zoo Siab daim teb ntawd poob rov rau tus qub tswv uas muag rau nws vim daim teb ntawd yog tus qub tswv li qub txeeg qub teg. 25Yuav tsum ntaus nqe rau txhua yam raws li nyiaj sekhee uas siv hauv lub chaw pe Yawmsaub. Nees nkaum kela muaj ib sekhee.
26“ ‘Thawj tus menyuam tsiaj txhu mas tsis txhob kheev leejtwg muab cais pub kiag rau Yawmsaub rau qhov thawj tug menyuam tsiaj yeej yog Yawmsaub li lawm, tsis hais nyuj los yaj los yeej yog Yawmsaub li. 27Yog nws pub ib tug tsiaj qias tsis huv ces kom nws them nyiaj yuav rov qab raws li tus nqe uas koj ntaus thiab ntxiv ib feem hauv tsib rau saud. Yog nws tsis txhiv mas muab tus tsiaj ntawd muag raws li tus nqe uas koj ntaus cia lawd.
28“ ‘Tiamsis yam twg uas yog nws li es nws muab pub kiag rau Yawmsaub lawm tsis hais neeg lossis tsiaj txhu lossis teb uas yog nws niam nws txiv qub txeeg qub teg, mas muag tsis tau thiab txhiv tsis tau li. Rau qhov txhua yam uas muab pub kiag ntawd yog yam uas dawb huv kawg nkaus rau Yawmsaub. 29Cov neeg uas raug muab cais pub rau Yawmsaub ua kom puam tsuaj tag, mas txhiv tsis tau kiag li, yuav tsum muab cov ntawd tua pov tseg.
30“ ‘Ib feem hauv kaum tag nrho uas tau hauv lub tebchaws, yog tej qoob loo thiab tej txiv hmab txiv ntoo puavleej yog Yawmsaub li, yog tej uas dawb huv rau Yawmsaub. 31Yog leejtwg xav txhiv ib feem kaum ntawd ib qho rov rau nws, nws yuav tsum ntxiv ib feem hauv tsib rov saud. 32Ib feem kaum uas tau hauv tej nyuj tej tshis tej yaj, uas yog ib tug hauv kaum tus uas chaws tus qhev yug tus pas nrig, mas yog tej tsiaj uas dawb huv rau Yawmsaub. 33Nws tsis txhob xaiv saib yog tus zoo los tsis zoo thiab tsis txhob muab txauv. Yog nws muab txauv mas tus uas coj tuaj txauv thiab tus uas raug muab txauv puavleej dawb huv huvsi lawm txhiv tsis tau.’ ”
34Tej no yog tej lus nkaw uas Yawmsaub cob rau Mauxe saum lub roob Xinai kom coj los rau cov Yixayee.