27

Klei Bhiăn kơ Klei Pioh Brei

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2“Lač bĕ kơ phung buôn sang Israel, ‘Tơdah sa čô ngă klei ƀuăn myơr mnuih kơ Yêhôwa, tui si ih tĭng ênoh, 3klei ih tĭng ênoh sa čô êkei mơ̆ng dua pluh thŭn truh kơ năm pluh thŭn srăng jing êma pluh sêkel prăk, tui si sêkel prăk hlăm adŭ doh jăk. 4Tơdah pô anăn jing mniê, klei ih tĭng ênoh srăng jing tlâo pluh sêkel. 5Tơdah pô anăn mâo êma thŭn truh kơ dua pluh thŭn, klei ih tĭng ênoh srăng jing dua pluh sêkel kơ sa čô êkei, leh anăn pluh sêkel kơ sa čô mniê. 6Tơdah pô anăn mâo sa mlan truh kơ êma thŭn, klei ih tĭng ênoh srăng jing êma sêkel prăk kơ sa čô êkei, leh anăn klei ih tĭng ênoh kơ sa čô mniê srăng jing tlâo sêkel prăk. 7Tơdah pô anăn mâo năm pluh thŭn leh anăn êbeh hĭn, klei ih tĭng ênoh srăng jing pluh êma sêkel kơ sa čô êkei, leh anăn pluh sêkel kơ sa čô mniê. 8Tơdah pô ngă leh klei ƀuăn jing ƀun đei, amâo dưi brei tui si ênoh ih tĭng, ñu srăng atăt ba gơ̆ ti anăp khua ngă yang, leh anăn khua ngă yang srăng tĭng ênoh gơ̆; khua ngă yang srăng tĭng ênoh tui si pô ƀuăn anăn mâo klei dưi.
9Tơdah jing hlô mnơ̆ng arăng khăng myơr jing mnơ̆ng myơr kơ Yêhôwa, jih mnơ̆ng arăng myơr anăn kơ Yêhôwa jing doh jăk. 10Ñu amâo dưi bi hrô gơ̆ hŏng sa mnơ̆ng ôh amâodah bi mlih hŏng gơ̆ sa mnơ̆ng jăk hrô hŏng mnơ̆ng jhat, amâodah sa mnơ̆ng jhat hrô hŏng mnơ̆ng jăk; leh anăn tơdah arăng ngă klei bi mlih hlô mnơ̆ng hŏng hlô mnơ̆ng, snăn jih digơ̆ dua, gơ̆ leh anăn mnơ̆ng bi mlih hŏng gơ̆, srăng jing doh jăk. 11Tơdah gơ̆ jing hlô mnơ̆ng čhŏ arăng amâo bhiăn myơr jing mnơ̆ng myơr kơ Yêhôwa, mnuih anăn srăng đoh ba hlô anăn ti anăp khua ngă yang, 12leh anăn khua ngă yang srăng tĭng ênoh gơ̆ tui si gơ̆ jing jăk amâodah jhat; khua ngă yang tĭng ênoh gơ̆, snăn yơh gơ̆ srăng jing. 13Ƀiădah tơdah ñu čiăng bi tui gơ̆, ñu srăng thiăm sa kdrêč hlăm êma kơ ênoh tĭng leh.
14Tơdah sa čô mnuih pioh brei sang ñu bi doh jăk kơ Yêhôwa, khua ngă yang srăng tĭng ênoh gơ̆ tui si jăk amâodah jhat; tui si khua ngă yang tĭng ênoh, snăn yơh gơ̆ srăng jing. 15Tơdah pô pioh brei leh sang ñu čiăng bi tui gơ̆, ñu srăng thiăm sa kdrêč hlăm êma kơ ênoh prăk khua ngă yang tĭng brei leh, leh anăn gơ̆ srăng jing dŏ ñu.
16Tơdah sa čô mnuih pioh brei kơ Yêhôwa sa kdrêč lăn jing ngăn dưn ñu, klei ih tĭng ênoh srăng jing tui si dŭm mjeh pioh rah hlăm gơ̆, sa hômer mjeh mdiê ôrgơ pioh rah arăng srăng tĭng êma pluh sêkel prăk. 17Tơdah ñu pioh brei hma ñu mơ̆ng thŭn jubili, ênoh srăng jing ênŭm tui si klei tĭng. 18Ƀiădah tơdah ñu pioh brei hma ñu êdei kơ thŭn jubili, snăn khua ngă yang srăng tĭng ênoh gơ̆ tui si thŭn adôk tơl truh thŭn jubili, leh anăn srăng bi hrŏ ênoh tĭng brei leh. 19Tơdah pô pioh brei leh hma ñu čiăng lŏ bi tui gơ̆, snăn ñu srăng thiăm sa kdrêč hlăm êma kơ ênoh prăk tĭng brei leh, leh anăn gơ̆ ăt srăng jing dŏ ñu. 20Ƀiădah tơdah ñu amâo čiăng bi tui ôh hma anăn, amâodah tơdah ñu čhĭ leh hma kơ pô mkăn, arăng amâo dưi lŏ bi tui gơ̆ ôh. 21Ƀiădah tơdah arăng bi wĭt hma anăn ti thŭn jubili, gơ̆ srăng jing doh jăk kơ Yêhôwa, msĕ si sa boh hma arăng pioh brei leh; gơ̆ srăng jing dŏ khua ngă yang. 22Tơdah ñu pioh brei kơ Yêhôwa sa boh hma ñu blei leh, amâo djŏ jing sa kdrêč lăn ñu dưn ngăn ôh, 23snăn khua ngă yang srăng tĭng ênoh gơ̆ tơl truh thŭn jubili, leh anăn mnuih anăn srăng brei prăk tui si ênoh tĭng hruê anăn jing dŏ doh jăk kơ Yêhôwa. 24Ti thŭn jubili hma srăng lŏ wĭt kơ pô čhĭ gơ̆ leh, kơ pô mâo lăn jing dŏ ñu dưn ngăn. 25Jih jang klei tĭng ênoh srăng tui hlue ênoh sêkel hlăm adŭ doh jăk: sa sêkel srăng jing dua pluh gêra.
26Ƀiădah êđai tal êlâo mơ̆ng hlô mnơ̆ng diih jing leh dŏ Yêhôwa kyua gơ̆ jing êđai tal êlâo, amâo mâo pô dưi pioh brei gơ̆ ôh; thâodah êmô amâodah biăp, gơ̆ jing dŏ Yêhôwa. 27Tơdah gơ̆ jing sa drei hlô čhŏ, arăng dưi bi tui gơ̆ tui si ênoh ih tĭng brei, leh anăn lŏ thiăm sa kdrêč hlăm êma kơ gơ̆; amâodah tơdah arăng amâo bi tui gơ̆ ôh, arăng srăng čhĭ gơ̆ tui si ênoh tĭng leh.
28 Ƀiădah mnơ̆ng jing leh dŏ Yêhôwa sa čô mnuih pioh brei kơ Yêhôwa mơ̆ng dŏ ñu mâo, thâodah mnuih amâodah hlô mnơ̆ng, amâodah hma ñu mâo hŏng klei dưn ngăn, arăng amâo dưi čhĭ amâodah bi tui ôh. Jih jang mnơ̆ng pioh brei leh jing doh jăk hĭn kơ Yêhôwa. 29Sa čô mnuih arăng pioh brei leh kơ klei bi rai mơ̆ng krah phung mnuih, arăng amâo dưi bi tui ôh; brei arăng bi mdjiê ñu.’
30 ‘Jih jang sa kdrêč hlăm pluh mơ̆ng lăn, thâodah mjeh mơ̆ng lăn thâodah boh mơ̆ng ana kyâo, jing dŏ Yêhôwa; gơ̆ jing doh jăk kơ Yêhôwa. 31Tơdah sa čô mnuih čiăng bi tui đa đa mơ̆ng sa kdrêč hlăm pluh ñu, brei ñu lŏ thiăm sa kdrêč hlăm êma kơ dŏ anăn. 32Jih jang sa kdrêč hlăm pluh mơ̆ng êmô leh anăn biăp, grăp drei jing mrô pluh găn ti gŭ giê knuăk, srăng jing doh jăk kơ Yêhôwa. 33Arăng amâo dưi ksiêm ôh thâodah gơ̆ jing jăk amâodah jhat, kăn ñu dưi bi mlih gơ̆ rei; leh anăn tơdah bi mlih gơ̆, snăn gơ̆ wăt mnơ̆ng bi mlih gơ̆ srăng jing doh jăk; arăng amâo dưi bi tui gơ̆ ôh.’ ”
34Anăn jing klei mtă Yêhôwa brei leh kơ Y-Môis ti dlông čư̆ Sinai kơ phung ƀuôn sang Israel.