2

Kevcai xyeem qoob loo

1“ ‘Thaum leejtwg yuav coj qhov txhia chaw tuaj ua kevcai xyeem qoob loo rau Yawmsaub mas nws yuav tsum muab cov hmoov mog uas zoo zoo tuaj xyeem thiab hliv roj txiv aulib ywg cov hmoov mog thiab muab hmoov roj ntoos tsw qab tso rau saud 2mas coj tuaj rau Aloo cov tub uas ua pov thawj. Tus pov thawj yuav muab cov hmoov mog zoo zoo ntse roj ib taus tes thiab muab kiag cov roj ntoos tsw qab ntawd huvsi hlawv saum lub thaj ua chaw rau Yawmsaub nco ntsoov, yog yam uas muab hlawv kub hnyiab xyeem ua kom muaj pa ncho tsw qab hum Yawmsaub lub siab. 3Tej uas coj tuaj xyeem es tshuav seem ntawd puavleej yog Aloo thiab nws cov tub li feem, yog tej uas dawb huv kawg nkaus uas rho ntawm tej uas yuav muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub los lawm.
4“ ‘Thaum koj coj ncuav cub tuaj ua kevcai xyeem qoob loo mas yuav coj cov ncuav uas tsis xyaw keeb uas muab cov hmoov mog zoo zoo ntse roj ua lossis tej ncuav nyias nyias uas tsis xyaw keeb uas pleev roj. 5Yog tias koj coj ncuav ci saum ntxaij hlau tuaj xyeem mas yuav muab cov hmoov mog zoo zoo ntse roj tsis xyaw keeb ua xwb. 6Koj yuav muab lub ncuav ntais ua tej dwb daim thiab ywg roj rau. No yog ua kevcai xyeem qoob loo. 7Yog tias koj coj ncuav kib hauv yias tuaj ua kevcai xyeem qoob loo, mas yuav muab cov hmoov mog zoo zoo ntse roj ua xwb. 8Yuav coj tej ncuav zoo li uas hais tag los no lawm tuaj ua kevcai xyeem qoob loo rau Yawmsaub. Thaum koj coj tuaj pub rau tus pov thawj lawd tus pov thawj yuav coj mus rau ntawm lub thaj. 9Mas tus pov thawj yuav rho ib qho uas ua lub chaw rau Yawmsaub nco ntsoov hauv tej uas coj tuaj ua kevcai xyeem qoob loo ntawd los coj mus hlawv rau saum lub thaj, yog yam uas muab hlawv kub hnyiab xyeem ua kom muaj pa ncho tsw qab hum Yawmsaub lub siab. 10Mas tej uas coj tuaj ua kevcai xyeem qoob loo es tshuav seem ntawd puavleej yog Aloo thiab nws cov tub li feem, yog tej uas dawb huv kawg nkaus uas rho ntawm tej uas yuav muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub los.
11“ ‘Tej ncuav uas nej coj tuaj ua kevcai xyeem qoob loo rau Yawmsaub ntawd tsis txhob muab keeb los ua. Tsis txhob muab keeb lossis zib ntab hlawv xyeem rau Yawmsaub kiag li. 12Yog nej coj ob yam no tuaj ua thawj phaum qoob loo xyeem rau Yawmsaub kuj tau, tiamsis tsis txhob muab hlawv saum lub thaj ua kom muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab. 13Koj yuav tsum muab ntsev rau txhua lub ncuav uas koj coj tuaj ua kevcai xyeem qoob loo thiab. Koj tsis txhob tseg cov ntsev uas piv txog koj tus Vajtswv lo lus cog tseg tsis rau rau tej uas koj muab ua kevcai xyeem qoob loo. Koj yuav tsum muab ntsev rau rau txhua yam uas koj muab xyeem huvsi.
14“ ‘Yog koj muab thawj phaum qoob ua kevcai xyeem qoob loo rau Yawmsaub, mas koj yuav muab cov thawj hnab los qha kom qhuav mas muab tuav mos mos. 15Yuav muab roj ntse rau, thiab muab roj ntoos tsw qab tso rau saud yog ua kevcai xyeem qoob loo. 16Tus pov thawj yuav muab cov hmoov uas tuav mos mos thiab ntse roj ib qho thiab cov roj ntoos tsw qab huvsi hlawv ua chaw rau Yawmsaub nco ntsoov. Tej no yog yam uas muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub.’ ”