2

Kevcai Fij Qoobloo

1Thaum ib tug twg coj qoobloo tuaj fij rau tus TSWV, nws yuav tsum xub muab cov nplej ntawd zom ua hmoov. Nws yuav tsum muab roj txiv ntoo thiab hmoov tshuaj tsw qab nphoo rau saum cov hmoov nplej ntawd huv tibsi, 2thiab coj tuaj cob rau Aloos cov tub uas yog cov povthawj. Ces tus povthawj hlob mam li yawm ib phoovtes hmoov nplej, muab cov roj thiab cov hmoov tshuaj tsw qab coj mus hlawv rau saum lub thaj ib yam li ua kevcai nco txog fij rau tus TSWV. Tej pa khoom fij no yuav tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab. 3Tej qoobloo uas seem fij tsis tas ntawd puavleej yog cov povthawj tug, txij thaum lawv coj tej qoobloo ntawd tuaj fij rau tus TSWV lawm, tej ntawd yeej dawbhuv lawm.
4Yog muab tej ncuav uas ncu hauv qhovcub tuaj ua khoom fij, mas cov ncuav ntawd tsis txhob muab keeb xyaw. Yuav tsum yog muab hmoov nplej zuaj xyaw roj txiv ntoo puab ua tej lub ncuav tuab tuab lossis muab roj txiv ntoo zuaj xyaw puab ua tej lub ncuav nyias nyias xwb.
5Yog muab cov ncuav nthee hauv yias tuaj ua khoom fij, muab tej hmoov nplej ntawd zuaj xyaw roj txiv ntoo xwb, tsis txhob muab keeb xyaw. 6Cia li muab puab ua tej lub thiab muab roj hliv rau saud, thaum nej coj mus ua khoom fij.
7Yog nej muab tej ncuav uas ncu hauv laujkaub coj mus fij, cov ncuav ntawd yuav tsum yog muab hmoov nplej thiab roj txiv ntoo ua xwb. 8Coj lub ncuav ntawd mus fij rau tus TSWV thiab muab cob rau tus povthawj, nws mam li coj mus tso rau saum lub thaj. 9Tus povthawj yuav muab ntais ib nrab coj mus fij ua kev nco txog rau tus TSWV, thiab nws yuav coj mus hlawv rau saum lub thaj. Tej pa khoom fij no yuav tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab. 10Tej khoom fij uas seem puavleej yog cov povthawj tug, txij thaum uas coj tej ncuav ntawd mus fij rau tus TSWV lawm, tej ntawd yeej dawbhuv lawm.
11Nej tsis txhob muab tej hmoov nplej uas xyaw keeb tuaj fij rau tus TSWV; nej tsis txhob muab tej hmoov nplej uas xyaw keeb lossis xyaw zib ntab hlawv fij rau tus TSWV. 12Txhua xyoo thaum nej sau qoobloo, nej yuav tsum coj nej thawj phaum qoob tuaj fij rau tus TSWV, tiamsis tsis txhob muab hlawv rau saum lub thaj kom tej pa tsw qab ntxiag. 13Muab ntsev nphoo rau saum txhua yam qoobloo uas coj tuaj fij ntawd, rau qhov cov ntsev ntawd yog sawv cev cov lus cog tseg ntawm Vajtswv thiab nej ntag. Nej yuav tsum nphoo ntsev tagnrho rau saum nej tej khoom fij huv tibsi. 14Thaum nej sau qoobloo thiab coj thawj phaum qoob tuaj fij rau tus TSWV, muab tej nplej ntawd kib kom nkig thiab muab tuav kom ua hmoov coj tuaj fij. 15Muab roj txiv ntoo hliv rau thiab muab hmoov tshuaj tsw qab nphoo rau saum cov hmoov nplej ntawd. 16Tus povthawj yuav muab cov hmoov nplej, cov roj thiab cov hmoov tshuaj tsw qab coj mus hlawv ua khoom fij ua kev nco txog rau tus TSWV.