2

Fongc Horc Ziec Nyei Laangh Ziqc

1“ ‘Haaix dauh dorh laangh ziqc daaih fongc horc bun Ziouv, oix zuqc dorh mbuonv-muonc. Oix zuqc dox ga'lanv youh hietv jienv, zorqv deix hung an jienv, 2dorh taux ⟨Aalon⟩ nyei dorn, sai mienh mbuo wuov. Sai mienh ziouc zorqv yietc nyau naaiv deix mbuonv-muonc caux youh caux yietc zungv hung zoux jangx nyei buonc an jienv ziec-dorngh gu'nguaaic buov ziec. Naaiv se longc douz buov ziec fongc horc nyei ga'naaiv, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. 3Fongc horc liuz, zengc njiec nyei laangh ziqc benx Aalon caux ninh nyei dorn nyei buonc mi'aqv. Naaiv se yietc buonc gauh cing-nzengc jiex nyei ga'naaiv, yiem longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv nyei ga'naaiv zorqv cuotv daaih.
4“ ‘Se gorngv fongc horc nyei laangh ziqc se yiem ziqv njuov nyei nzox ziqv dorh daaih, oix zuqc longc mbuonv-muonc. Se longc maiv an ⟨bingv,⟩ zorpc jienv ga'lanv youh nyei njuov, fai maiv an bingv, nzaatv jienv ga'lanv youh nyei njuov-bieqc. 5Se gorngv fongc horc nyei laangh ziqc se yiem caeng naatv daaih, oix zuqc longc mbuonv-muonc zorpc jienv ga'lanv youh, yaac maiv dungx an bingv. 6Oix zuqc zorqv njuov maeqv muonc, zorqv ga'lanv youh dox jienv. Naaiv se fongc horc ziec nyei laangh ziqc. 7Se gorngv ziec nyei laangh ziqc yiem caeng zin daaih, oix zuqc longc mbuonv-muonc qouv jienv ga'lanv youh. 8Longc naaiv buoqv ga'naaiv zoux fongc horc ziec nyei laangh ziqc, oix zuqc dorh daaih fongc horc bun Ziouv. Oix zuqc jiu bun sai mienh, sai mienh ziouc dorh taux ziec-dorngh. 9Sai mienh oix zuqc zorqv deix fongc horc nyei laangh ziqc cuotv zoux jangx nyei buonc, an ziec-dorngh buov weic zoux longc douz buov ziec fongc horc nyei ga'naaiv, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. 10Fongc horc liuz, zengc njiec nyei laangh ziqc benx Aalon caux ninh nyei dorn mbuo nyei mi'aqv. Naaiv se cing-nzengc jiex nyei ga'naaiv, yiem longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv nyei ga'naaiv zengc njiec nyei buonc.
11“ ‘Da'faanh fongc horc ziec bun Ziouv nyei laangh ziqc, maiv dungx an bingv. Meih mbuo longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv nyei haaix nyungc, cin-maanc maiv dungx zorpc bingv fai mueiz-dorngh. 12Dorh naaiv deix i nyungc daaih fongc horc bun Ziouv weic zoux daauh torngx cun-gaeng duqv nyei. Mv baac maiv dungx an ziec-dorngh buov weih ndaang nyei qiex. 13Meih mbuo fongc horc ziec nyei yietc zungv laangh ziqc oix zuqc hietv jienv nzauv. Maiv dungx bun nzauv dangx, weic zuqc nzauv biux mengh Tin-Hungh caux meih mbuo liepc nyei ngaengc waac. Meih mbuo fongc horc nyei yietc zungv ga'naaiv oix zuqc hietv nzauv.
14“ ‘Se gorngv dorh daauh torngx laangh ziqc daaih fongc horc bun Ziouv, oix zuqc kangx nqaai morc muonc. 15Yaac oix zuqc hietv ga'lanv youh caux hung. Naaiv se ziec fongc horc nyei laangh ziqc. 16Sai mienh oix zuqc zorqv cuotv deix mbiauh mbuonv caux youh caux yietc zungv hung zoux jangx nyei buonc, longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv.