3

Fongc Horc Ziec Weic Jiu Tong Nyei Leiz

1“ ‘Se gorngv mienh fongc horc ga'naaiv ziec weic jiu tong, ninh yaac longc yiem ngongh guanh zorqv cuotv daaih nyei, maiv gunv ngongh gouv fai nyeiz, oix zuqc yiem Ziouv nyei nza'hmien fongc horc maiv waaic fangx nyei saeng-kuv. 2Oix zuqc dorh buoz maan jienv ninh ziec wuov dauh saeng-kuv nyei m'nqorngv, yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc daix. Aalon nyei dorn, sai mienh mbuo, ziouc zorqv nziaamv daaih pietv huing gormx ziec-dorngh biei bung. 3Yiem naaiv deix ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv, ninh oix zuqc zorqv deix longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv. Oix zuqc zorqv yiem hnyouv nyei hmei caux yietc zungv caeqv-jaangh hmei, 4caux i norm nyutc zeiv, caux naetv nyutc zeiv nyei banv youh. Buang jienv hlan nyei orv-mbiorngz yaac oix zuqc caux nyutc zeiv zorqv cuotv. 5Aalon nyei dorn ziouc zorqv naaiv buoqv ga'naaiv an ziec-dorngh, buov ziec nyei ga'naaiv gu'nguaaic. Buov ziec nyei ga'naaiv yiem zieqc jienv douz nyei zaangh gu'nguaaic. Naaiv se longc douz buov ziec fongc horc nyei ga'naaiv, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv.
6“ ‘Se gorngv dorh yiem ba'gi yungh fai yungh guanh nyei saeng-kuv daaih ziec bun Ziouv weic jiu tong, oix zuqc dorh maiv waaic fangx nyei ba'gi yungh fai yungh, maiv gunv gouv fai nyeiz. 7Ninh longc dauh ba'gi yungh dorn ziec nor, oix zuqc dorh mingh yiem Ziouv nyei nza'hmien. 8Oix zuqc dorh buoz maan jienv ninh ziec wuov dauh saeng-kuv nyei m'nqorngv, yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc daix. Aalon nyei dorn mbuo ziouc zorqv nziaamv pietv huing gormx ziec-dorngh biei bung. 9Yiem naaiv deix ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv oix zuqc dorh deix longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv. Oix zuqc dorh yietc zungv hmei, junc nyei dueiv gaatv taux gorn, gaatv taux diqc daanz mueiz-mbungv, caux yietc zungv yiem hnyouv nyei hmei, liemh caeqv-jaangh hmei, 10i norm nyutc zeiv caux naetv nyutc zeiv nyei banv youh. Buang jienv hlan nyei orv-mbiorngz yaac oix zuqc caux jienv nyutc zeiv zorqv cuotv. 11Sai mienh ziouc an ziec-dorngh gu'nguaaic longc douz buov ziec zoux nyanc nyei ga'naaiv fongc horc bun Ziouv.
12“ ‘Se gorngv mienh ziec nyei ga'naaiv se yungh, oix zuqc dorh daaih yiem Ziouv nyei nza'hmien fongc horc. 13Oix zuqc dorh buoz maan jienv yungh nyei m'nqorngv, yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc daix. Aalon nyei dorn mbuo ziouc zorqv nziaamv pietv ziec-dorngh biei bung. 14Yiem ninh fongc horc nyei yungh oix zuqc zorqv deix longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv. Oix zuqc zorqv yietc zungv yiem hnyouv nyei hmei, liemh caeqv-jaangh hmei, 15i norm nyutc zeiv caux naetv nyutc zeiv nyei banv youh. Buang jienv hlan nyei orv-mbiorngz yaac oix zuqc caux jienv nyutc zeiv zorqv cuotv. 16Sai mienh ziouc an ziec-dorngh gu'nguaaic longc douz buov ziec zoux nyanc nyei ga'naaiv fongc horc bun Ziouv weih ndaang nyei qiex. Hmei yietc zungv benx Ziouv nyei.
17“+‘Maiv gunv meih mbuo yiem haaix, maiv dungx nyanc hmei fai nziaamv. Naaiv se meih mbuo doic jiex doic, yietc liuz oix zuqc gan nyei leiz.’+”